หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ผลการอบรมผลิตสื่อมัลติมีเดียสไลด์เพื่อการศึกษา วข.นครศรีธรรมราช
วันที่ ๐๙/๐๘/๒๐๑๐ เข้าชม : ๘๘๓๙ ครั้ง

 

               
                ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดอบรมบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2553 สำหรับหลักสูตร”การผลิตสื่อมัลติมีเดียสไลด์เพื่อการศึกษา ครั้งที่ 5 ”เข้ารับการถ่ายทอดความรู้จำนวน ๔๐ รูป/คน  ในวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2553 รวม 3 (21 ชั่วโมง) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 3 อาคารเรียน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช   มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนการสอน  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการเรียนการสอน โดยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศมอบหมายให้ ให้แก่บุคลากรวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ห้องเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธานี,ห้องเรียนจังหวัดปัตตานี, หน่วยวิทยาบริการจังหวัดสงขลา  
1.               นายเกษม แสงนนท์                      รักษาการหัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
2.               นายธนาชัย บูรณะวัฒนากูล        หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
3.               นายวิชิต มงคลวีระขจร                               เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
4.               นางสาวอรุณรัตน์ เพ็ชรรุ่ง           เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เป็นคณะทำงานจัดอบรม ซึ่งสรุปผลประเมินการอบรมจากใบประเมินผล จำนวน 34 รูป/คน  ได้ดังนี้
-                    ก่อนเข้ารับการอบรม บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ          ระดับ ปานกลาง (2.91)
-                    ภายหลังการอบรม บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ                               ระดับ มาก (3.97)
-                    ค่าเฉลี่ยรวมของการประเมินโครงการได้                                          ระดับ มากที่สุด (4.21)
ผู้เข้าอบรมอยากให้มีการอบรมในโปรแกรมดังต่อไปนี้ในครั้งต่อไป
1.               หลักสูตรที่มีเนื้อหาตรงกับเป้าหมายและแผนของมหาวิทยาลัย
2.               เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์,Windows Movie Maker, การตัดต่อ VDO, e – Book , e - Learning
3.               หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนองาน หรือใช้ในการสอนที่น่าสนใจ
ข้อเสนอแนะอื่นๆของผู้เข้ารับการอบรม
1.               ควรจัดให้มีการอบรมบ่อยๆและต่อเนื่อง เพื่อเป้นประโยชน์ต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัย
2.               การบรรยายในบ้างช่วงค่อนข้างเร็วไป มีเวลาฝึกปฏิบัติน้อยเกินไป และควรมีผู้ช่วยวิทยากรมากกว่านี้
3.               ควรจัดหาอุปกรณ์ประกอบการอบรมให้เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าอบรม หรือให้แจ้งให้นำโน๊ตบุ๊คมาด้วย (ถ้ามี)
4.               ควรจัดสรรงบประมาณ และเวลาในการอบรมมากว่านี้
5.               ควนจัดให้มีการประกวดสื่อมัลติมีเดียหลังการอบรม โดยอาจมีรางวัลพร้อมเกียรติบัตร เพื่อเพิ่มแรงจูงใจแก่ผู้เข้าอบรม
ในการจัดอบรมครั้งนี้ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระครูพระเทพปัญญาสุธี รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พระมหาปรีดา ขนฺติโสภโณ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ พระมานพ จิตฺตสํวโร รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ คุณสวิต มัคราช รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต คุณณรงค์ ศรีวารินทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รศ.สมบูรณ์ บุญฤทธิ์ อาจารย์ประจำ คุณดารา ประจันผล เจ้าหน้าที่ห้องสมุด คุณเกียรติศักดิ์ แซ่จิว เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล คุณจิตร ชนะสงคราม เจ้าหน้าที่พัสดุ คุณพีระพล สงสาป เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา และคณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราชทุกรูปทุกคน ที่ให้ความเมตตานุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการจัดอบรม ตลอดจนให้การต้อนรับดูแลเป็นอย่างดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว จักเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช และส่วนงานภายใต้สังกัดต่อไป
 

แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕