หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
มนุษย์ฯปี ๓ ชนะเลิศ "การประกวดพานพุ่ม"งานไหว้ครู
วันที่ ๑๙/๐๖/๒๐๑๐ เข้าชม : ๙๓๔๐ ครั้ง

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้จัดพิธีแสดงมุทิตาสักการะและไหว้ครูประจำปีการศึกษา๒๕๕๓ เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น.โดยมี พระธรรมวรนายก ประธานสภาวิทยาเขตนครราชสีมา  พระเทพสีมาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหัดนครราชสีมา  พระราชวิมลโมลี  รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา พระสุธีวรญาณ รก.รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา นพ.สำเริง  แหยงกระโทก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิต  และคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา  ได้พร้อมเพรียงกันยังห้องประชุมใหญ่  อาคารพระเทพวิทยาคม
         พระธรรมวรนายก ประธานในพิธีจุดธูปเทียนนำบูชาพระรัตนตรัย ประกอบพิธีทักษิณานุปทานอุทิศแก่บูรพาจารย์มหาวิทยาลัย มีสมเด็จพระพุฒาจารย์(อาจ อาสภเถร), พระพรหมคุณาภรณ์ (พุ่ม กิตฺติสารเถร),พระมหาธนิต ปญฺญาปสุโต, พระครูปริยัติบูรพากร(อำนวย  กนโก),พระมหา ดร.อภิชัย  ธมฺมชโยและนายพิทักษ์ไทย  เทพนอก ทั้งหมดล้วนเป็นอดีตผู้ก่อตั้ง ผู้บริหาร อาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯวิทยาเขตนครราชสีมา โดยนิมนต์พระสงฆ์ระดับเจ้าคณะอำเภอ ๓๖ รูป ๓๖ อำเภอในจังหวัดนครราชสีมา สวดมาติกาบังสุกุลรับถวายไทยธรรม
         หลังจากบำเพ็ญทักษิณานุปทานแล้วได้ประกอบพิธีมุทิตาสักการะแด่ผู้ได้รับปริญญากิตติศักดิ์ในส่วนของวิทยาเขตนครราชสีมาจำนวน ๖ รูป/คน  คือ
๑.พระโพธิวรญาณ(เขียว สนฺตจิตฺโต) พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
๒.พระครูปริยัติปัญญาภรณ์ (สมร  ปญฺญาโชโต) พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิขาการจัดการเชิงพุทธ 
๓.พระครูเทพสถิตคณารักษ์(สมพงษ์  อคฺคสุวณฺโณ)พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๔.พระครูพิทักษ์ปทุมากร(ณรงค์  ปญฺญาวโร) พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
๕.พระครูอดุลชัยคุณ(สมาน )พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา
๖.นายอภิวิชญ์  อภิโชติศาสตร์  พุทธศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
          จากนั้นได้ประกอบพิธีไหว้ครู โดย พระธรรมวรนายก ประธานสภาวิทยาเขตฯได้กล่าวให้พรและให้โอวาทแก่คณาจารย์และนิสิตความสรุปว่า "หลักของผู้เป็นครูในดวงใจของลูกศิษย์ต้อง
         -ฝึกฝนอบรมอย่างหน่วงหนัก
         -ทำความรักให้ปรากฎ
         -ราดรดให้ชุ่มเย็น
         -ทำตัวอย่างให้ลูกศิษย์เห็น
         -ทำความรู้ให้โดดเด่น
                                 หลักของความเป็นลูกศิษย์ในดวงใจของครู
        -ยอมรับฟังมากๆ 
        -ว่าง่ายสอนง่าย
        -ทำตนเป็นกัลยาณมิตร
        -อ่อนน้อมถ่อมตน
        -สำนึกระลึกรู้และตอบแทนบุญคุณ"
ก่อนเสร็จพิธีทางคณะกรรมผู้ประกวดพานพุ่มได้ตัดสินประกาศผลผู้ชนะเลิศพานพุ่ม
รางวัลที่ ๑ ได้แก่คณะมนุษยศาสตร์ชั้นปีที่  ๓ 
รางวัลที่ ๒ ได้แก่คณะมนุษยศาสตร์ชั้นปีที่ ๒ และ
รางวัลที่ ๓ ได้แก่คณะพุทธศาสตร์ชั้นปีที่ ๒ และคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่  ๒ 
         โดย พระสุธีวรญาณ รองอธิการวิทยาเขตนครราชสีมาได้มอบเงินรางวัลให้แก่ผู้ชนะตามลำดับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นทุนในการจัดกิจกรรมของห้องเรียนต่อไป

กิตติพัฒน์  สุวรรณสิริเมธี  ภาพ/กราฟฟิค/ข่าว


แหล่งข่าว : วิทยาเขตนครราชสีมา
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  พิธีทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๘  
  พิธีบำเพ็ญกุศลครบ ๑ปี ของ Most Venerable Kok Kwong โดยมี พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. เป็นประธาน  
  ทอดกฐินสามัคคี อนุสรณ์ อายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
  ผลตรวจประเมินคุณภาพมหาจุฬาฯ คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดี  
  การประชุมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดพิธีมอบโล่รางวัล  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕