หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯ เน้นงบประมาณปี ๒๕๕๔ ทุกส่วนงานต้องมีแผนปฏิบัติการอย่างเคร่งครัด
วันที่ ๐๙/๐๗/๒๐๑๐ เข้าชม : ๗๖๗๐ ครั้ง

                วันนี้ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ซี  พระครูสุตกิจบริการ (ขุนทอง สุวณฺณเมโธ) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประกอบด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงบประมาณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจากส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัย ห้องเรียน หน่วยวิทยบริการ จำนวน ๑๒๐ ท่าน โดยมีกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดีเป็นผู้ดำเนินการประชุม

                 พระครูสุตกิจบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กล่าวว่า "การบริหารการใช้จ่ายเงินงบประมาณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ทุกส่วนงานต้องมีแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเดินตามแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างเคร่งครัด เมื่อปฏิบัติได้อย่างนี้ จะนำไปสู่การประกันคุณภาพการทำงาน"

                 ผศ.ดร.ธีรยุทธ พึ่งเทียร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กล่าวว่า "เราต้องมองไปข้างหน้าด้วยกัน มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่มาตรฐาน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย กระตุ้นและเร่งให้บุคลากรตื่นตัวตลอดเวลา ปลูกจิตสำนึกในการทำงาน ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เดินทางไปสู่เป้าหมายร่วมกัน สร้างคนดีและเก่งอย่างมีสมรรถภาพ จัดการศึกษาและวิจัยอย่างมีคุณภาพ บริการวิชาการดีอย่างมีคุณภาพ บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ"
                 สำหรับหัวข้อในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ประกอบด้วย เรื่อง 
                 ๑. เรื่องนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษามหาวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.ธีรยุทธ พึ่งเทียร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร์  
                 ๒. เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โดย ดร.สำราญ ทองแพง ที่ปรึกษาอธิการบดี  และ   
                ๓. เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๔ โดย พระมหาสุเทพ  สุปณฺฑิโต ผู้อำนวยการกองแผนงาน  และนายสรายุทธ อุดม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนงบประมาณ 
                โดยมีวัตถุประสงค์
                 ๑. เพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากรได้เข้าใจในการจัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ
                 ๒. เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรได้รับทราบนโยบายและแนวทางในการจัดทำกรอบงบประมาณ รวมทั้งกระบวนการและวิธีการในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
                 สามารถดาวน์โหลดเอกสารการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ที่เว็บไซต์กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ที่ http://www.mcu.ac.th/site/office/coll_module.php?Data_type=17  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ กองแผนงาน
 ดำเนินรายการโดยพระมหาสาธิต สาธิโต หัวหน้าฝ่ายวิจัยสถาบันและสารสนเทศ และนายพีรวัฒน์ ชัยสุข หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงบประมาณ ชมการถ่ายทอดสดอินทราเน็ต www.mcu.ac.th/site/panel10.php

                 ภาพโดยกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
                 ข่าวโดยพระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕