หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยสถาบันสำหรับผู้บริหาร
วันที่ ๒๒/๐๗/๒๐๑๐ เข้าชม : ๔๖๙๓ ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓  มหาวิทยาลัยได้จัดส่งบุคลากรเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การวิจัยสถาบันสำหรับผู้บริหาร  จัดโดยศูนย์สถิติและวิจัย ณ โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพ มีผู้บริหารเข้าร่วมอบรม จำนวน ๕ รูป ได้แก่  ๑.พระมหาไพเราะ ฐิตสีโล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ๒.พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต  ผู้อำนวยการกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี  ๓.พระมหาเด่นพงษ์ พุทฺธรกฺขิโต ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ๔.พระเทวา รตนโชโต ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๕.พระมหาสาธิต สาธิโต หัวหน้าฝ่ายวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย    หลักการและแนวคิดของการวิจัยสถาบัน (Institutional Research)   ประเภทของการวิจัยสถาบัน    การสร้างโจทย์เพื่อค้นหาหัวข้อวิจัย  การทบทวนเอกสารและสร้างกรอบคิดในการวิจัย   การถ่ายโยงกรอบแนวคิดในการวิจัยสู่เครื่องมือในการวิจัย   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ สถิติ การวิเคราะห์ข้อมูล  ปฏิบัติการเขียนโครงร่างและออกแบบการวิจัย  นำเสนอโครงร่างวิจัยและวิพากษ์  การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์
วิทยากรบรรยาย รองศาสตราจารย์ ดร.นภาพร  สิงหทัต อดีตผอ.สถาบัวิจัยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และอาจารย์ธเนศ  ต่วนชะเอม นายกสมาคมนักวิจัย 2 สมัย และเป็นข้าราชการบำนาญสังกัด วช. อดีตผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัย
 

สรุปข่าวโดย พระมหาสาธิต สาธิโต หัวหน้าฝ่ายวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน


แหล่งข่าว : กองแผนงาน
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕