หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
อาจารย์มหาจุฬาฯ นำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ
วันที่ ๑๘/๑๒/๒๐๑๐ เข้าชม : ๖๔๑๓ ครั้ง

     เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ศูนย์พุทธศาสนศึกษารังจุง โยเช (Rangjung Yeshe) มหาวิทยาลัยกาดมันดุ ได้มีหนังสือถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อนิมนต์พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้เดินทางไปไปปาฐกถาพิเศษ (Special guest speaker)   ในหัวข้อเรื่อง “สถานการณ์พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้า” (The Outlook of Buddhism for the Next Decade) ณ โพธนาท เมืองกาดมันดุ (Kathmandu) ประเทศเนปาล ภายใต้หัวข้อหลัก “Great Debates”  การสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติครั้งเป็นครั้งที่ ๘ ซึ่งมีนักวิชาการเข้าร่วมนำเสนอผลงานในฐานะวิทยากร ๕ ท่าน และมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้นประมาณ ๒๔๐ รูป/คนจากทั่วโลก

     อนึ่ง สถาบันรังจุง โยเช (Rangjung Yeshe) แห่งนี้ เป็นหนึ่งใน ๑๑๖ สถาบันการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาที่เป็นสมาชิกของสมาคมมหาวิทยาพระพุทธศาสนานานาชาติ ซึ่งมีพระธรรมโกศาจารย์, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานสมาคม  โดยมี ดร.เกรก ไวท์ไซด์ (Greg Whiteside) เป็นผู้อำนวยการของสถาบัน ภายใต้การสนับสนุนของท่าน Chokyi Nyima Rinpoche เจ้าอาวาสวัด Ka-Nying Shedrub Ling 

     ปัจจุบันนี้ สถาบันแห่งนี้เปิดการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาโท โดยเน้นสาขาพระพุทธศาสนา และมีนักศึกษาจากทั่วโลกทั้งในทวีปเอเซีย ยุโรป และอเมริกาในสนใจเข้าศึกษาจำนวนประมาณ ๓๗๐ รูป/คน  ในการนี้ สถาบันได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตต่างประเทศทั่วโลกเพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับ "วัชรยานศึกษา"  ปีละประมาณ ๑๐ ทุน ผลที่เกิดจากการสนับทุนดังกล่าวทำให้ตลาดวิจัยด้านนี้มีความแพร่หลาย จนทำให้วิจัยจากทั่วโลกหันมาวิจัยด้านนี้มากยิ่งขึ้น

ดูรายละเอียดของเนื้อหาบทความและร่วมแลกเปลี่ยนได้ที่
http://gotoknow.org/blog/buddhism-and-modern-sciences/413573


 

ดูรายละเอียดของเนื้อหาบทความและร่วมแลกเปลี่ยนได้ที่

http://gotoknow.org/blog/buddhism-and-modern-sciences/413573


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕