หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ผู้แทนมหาวิทยาลัยเดินทางไปประเทศฮังการี เพื่อศึกษาความพร้อมสถาบันสมทบ มจร
วันที่ ๐๒/๐๗/๒๐๑๐ เข้าชม : ๗๓๖๐ ครั้ง

               เมื่อวันที่ ๑๙-๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ ที่ผ่านมาคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการรับมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ธรรมะ เกท ปูนาเปสท์ (Dharma Gate Budapest Buddhist University) เข้าเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ประกอบด้วยพระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ ป.ธ.๙,Ph.D.) รศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกรรมการ, พระสุธีธรรมานุวัตร (เทียบ สิริญาโณ ป.ธ.๙,Ph.D.) ผศ.ดร. คณบดีคณะพุทธศาสตร์,  พระศรีธวัชเมธี (ชนะ) อดีตผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นกรรมการ และพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,(ป.ธ.๙,Ph.D.)  ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ได้เดินทางไปประเทศฮังการี เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการรับมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ธรรมะ เกท ปูนาเปสท์ (Dharma Gate Budapest Buddhist University) เข้าเป็นสถาบันสมทบ ซึ่งผลการหารือ

                   ความเป็นมาของการเดินทางไปศึกษาความเป็นไปได้ของคณะกรรมการดังกล่าว เนื่องมาจากศาสตราจารย์ ดร.เทมัส  อะกอส (Prof. Dr. Tamas Agocs) รักษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ธรรมะ เกท ปูนาเปสท์ (Dharma Gate Budapest Buddhist University) และเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU) ได้มีหนังสือถึงพระธรรมโกศาจารย์, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ลงวันที่ ๑๔ กันยายน  ๒๕๕๒  เพื่อแสดงความจำนงในการขอเข้าเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้น

                  สำหรับเหตุผลหลักในการแสดงเจตจำนงนั้น เนื่องจากวิทยาลัยดังกล่าว มีความประสงค์ที่จะเปิดหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  เพื่อให้สอดรับกับความต้องการของนิสิตและนักศึกษาชาวยุโรปที่มีความประสงค์จะต่อยอดองค์ความรู้ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น  ในขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยแห่งเป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งเดียวในทวีปยุโรป

                   สำหรับผลจากการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อรับมหาวิทยาลัยแห่งนี้เข้าเป็นสถาบันสมทบนั้น คณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้จะรายงาน และนำเสนอผลการศึกษา และพิจารณาต่ออธิการบดีเพื่อจะได้นำประเด็นนี้เข้าสู่การพิจารณาของสภาวิชาการในลำดับต่อไป
                   แหล่งข่าว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

อ่านรายละเอียดและภาพสถานที่พร้อมทั้งการประชุมเพิ่มเติม
เรื่อง "พระพุทธศาสนา: จากมหาจุฬาฯ สู่ฮังการี"
ได้ที่
http://gotoknow.org/blog/dhammahaso/371350
 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕