หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
อธิการบดีและผู้บริหารมหาจุฬาฯ ร่วมฉลองปริญญาและประชุมสถาบันสมทบประเทศไต้หวัน
วันที่ ๑๒/๐๗/๒๐๑๐ เข้าชม : ๗๘๕๙ ครั้ง

       วันนี้ (๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๓) พระธรรมโกศาจารย์,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย เช่น รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้เดินทางไปร่วมพิธีฉลองปริญญาพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต จำนวน ๑ ท่าน (ดร.ภิกษุณีอู ซิง) และพุทธศาสตรบัณฑิตจำนวน ๑๗ ท่าน  ณ สถาบันสมทบจิน เจี๋ย จังหวัดเกาสง ประเทศไต้หวัน พร้อมกันนี้ ได้ร่วมประชุมประจำปีว่าด้วยการบริหารกิจการของสถาบันสมทบด้วย

      พระธรรมโกศาจารย์,ศ.ดร. อธิการบดี ได้กล่าวสัมโมทนียกถาตอนหนึ่งว่า "ขอแสดงความยินดี และขอชื่นชมในความพากเพียรของผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน ที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนจบหลักสูตรและได้รับปริญญาในวันนี้ การศึกษาและเรียนรู้ของทุกท่านไม่ได้ส่งผลดีต่อการพัฒนาศักยภาพของตนเองเท่านั้น หากจะส่งผลดีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยการนำสาส์นของพระพุทธเจ้าไปประกาศ และนำสันติภาพไปสู่มวลมนุษยชาติ พร้อมทั้งร่วมกันรักษาโลกใบนี้ให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น"

      พระธรรมาจารย์เปน จิ้ง (Pen Jing) รองอธิการบดีสถาบันสมทบได้ขึ้นกล่าวขอบคุณในนามของพระธรรมาจารย์ชิง สิน (Ching Sin) ว่า "ขอขอบคุณพระธรรมโกศาจารย์ และคณะผู้บริหารที่ได้ให้เกียรติ และเมตตานุเคราะห์เดินทางมาร่วมพิธีอันสำคัญต่อสถาบันสมทบและนักศึกษาในวันนี้" พระธรรมโกศาจารย์ได้เห็นความสำคัญของการศึกษา และให้การสนับสนุนพระธรรมาจารย์ชิง สิน และสถาบันสมทบแห่งนี้ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของพระภิกษุ และภิกษุณีฝ่ายมหายานในประเทศไต้หวัน"

       ท่านจบสุนทรพจน์ด้วยประโยคที่น่าสนใจว่า "การจบปริญญามิได้หมายถึงจุดจบการศึกษาหาความรู้ เราต้องศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต การจบการศึกษาคือจุดเริ่มต้นที่เราจะได้มีโอกาสนำความรู้ไปเผยแผ่ธรรมะ และช่วยเหลือชาวโลกให้หลุดพ้นจากความทุกข์ดังที่พระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างให้แก่เรา"

       สถาบันสมทบชิน เจี๋ย ประเทศไต้หวันเป็นสถาบันสมทบแห่งที่สองต่อจากวิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุ๊ก ประเทศเกาหลี นิสิตของสถาบันแห่งนี้ได้จบและรับปริญญาจากมหาวิทยาลัยเป็นรุ่นที่ ๔  ปัจจุบันนี้มีนักศึกษาปริญญาตรีจำนวน ๗๕ ท่าน และได้เปิดการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาพระพุทธศาสนามหายานในปี ๒๕๕๒ มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน ๕ ท่าน

        คณะกรรมการสถาบันสมทบชิน เจี๋ย ประเทศไต้หวัน นำโดยพระธรรมโกศาจารย์,ศ.ดร. อธิการบดีมหาจุฬาฯ เป็นประธานการประชุม ร่วมกับท่านธรรมาจารย์เปง จิ้ง รองอธิการบดีสถาบันสมทบ และคณะกรรมการในส่วนของมหาจุฬาฯ และของสถาบันสมทบได้ประชุมร่วมกันเพื่อปรึกษาหาเกี่ยวกับการบริหารกิจการของสถาบัน

จากขวามาซ้าย: พระธรรมโกศาจารย์, ศ.ดร., พระครูปลัดเถรานุวัตร, (อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน) พระศรีคัมภีรญาณ, รศ.ดร., (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) พระครูสุตกิจบริหาร, ผศ. (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน) พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ) และพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,ผศ.ดร.  (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)

คณะกรรมการสถาบันสมทบในส่วนของมหาวิทยาลัยชิง เจี๋ย นำโดยท่านเปง จิ้ง

ขวามาซ้าย: ผศ.ดร.ชาติชาย (รองคณบดีคณะครุศาสตร์) , ผศ.ดร.ธีรยุทธ์ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์) และผศ.ดร.สุรพล (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป)

      ผลที่สรุปที่น่าสนใจที่ได้จากการประชุม เช่น ความร่วมมือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างสองมหาวิทยาลัย การร่วมมือจัดทำฐานข้อมูลที่อยู่ในเวปไซด์ กรอบในการประกันคุณภาพ การแจ้งผลการวัดผลและประเมินผลให้รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์มากยิ่งขึ้น

 

คุณศักดิ์ชัย/สุดาวรรณ เตชะไกรศรี ได้ร่วมบริจาคปัจจัยถวายพระธรรมาจารย์ชิง สิน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการสถาบันสมทบจำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕