หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
กำหนดการโครงการเชิงปฏิบัติการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ
วันที่ ๒๑/๑๒/๒๐๑๐ เข้าชม : ๑๑๙๙๙ ครั้ง

ขอเชิญร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง  “บูรณาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม กับ การเผยแผ่พุทธศาสนา”


กำหนดการโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
     เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
และ๗๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓
เรื่อง  “บูรณาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กับ การเผยแผ่พุทธศาสนา”
วันพุธที่  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๓
ณ ห้องเธียเตอร์ บี   อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา


..........................................................................................................................................................................................................
๘.๐๐-๘.๓๐  น.         ลงทะเบียน
๘.๓๐-๑๐.๓๐ น.       ปาฐกถา โดยพระราชวิจิตรปฏิภาณ
๑๐.๓๐-๑๐.๔๕  น.    กล่าวรายงานโดย ผศ.ดร.บุญส่ง ศิวโมกษธรรม
                  นายกสมาคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (สวทน)
   เปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเฉลิมพระเกียรติ ฯโดย ผู้แทน
                                                 พระธรรมโกศาจารย์, ศาสตราจารย์ ดร., ราชบัณฑิต
                                                 อธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๐.๔๕-๑๑.๓๐ น.    หัวข้อ “ ความสำคัญของเสียงและการใช้เสียงในชีวิตประจำวัน ”
                                 วิทยากร:  นพ. บุญเทียม เขมาภิรัตน์
                                                    แพทย์ผู้ชำนาญโรค หู คอ จมูก
                                                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. โรจน์รุ่ง สุวรรณสุทธิ   
                                                    รองคณบดีฝ่ายคุณธรรมและจริยธรรม   
                                                 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๑.๓๐-๑๒.๓๐น.     พัก  ฉันเพล/รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐น.   หัวข้อ “เสียงและเส้นเสียง - ความสำคัญและการบำรุงรักษา” และ
                                การปฏิบัติการ หัวข้อ “การเปล่งเสียงและการหายใจ เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ”
                                วิทยากร:   ครูขวัญฉัตร์ (เกศรา) เพ็งศิริ และ คณะ  
                                                 ที่ปรึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม สวทน และ
                                                 ผู้บริหารโรงเรียนสอนดนตรีครบวงจร ฮิตซ่า กรูฟ  
๑๖.๐๐ น.              ปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเฉลิมพระเกียรติ ฯ
หมายเหตุ                มีพักฉันน้ำปานะ/รับประทานอาหารว่าง            
                               พิธีกร/ผู้ดำเนินรายการ     
                                    คุณอัญชลี เวชยันต์ศฤงคาร (อาสาสมัครสถาบันวิมุติยาลัย)
                                    ผศ.ดร.สมชัย  ศรีนอก (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย )                                

 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕