หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
สรุปผล รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กลุ่มที่ ๔ งานจัดทำแผนและงบประมาณ
วันที่ ๑๐/๐๖/๒๐๑๐ เข้าชม : ๔๒๔๓ ครั้ง

 มหาวิทยาลัยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาระบบการทำงานของมหาวิทยาลัย" ระหว่างวันที่ ๗-๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยสาระวันแรกช่วงเช้ารับฟังนโยบาย และแนวทางปฏิบัติจาก พระเดชพระคุณพระธรรมโกศาจารย์ (ศ.ดร.) อธิการบดี  ช่วงบ่ายฟังบรรยายพิเศษ แนวทางการพัฒนาระบบงานอย่างมีประสิทธิภาพ จากพระศรีคัมภีรญาณ (รศ.ดร.) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ต่อด้วย เสวนาประชาพิจารณ์ การจัดทำภาระงาน และการพัฒนาสายอาชีพ จากพระครูปลัดเถรานุวัตร ประธานคณะทำงานยกร่างภาระงาน และคณะ  ในวันที่ ๘ ได้แยกกลุ่มสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เป็น ๖ กลุ่ม  ได้แก่ ๑) กลุ่มงานบุคคล  ๒) กลุ่มงานการเงินและบัญชี ๓) กลุ่มงานทะเบียนนิสิต ๔) กลุ่มงานจัดทำแผนงบประมาณ ๕) กลุ่มงานพัสดุ และ ๖) กลุ่มงานจัดทำหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยได้สรุปรายงานผลการสัมมนากลุ่มย่อยเวลา ๑๖.๐๐ น.
ผลสรุปการสัมมนากลุ่มย่อย งานจัดทำแผนและงบประมาณ  สมาชิกในกลุ่มประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแผนและงบประมาณ จำนวน ๓๐ รูป/คน โดยมีพระมหาสาธิต สาธิโต หัวหน้าฝ่ายวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน เป็นผู้ประสานงานกลุ่ม  ประเด็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่ม ได้แก่  ๑) การทำความเข้าใจข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยโครงการขยายห้องเรียน... และข้อบังคับฯ มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดตั้งหน่วยวิทยบริการ...   ๒) กระบวนงานวางแผนและงบประมาณ ที่จะต้องดำเนินการตามวงจรคุณภาพ(PDCA) คือ การจัดทำแผน(Plan) การนำแผนไปปฏิบัติ (Do) การติดตามประเมินผล (Check) การรายงานผล และนำผลไปพัฒนาปรับปรุง (Act)   ๓) รูปแบบและวิธีการจัดทำงบประมาณ ตามแบบ กผ. วิธีปฏิบัติ และการบูรณาการเพื่อนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)  และ ๔) ทำความตกลงให้ทุกส่วนงาน จัดทำแผนพัฒนาส่วนงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยระบุเป้าหมายเชิงปริมาณ และเป้าหมายงบประมาณ  รวมถึงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ตามแบบที่กำหนด  และรายงานแจ้งมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๓ ผ่านส่วนงานต้นสังกัด ทางเอกสารและจดหมายอิเล็คทรอนิก ทั้งนี้ ให้สำเนาส่งเป็นจดหมายอิเล็คทรอนิก (E-mail) มายังกองแผน สำนักงานอธิการบดี (mcuplan@mcu.ac.th) ด้วย

สรุปข่าวโดย   ฝ่ายวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี


แหล่งข่าว : กองแผนงาน
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕