หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
มนุษย์ฯปี ๓ ชนะเลิศ "การประกวดพานพุ่ม"งานไหว้ครู
วันที่ ๑๙/๐๖/๒๐๑๐ เข้าชม : ๑๐๑๙๙ ครั้ง

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้จัดพิธีแสดงมุทิตาสักการะและไหว้ครูประจำปีการศึกษา๒๕๕๓ เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น.โดยมี พระธรรมวรนายก ประธานสภาวิทยาเขตนครราชสีมา  พระเทพสีมาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหัดนครราชสีมา  พระราชวิมลโมลี  รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา พระสุธีวรญาณ รก.รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา นพ.สำเริง  แหยงกระโทก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิต  และคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา  ได้พร้อมเพรียงกันยังห้องประชุมใหญ่  อาคารพระเทพวิทยาคม
         พระธรรมวรนายก ประธานในพิธีจุดธูปเทียนนำบูชาพระรัตนตรัย ประกอบพิธีทักษิณานุปทานอุทิศแก่บูรพาจารย์มหาวิทยาลัย มีสมเด็จพระพุฒาจารย์(อาจ อาสภเถร), พระพรหมคุณาภรณ์ (พุ่ม กิตฺติสารเถร),พระมหาธนิต ปญฺญาปสุโต, พระครูปริยัติบูรพากร(อำนวย  กนโก),พระมหา ดร.อภิชัย  ธมฺมชโยและนายพิทักษ์ไทย  เทพนอก ทั้งหมดล้วนเป็นอดีตผู้ก่อตั้ง ผู้บริหาร อาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯวิทยาเขตนครราชสีมา โดยนิมนต์พระสงฆ์ระดับเจ้าคณะอำเภอ ๓๖ รูป ๓๖ อำเภอในจังหวัดนครราชสีมา สวดมาติกาบังสุกุลรับถวายไทยธรรม
         หลังจากบำเพ็ญทักษิณานุปทานแล้วได้ประกอบพิธีมุทิตาสักการะแด่ผู้ได้รับปริญญากิตติศักดิ์ในส่วนของวิทยาเขตนครราชสีมาจำนวน ๖ รูป/คน  คือ
๑.พระโพธิวรญาณ(เขียว สนฺตจิตฺโต) พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
๒.พระครูปริยัติปัญญาภรณ์ (สมร  ปญฺญาโชโต) พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิขาการจัดการเชิงพุทธ 
๓.พระครูเทพสถิตคณารักษ์(สมพงษ์  อคฺคสุวณฺโณ)พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๔.พระครูพิทักษ์ปทุมากร(ณรงค์  ปญฺญาวโร) พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
๕.พระครูอดุลชัยคุณ(สมาน )พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา
๖.นายอภิวิชญ์  อภิโชติศาสตร์  พุทธศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
          จากนั้นได้ประกอบพิธีไหว้ครู โดย พระธรรมวรนายก ประธานสภาวิทยาเขตฯได้กล่าวให้พรและให้โอวาทแก่คณาจารย์และนิสิตความสรุปว่า "หลักของผู้เป็นครูในดวงใจของลูกศิษย์ต้อง
         -ฝึกฝนอบรมอย่างหน่วงหนัก
         -ทำความรักให้ปรากฎ
         -ราดรดให้ชุ่มเย็น
         -ทำตัวอย่างให้ลูกศิษย์เห็น
         -ทำความรู้ให้โดดเด่น
                                 หลักของความเป็นลูกศิษย์ในดวงใจของครู
        -ยอมรับฟังมากๆ 
        -ว่าง่ายสอนง่าย
        -ทำตนเป็นกัลยาณมิตร
        -อ่อนน้อมถ่อมตน
        -สำนึกระลึกรู้และตอบแทนบุญคุณ"
ก่อนเสร็จพิธีทางคณะกรรมผู้ประกวดพานพุ่มได้ตัดสินประกาศผลผู้ชนะเลิศพานพุ่ม
รางวัลที่ ๑ ได้แก่คณะมนุษยศาสตร์ชั้นปีที่  ๓ 
รางวัลที่ ๒ ได้แก่คณะมนุษยศาสตร์ชั้นปีที่ ๒ และ
รางวัลที่ ๓ ได้แก่คณะพุทธศาสตร์ชั้นปีที่ ๒ และคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่  ๒ 
         โดย พระสุธีวรญาณ รองอธิการวิทยาเขตนครราชสีมาได้มอบเงินรางวัลให้แก่ผู้ชนะตามลำดับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นทุนในการจัดกิจกรรมของห้องเรียนต่อไป

กิตติพัฒน์  สุวรรณสิริเมธี  ภาพ/กราฟฟิค/ข่าว


แหล่งข่าว : วิทยาเขตนครราชสีมา
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ศธ.ตั้ง"บวรศักดิ์-พระมหาหรรษา-บรรจบ"ปฏิรูปสอนพุทธในร.ร.สพฐ.  
  "อธิการบดีมจร"ร่วมประชุมจัดงานวิสาขบูชาโลกที่ทำเนียบรัฐบาล  
  สมเด็จพระสังฆราชประทานปริญญาบัตรบัณฑิต  
  ทึ่งน้องบุ๋มบิ๋มบัณฑิตรั้ว มจร. แม้พิการแต่มุ่งมั่นเรียนจนจบ ป.ตรี  
  ภรรยาเจ้าสัวไทยเบฟ รับป.พุทธศาสตรดุษฎีฯ มจร ‘ก้อง ห้วยไร่-บัวขาว’ รับเข็ม  
  พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้โอวาทงาน พิธีประสาทปริญญา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕