หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
รายงานสรุปผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ”
วันที่ ๒๐/๑๒/๒๐๑๐ เข้าชม : ๔๙๓๒ ครั้ง

 การฝึกอบรมมีความมุ่งหมายในการ 1.ให้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการขั้นตอนของการประเมินความคุ้มค่าตามแนวทางที่ สศช.กำหนด 2.ฝึกการประเมินความคุ้มค่าและฝึกการจัดทำรายงานผลการประเมินความคุ้มค่า แนวทางที่ สศช.กำหนด 3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบอย่างการประเมินความคุ้มค่า


 วันแรกของการฝึกอบรม(15 ธันวาคม 2553) ช่วงเช้าวิทยากรให้ความรู้ หลักการขั้นตอนการประเมินความคุ้มค่าตามแนวทางที่ สศช.กำหนด โดยมีการยกตัวอย่าง กรณีเปรียบเทียบให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ มองเห็นทิศทาง ขั้นตอนและวิธีการในภาพรวม  ช่วงบ่าย วิทยากรนำเข้าสู่ภาคปฏิบัติตามแบบฟอร์ม 3.1 การกำหนดผลผลิตเพื่อประเมินความคุ้มค่า  พิจารณาข้อมูลจากเอกสารงบประมาณประจำปีเล่มขาวคาดแดงของมหาวิทยาลัย  จากการระดมสมองกลุ่มทั้งหมด 7 กลุ่ม แยกเป็นผลผลิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยู่กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยจำนวน 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้ง 5 มหาวิทยาลัย ฝึกปฏิบัติประเมินในภารกิจ ผลผลิตทางด้านสังคมศาสตร์   ซึ่งมีเป้าหมายกระทรวง เป้าหมายส่วนงานสอดคล้องกัน ที่ประชุมกลุ่มมีมติให้เพิ่มเป้าหมายส่วนงานในประเด็น “ร้อยละของบัณฑิตที่สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศ” และปรับเปลี่ยนผลกระทบตามเป้าหมายกระทรวงทุกประเด็น  จากนั้นได้มีการนำเสนอสู่ที่ประชุมในรูปแบบการร่วมเสวนามีผู้ดำเนินรายการ วิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่านให้คำแนะนำ เสนอแนะปรับปรุง และให้หลักคิดประกอบการทำตัวชี้วัด 5 ประการได้แก่  •ตรรกะ การมีเหตุมีผล  มองความเชื่อมโยงของ output- outcome-impact   / มองความเป็นเหตุเป็นผลของเป้าหมายการให้บริการและตัวชี้วัด  • ความสามารถในการจัดเก็บ/ติดตามตัวชี้วัด • เป็นสิ่งที่ควบคุมได้/เกิดจากผลผลิตโดยตรง • เป็นประโยชน์ในเชิงการบริหารจัดการ นำไปสู่การปรับปรุงได้ • ชื่อ/หลักการ สอดคล้องกับตัวชี้วัดจากหน่วยงานอื่น (กพร. สมศ. สกอ. สศช. สงป. ฯลฯ)


 วันที่สองของการฝึกอบรม(16 ธันวาคม 2553) วิทยากรทบทวนหลักการ เชื่อมโยงไปสู่แบบฝึกภาคปฏิบัติตามแบบฟอร์ม 3.2, 3.3 และ 3.5   จากนั้นให้ลงมือปฏิบัติตามแบบฟอร์มทั้ง 3 เมื่อแต่ละกลุ่มดำเนินการเรียบร้อย และได้เชิญวิทยากรมาตรวจและให้ข้อเสนอแนะ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
 วันที่สาม(17 ธันวาคม 2553) นำเสนอผลการดำเนินการตามแบบฟอร์มต่อที่ประชุม โดยวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำแหล่งข่าว : กองแผนงาน
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕