หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
11 ข้อ-มติปฏิญญากรุงเทพฯ ส่งท้ายประชุมพุทธนานาชาติ
วันที่ ๓๐/๐๕/๒๐๑๐ เข้าชม : ๖๐๗๒ ครั้ง

11ข้อ-มติปฏิญญากรุงเทพฯ ส่งท้ายประชุมพุทธนานาชาติ   การประชุมวิสาขบูชาโลก พ.ศ.2553 ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วอย่างสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 ถือเป็นโอกาสสำคัญอีกครั้งที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิสาขบูชาโลก จนเป็นที่ยอมรับของชาวพุทธทั่วโลก

   พิธีเปิดการประชุม เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องประชุม มวก.48 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา
ภายใต้หัวข้อ "การฟื้นตัวจากวิกฤตการณ์ของโลก ตามทัศนะชาวพุทธ" มีผู้นำชาวพุทธจากนานาชาติเข้าร่วมงาน 83 ประเทศ จำนวน 1,700 รูป/คน

    สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กล่าวสัมโมทนียกถาต้อนรับผู้นำชาวพุทธนานาชาติ ว่า การมีผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่ระดับสมเด็จพระสังฆราช ประมุขสงฆ์ มหาเถระ นักปราชญ์ ซึ่งเป็นที่นับถือของแต่ละประเทศ เป็นการแสดงให้เห็นว่า ชาวพุทธมีความสามัคคี ทั้งนี้ การที่มีระดับผู้นำชาวพุทธมาร่วมเป็นจำนวนมาก ถือเป็นมหาสมาคมจะส่งผลให้เกิดเป็นมหากุศลอย่างยิ่ง

   จากนั้น เวลา 14.00 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงเปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2553


    สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชดำรัสใจความตอนหนึ่ง ว่า "พระพุทธศาสนานั้นมีลักษณะพิเศษ ในประการที่อาศัยเหตุและผลอันเที่ยงแท้ตามเป็นจริงเป็นพื้นฐาน แสดงคำสอนที่บุคคลสามารถใช้ปัญญาไตร่ตรอง และหยิบยกขึ้นปฏิบัติ เพื่อความสุข ความเจริญ และความบริสุทธิ์ได้ตามวิสัยของตน ท่านทั้งหลายผู้ตั้งใจอุทิศแรงกายแรงใจของตนเพื่อพระพุทธศาสนา จึงชอบที่จะเผยแผ่พุทธธรรมโดยยึดหลักของเหตุผล แนะนำส่งเสริมให้บุคคลใช้ปัญญาพิจารณาปัญหา และสิ่งดีชั่วต่างๆ ให้รู้ให้เห็นตามทาง และวิธีที่ถูกต้องด้วยตัวเขาเอง เมื่อบุคคลรู้จักเหตุรู้จักผล สามารถใช้ปัญญาพิจารณาเรื่องทั้งปวงได้ด้วยตนเอง ย่อมจะเกิดศรัทธาความเชื่อในพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง มีความเข้าใจในพุทธธรรมอย่างกระจ่าง และปฏิบัติตามหลักธรรมได้โดยถูกถ้วน"

   วันที่ 25 พ.ค. ที่ศูนย์การประชุมองค์การสหประชาชาติ เป็นพิธีปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก ประจำปี 2553 โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานปิดการประชุม


   จากนั้น พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แถลงถึงผลการประชุมในครั้งนี้ว่า ที่ประชุมได้มีมติออกปฏิญญากรุงเทพฯ ดังนี้

1.เน้นความพยายามที่จะฟื้นฟูศีลธรรมในจิตใจของมนุษย์ โดยอาศัยกฎธรรมชาติของการอยู่ร่วมกัน ที่จะช่วยให้การฟื้นตัวจากวิกฤตการณ์ของโลกเป็นไปอย่างยั่งยืน

    2.ขอสนับสนุนประ ชาคมโลกส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ขอเรียกร้องให้ผู้นำทางศาสนาและผู้นำทางการเมืองทั่วโลก จัดให้มีการเจรจาพูดคุยกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความเข้าใจผิด และการกระทบกระทั่ง ระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 

   3.พัฒนากระบวนการแก้ปัญหาอย่างสันติ ที่ตั้งอยู่บนทางสายกลาง อาศัยการสื่อสารอย่างอดทน การเข้ามามีส่วนร่วม และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

    4.ส่งเสริมสุขภาวะทางด้านจิตใจและอารมณ์ และการพัฒนาทางด้านจิตใจของมวลมนุษยชาติ โดยอาศัยหลักจริยธรรมทางด้านศีลธรรม การปฏิบัติกรรมฐาน รวมทั้งย้ำให้เห็นว่าภาวะของจิตใจที่เห็นแก่ตัวเป็นอันตรายต่อสังคม และให้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง

  5.ใช้เรื่องพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือช่วยบรรเทาผลกระทบวิกฤตการณ์เศรษฐกิจโลก ทั้งในระดับบุคคลและระดับชุมชน

 6.ส่งเสริมการตระหนักรู้ความเชื่อมโยงกันระหว่างพระพุทธศาสนา นิเวศวิทยา และทัศนคติที่ดีต่อธรรมชาติ อีกทั้งมีการลงนามสร้างเครือข่าย "พุทธนิเวศ"

  7.จัดสร้างพุทธอุทยานโลก โดยใช้กองทุนพุทธอุทยานโลก ที่จังหวัดปราจีนบุรี ประเทศไทย

   8.ส่งเสริมให้สาธารณชนเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนายิ่งขึ้น โดยใช้พระไตรปิฎกฉบับสากล 

 9.สนับสนุนโครงการอิเล็กทรอนิกส์จัดสร้างตำราทางพระพุทธศาสนานานาชาติ

  10.จัดประชุมสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ 2 ในเดือนธันวาคม 2554 ณ มหาจุฬาฯ

  11.จัดงานวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2554 ณ มจร. อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา และศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร และพุทธมณฑล จ.นครปฐม ประเทศไทย เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2554

ปิดฉากการประชุมอย่างสมบูรณ์

ที่มา: วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ปีที่ 20 ฉบับที่ 7122

      ข่าวสดรายวันnหน้า 29

ฝ่ายแระชสัมพันธ์


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕