หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
รก.ผอ.กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปร่วมประชุมกับองค์กร Universal Peace Federation ณ กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้
วันที่ ๑๔/๑๐/๒๐๑๐ เข้าชม : ๒๙๐๗ ครั้งวันที่ ๙ – ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓

                 รักษาการผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปร่วมประชุมกับองค์กร Universal Peace Federation ณ กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้

รักษาการผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ (พระครูโฆสิตพุทธิศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย ไปร่วมประชุมกับองค์กร Universal Peace Federation เรื่อง “ความสำคัญของศาสนาเพื่อสันติภาพและการพัฒนามนุษย์” ณ กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้
           ที่ประชุมได้พูดถึงความสำคัญของศาสนาต่างๆว่ามีบทบาทที่สำคัญต่อการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นได้ ที่ประชุมได้ยกประเด็นสำคัญของคำสอนของศาสนาต่างๆขึ้นมาให้เห็นเป็นตัวอย่าง เช่น ศาสนาคริสต์สอนให้รักแม้กระทั่งศัตรู ศาสนาอิสลามเน้นในเรื่องจริยธรรมที่นำมาปฏิบัติได้ ให้ปกป้องชีวิตและสิทธิของตนเองไม่ให้ลิดลอนและทำลายสิทธิของผู้อื่น พระพุทธศาสนาสอนให้เข้าใจและเห็นว่าชีวิตและร่างกายของผู้อื่นก็เป็นชีวิตร่างกายของตน
            นอกจากนั้นที่ประชุมยังได้เห็นว่ารากฐานของสันติภาพที่สำคัญต้องมาจากครอบครัวที่อบอุ่น
            การก่อตั้งสภาศาสนนาในองค์การสหประชาชาติ แต่มีข้อที่จะต้องพูดกันในรายละเอียดอีก กล่าวคือ  ต้องพยายามให้มีสภาศาสนาในแต่ละประเทศเสียก่อนแล้วค่อยมารวมกันเป็นสภาศาสนาในสหประชาชาติในภายหลัง
            สันติภาพในตะวันออกกลางส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องเล่าสู่กันฟัง จึงไม่มีข้อตกลงอะไรที่เป็นประเด็นหลักได้
            และเรื่องการให้ความช่วยเหลืออาหารแก่ประเทศเกาหลีเหนือ


เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี

แหล่งข่าว : กองวิเทศสัมพันธ์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  อธิการบดี มจร พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. เป็นประธาน การประชุม ร่วมด้วย คณะกรรมการจัดทำต้นฉบับพระไตรปิฎกฉบับสากล (Common Buddhist Text : CBT)  
  พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการ มจร ตรวจเยี่ยม'พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา โดย :กองกิจการนิสิต ร่วมกับ มจร วิทยาเขตเชียงใหม่  
  รองประธานาธิบดีแห่งประเทศสหภาพเมียนม่าร์ เข้าถวายสักการะพระพรหมบัณฑิต  
  สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  
  มจร ขอเชิญร่วมเสวนา "ปฏิรูปพระพุทธศาสนา :หนทางสู่ความปรองดองของชาติ"  
  พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส) และหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาการเทศนา (ป.ทส)  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕