หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ผู้บริหารมหาจุฬาฯ เข้าร่วมสัมมนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
วันที่ ๒๗/๑๐/๒๐๑๐ เข้าชม : ๖๐๑๙ ครั้ง

     วันนี้ (๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.) พระธรรมโกศาจารย์, ศ.ดร. อธิการบดี และพระศรีคัมภีรญาณ, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้มอบหมายให้พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และนายสนธิญาณ รักษาภักดี หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งนางไฉไลฤดี ยุวนะสิริ ฝ่ายประกันคุณภาพในวิทยาเขตเชียงใหม่ เชียงราย และลำพูนเข้าร่วมประชุมและสัมมนาเรื่อง "ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา" ซึ่งบรรยายโดย ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมเชียงแสน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ซึ่งมีคณาจารย์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเข้าร่วมรับฟังจำนวนประมาณ ๑๒๐ รูป/คน

     ศ.นพ.วุฒิชัยได้ย้ำให้เห็นว่า "การประกันคุณภาพมีความสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย เพราะ (๑) เราอยู่ในยุคของการแข็งขันด้านคุณภาพ (๒) เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย (๓) เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและประสานงานของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยทั้งฝ่ายแผน ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายบริหาร (๔) เป็นเครื่องมือที่แสดงความเป็นธรรมาภิบาล"

    ท่านได้ชี้ให้ทุกฝ่ายได้ตระหนักว่า "ในขณะนี้ การประกันคุณภาพจะเป็นเครื่องบ่งชี้การการจัดการงบประมาณ ปิดหลักสูตรที่ไม่มีคุณภาพ และจะทำให้มหาวิทยาลัยที่เปิด และบริหารมหาวิทยาลัยไม่มีคุณภาพจะต้องได้รับการประเมินตัวผู้บริหารว่าเหมาะสมหรือไม่ อย่างไรที่จะบริหารงานมหาวิทยาลัยให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน"

    อนึ่ง แม้ว่าการประกันคุณภาพการศึกษาในปีนี้ของมหาจุฬาฯ จะได้รับคะแนนประเมินจากการประกันคุณภาพภายนอกของ สกอ. ๒.๗๑  แต่เป้าหมายสำคัญขอการการเข้าร่วมประชุมและสัมมนาครั้งนี้ เพื่อนำผลที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุงระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ และสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  อันจะเกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยในภาพรวมต่อไป

File Powerpoint เอกสารประกอบการบรรยายเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมิน

 

 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕