หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
สถาบันภาษา มจร เปิดอบรมหลักสูตรการเขียนบทความทางวิชาการ รุ่น ๒
วันที่ ๐๓/๐๗/๒๐๑๐ เข้าชม : ๑๑๖๓๑ ครั้ง

        การเขียนบทความทางวิชาการ เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับนักศึกษา นักวิชาการ หรือนักวิจัยที่ต้องการจะเผยแพร่ความรู้ และวิทยาการความก้าวหน้าของศาสตร์ในแขนงที่ตนศึกษาวิจัยหรือเชี่ยวชาญอยู่ ซึ่งหลักการในการเขียนบทความทางวิชาการและบทความวิจัยนั้น จำเป็นต้องมีพื้นความรู้ในการเขียนที่ดี เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

          สถาบันภาษา มจร  ได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าว   จึงได้เปิดหลักสูตร “เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการ” รุ่นที่ ๒  ขึ้น  เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  และผู้ที่สนใจได้มีโอกาสเรียนรู้หลักวิธีการ ตลอดจนเทคนิคในการเขียนบทความทางวิชาการ อันเป็นการพัฒนาศักยภาพและการเผยแผ่ความรู้ของตนในรูปแบบที่เป็นสากล และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการพัฒนาให้สามารถผลิตบทความวิชาการที่มีคุณภาพเหมาะสมที่จะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในทางวิชาการตามมาตรฐานสากล   


วิทยากรประจำหลักสูตร  
                                          

            วิทยากรในหลักสูตรดังกล่าวประกอบด้วย พระธรรมโกศาจารย์,ศ.ดร.  พระศรีคัมภีรญาณ,รศ.ดร.พระสุธีธรรมานุวัตร,ผศ.ดร., พระศรีสิทธิมุนี  พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี  (ว.วชิรเมธี)  พระมหาสมบูรณ์  วุฑฺฒิกโร,ดร.  พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส,ผศ.ดร. เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน  ศ.ดร. สมภาร  พรมทา  ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์  ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์ รศ.ดร.ภัทรพร  สิริกาญจน  รศ.ดร.วัชระ  งามจิตรเจริญ  ดร.วีรชาติ  นิ่มอนงค์ 

ประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการ

            ๑. สามารถเขียนบทความทางวิชาการ และวิทยานิพนธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
            ๒. ทุกบทความทีผ่านการวิพากษ์วิจารณ์ในขณะเขียนจะได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารของมหาวิทยาลัยในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เช่น พุทธจักร บัณฑิตปริทรรศน์  และวารสารวิสาขบูชาโลกปี ๕๔
            ๓. ได้รับวุฒิบัตรจากการพัฒนาและฝึกอบรมเพื่อรับรองมาตรฐานในการเขียนบทความ
            ๔. นิสิตปริญญาโทและเอกที่มีความจำเป็นจะต้องนำเสนองานและตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับมาตรฐานตามเกณฑ์การจบ จะได้รับการสนับสนุนจากโครงการนี้ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติภายในการดำเนินการของ IABU


เริ่มเปิดหลักสูตร   

             กลุ่มที่ ๑  วันพุธ  เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.  เริ่ม ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  เรียน ห้อง ๒๐๕ วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ

             กลุ่มที่ ๒ วันเสาร์ เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๘.๓๐ น.  เริ่ม ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เรียน ห้อง ๒๐๙ วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ

การเรียนทางไกลผ่านไปรษณีย์และอีเมล์             

             สำหรับคณาจารย์ และนิสิตที่อยู่ในวิทยาเขต ห้องเรียน หรือผู้สนใจทั่วที่อยู่ในภาคต่างๆ ของประเทศไทย สามารถแจ้งความจำนงค์เพื่อเรียน ศึกษา และแก้งานบทความทางวิชาการกับอาจารย์ทางอีเมล์ได้โดยตรง โดยไม่ต้องเดินทางมาฟังการบรรยายที่กรุงเทพฯ แต่สถาบันภาษา จะจัดส่งเอกสาร หนังสือ และไฟล์เสียงเพื่อส่งไปให้ฟังได้โดยตรงติดต่อสอบถามรายละเอียดเพื่อเติมได้ที่

   สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้อง D 400  อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ถนนพหลโยธินกิโลเมตรที่ ๕๕ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์๐๓๕-๒๓๘-๐๙๘-๙, ๐๒-๒๒๖-๖๐๒๗ ต่อ ๘๐๙๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๙.๐๐ น. ทุกวัน  ดูรายละเอียดต่างๆ ได้ที่  http://www.li.mcu.ac.th

ผู้ประสานงานโครงการ

      นายอุทัย  วุฒิศาสตริน  นิสิตปริญญาเอกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ประจำสถาบันภาษา, ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาและและฝึกอบรมการเขียนบทความทางวิชาการ สถาบันภาษา มจร  โทร.  ๐๘๑ ๔๘๐ ๓๓๗๔, uthai_sa@hotmail.com

อ่านบทความตัวอย่างที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการตีพิมพ์และนำเสนอได้ที่
http://www.icundv.com/vesak2010/node/839#top

ดูรายละเอียดหลักสูตรและสอบถามเพิ่มเติม
http://gotoknow.org/blog/limcu/370862?page=1

 

 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  "มจร"เตรียมเปิดหลักสูตรพุทธนานาชาติภาษาจีน  
  พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี มจร เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการฯ และกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์  
  ลาวหวังพึ่ง"มจร"!!ปฏิรูปสงฆ์-ร.ร.ปริยัติธรรม  
  พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานในพิธีเปิดห้องประชุมใหม่ของบัณฑิตวิทยาลัยและกล่าวสัมโมทนียกถา  
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรเพื่อการขยายผล  
  นำร่องทำพระไตรปิฏกฉบับสากลระบบดิจิทัล  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕