หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
หลักเกณฑ์และวิธีการลาศึกษาต่อ
วันที่ ๑๒/๑๐/๒๐๑๐ เข้าชม : ๘๙๒๙ ครั้ง
              เพื่อให้การลาศึกษาต่อถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการลาศึกษาต่อให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

๑. จะต้องยื่นเรื่องขออนุมัติลาไปสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อ (แบบ บค ๓๕)
๒. จะต้องยื่นเรื่องขออนุมัติลาศึกษา (แบบ บค ๔๖) ก่อน ๓ เดือน
๓. สาขาวิชาที่จะลาศึกษาต่อต้องตรงกับภาระงานที่ปฏิบัติงานหรือสาขาวิชา ที่สอนอยู่
๔. จะต้องเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๔
๕. ส่วนงานที่จะอนุญาตให้บุคลากรลาศึกษาต่อต้องดูสัดส่วนของบุคลากร คือ สายวิชาการลาได้ ๒๕ เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมด สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปลาได้ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมด
๖. บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าปริญญาโท จะต้องเป็นสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนอยู่หรือสาขาวิชาที่ขาดแคลน โดยผู้ศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งอาจารย์ และต้องทำความตกลงกับคณะที่เปิดสอนในสาขาดังกล่าวก่อนเพื่อรองรับการย้ายสายงาน
๗. บุคลากรที่ขออนุมัติลาศึกษาต่อต่างประเทศ จะต้องมีหนังสือรับรองความรู้ภาษาต่างประเทศ จากสถาบันที่เข้าศึกษาหรือสถาบันที่เข้าฝึกอบรม จึงจะได้รับการพิจารณาทุนการศึกษา
๘. บุคลากรที่ลาไปศึกษาต่อ ทำรายงานการปฏิบัติงานชดเชยให้หัวหน้าส่วนงานได้รับทราบแล้วเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลทราบ

<<คลิกที่นี้เพื่อดูแผนภูมิแสดงกระบวนการและขั้นตอนฯ>>

โดย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี    


แหล่งข่าว : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕