หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
เตือนพระใช้สติคู่ปัญญาในการเผยแพร่
วันที่ ๐๓/๐๙/๒๐๑๐ เข้าชม : ๖๕๕๙ ครั้ง

       สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) และคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช  กล่าวสัมโมทนียกถาในพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) ณ ม.มหาจุฬาลงกรณ    ราชวิทยาลัย (มจร.) อยุธยา ว่า การที่พระสังฆาธิการใส่ใจเข้าศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเป็นการสร้างเสริมปัญญาให้แก่ตนเอง เพื่อนำความรู้ไปอบรมสั่งสอนพุทธศาสนิกชน แต่การมีปัญญาจะต้องมีสติคอยกำกับ เพราะปัญญาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถสร้างความดีความถูกต้องได้ หากมีปัญญาแต่ใช้ไปในทางที่ผิดทำนองคลองธรรมก็จะเกิดผลร้ายต่อผู้อื่น ดังนั้นสติจึงเสมือนหางเสือที่คอยกำกับทิศทางการดำเนินชีวิตให้เดินไปในทางที่ถูกต้อง 
    
    สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กล่าวต่อไปว่า หลักสูตร ป.บส. เป็นหลักสูตรที่  มส. ได้รับทราบแล้ว และเป็นหลักสูตรที่ มจร. ทำขึ้นเพื่อส่งเสริมพระสังฆาธิการและครูสอนพระปริยัติธรรม ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ สามารถนำความรู้ด้านการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากิจการพระศาสนา  แก้ปัญหาสังคม และสามารถนำหลักการการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ไปประยุกต์ใช้ใน     การเผยแผ่พระพุทธศาสนาและมีคุณวุฒิ    ทางการศึกษาที่สามารถศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรีได้  
    
    “เนื้อหารายวิชาในหลักสูตรป.บส.จะเกี่ยวข้องกับงานของคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน เช่น การปกครองคณะสงฆ์ กฎหมายคณะสงฆ์ พระสงฆ์กับภาวะผู้นำ การบริหารการศึกษาคณะสงฆ์ การบริหารงานสาธารณูปการ การบริหารศาสนสมบัติ การบริหารงานธุรการ ธรรมนิเทศ เป็นต้น โดยผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องเป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรม หรือพระภิกษุผู้มีประสบการณ์การสอนในโรงเรียนต่าง ๆ ที่มีวุฒิการ  ศึกษาภาคบังคับขึ้นไป” สมเด็จพระมหารัช   มังคลาจารย์ กล่าว.

ที่มา; หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 3 กันยายน 2553

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  รมช.ศธ.บรรยายที่"มจร"ทิศทางกระทรวงการอุดมศึกษากับการพัฒนาบัณฑิตไทยในอนาคต  
  "ไทย-ฮังการี"ลงนามร่วมมือพัฒนาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกท  
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารขับเคลื่อนงานในกำกับตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯระยะที่ ๑๒  
  พระมหากษัตริย์นักพัฒนา  
  ปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๖๑ การประชุมชาวพุทธนานาชาติ ครั้งที่ ๑๕ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก  
  Announcing of the 2018 Bangkok Declaration  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕