หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
เดินหน้าประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อสอบกลาง ๑๔-๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
วันที่ ๐๘/๐๖/๒๐๑๐ เข้าชม : ๗๖๐๙ ครั้ง

    ด้วยพระศรีคัมภีรญาณ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานคณะกรรมการอำนวยการข้อสอบกลาง ได้มีหนังสือเรียน/เจริญเพื่อขอนิมนต์/เชิญอาจารย์ประจำวิชาที่ใช้ข้อสอบกลางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อสอบกลาง ในวันที่ ๑๔-๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ โซน C อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

   สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เน้นจัดทำตารางวิเคราะห์หลักสูตรแบ่งเป็น ๑๐ กลุ่ม คือ
   ๑. กลุ่มวิชาประวัติพระพุทธศาสนา      ๒. กลุ่มวิชาการปกครองคณะสงฆ์ไทย      ๓. กลุ่มวิชางานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา     ๔. กลุ่มวิชาพระไตรปิฎกศึกษา       ๕. กลุ่มวิชาวรรณคดีบาลี      ๖.  กลุ่มวิชาพระวินัยปิฎก      ๗. กลุ่มวิชาพระสุตตันตปิฎก     ๘. กลุ่มวิชาพระอภิธรรมปิฎก      ๙. กลุ่มวิชามนุษย์กับสังคม    ๑๐. กลุ่มวิชาการภาษากับการสื่อสาร

   ทั้งนี้เป็นการดำเนินตามนโยบายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่จะพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยการววัดผลและประเมินผลด้วยข้อสอบกลาง โดยเฉพาะในรายวิชาการแกนพระพุทธศาสนา เพื่อปรับใช้ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

   ในการนี้ จึงนิมนต์/เจริญพรคณาจารย์ที่สอน ๑๐ รายวิชาการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมภายในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๓  ควิกเพื่อดูรายละเอียด

    ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓
    แหล่งข้อมูล กองวิชาการ
    ข่าวโดยพระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผอ.ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕