หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
เตือนพระใช้สติคู่ปัญญาในการเผยแพร่
วันที่ ๐๓/๐๙/๒๐๑๐ เข้าชม : ๕๗๐๙ ครั้ง

       สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) และคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช  กล่าวสัมโมทนียกถาในพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) ณ ม.มหาจุฬาลงกรณ    ราชวิทยาลัย (มจร.) อยุธยา ว่า การที่พระสังฆาธิการใส่ใจเข้าศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเป็นการสร้างเสริมปัญญาให้แก่ตนเอง เพื่อนำความรู้ไปอบรมสั่งสอนพุทธศาสนิกชน แต่การมีปัญญาจะต้องมีสติคอยกำกับ เพราะปัญญาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถสร้างความดีความถูกต้องได้ หากมีปัญญาแต่ใช้ไปในทางที่ผิดทำนองคลองธรรมก็จะเกิดผลร้ายต่อผู้อื่น ดังนั้นสติจึงเสมือนหางเสือที่คอยกำกับทิศทางการดำเนินชีวิตให้เดินไปในทางที่ถูกต้อง 
    
    สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กล่าวต่อไปว่า หลักสูตร ป.บส. เป็นหลักสูตรที่  มส. ได้รับทราบแล้ว และเป็นหลักสูตรที่ มจร. ทำขึ้นเพื่อส่งเสริมพระสังฆาธิการและครูสอนพระปริยัติธรรม ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ สามารถนำความรู้ด้านการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากิจการพระศาสนา  แก้ปัญหาสังคม และสามารถนำหลักการการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ไปประยุกต์ใช้ใน     การเผยแผ่พระพุทธศาสนาและมีคุณวุฒิ    ทางการศึกษาที่สามารถศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรีได้  
    
    “เนื้อหารายวิชาในหลักสูตรป.บส.จะเกี่ยวข้องกับงานของคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน เช่น การปกครองคณะสงฆ์ กฎหมายคณะสงฆ์ พระสงฆ์กับภาวะผู้นำ การบริหารการศึกษาคณะสงฆ์ การบริหารงานสาธารณูปการ การบริหารศาสนสมบัติ การบริหารงานธุรการ ธรรมนิเทศ เป็นต้น โดยผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องเป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรม หรือพระภิกษุผู้มีประสบการณ์การสอนในโรงเรียนต่าง ๆ ที่มีวุฒิการ  ศึกษาภาคบังคับขึ้นไป” สมเด็จพระมหารัช   มังคลาจารย์ กล่าว.

ที่มา; หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 3 กันยายน 2553

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  พิธีทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๘  
  พิธีบำเพ็ญกุศลครบ ๑ปี ของ Most Venerable Kok Kwong โดยมี พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. เป็นประธาน  
  ทอดกฐินสามัคคี อนุสรณ์ อายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
  ผลตรวจประเมินคุณภาพมหาจุฬาฯ คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดี  
  การประชุมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดพิธีมอบโล่รางวัล  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕