หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
วันที่ ๒๓/๐๓/๒๐๑๑ เข้าชม : ๕๑๖๒ ครั้ง

โดยที่สภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติให้คณะสังคมศาสตร์ เปิดการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก ๒ สาขา ประกอบด้วย ๑.สาขาการจัดการเชิงพุทธ ๒.สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ , สาขาวิชาภาวะผู้นำเชิงพุทธ , สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น) 

           ดังนั้น คณะสังคมศาสตร์ จึงขอเปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ประสานงาน ในวัน และเวลาทำการ ดังนี้

๑. พระมหาบุญเลิศ  อินฺทปญฺโญ, ผศ.    อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์  โทร. ๐๘๖-๖๐๐๓-๑๙๙

๒. พระวันชัย ภทฺทจารี     อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์  โทร. ๐๘๖-๖๒๗๕-๐๗๖

๓. ดร.ยุทธนา  ปราณีต     อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ โทร. ๐๘๖-๖๖๖๔-๘๘๙

๔. นายธิติวุฒิ  หมั่นมี     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำหลักสูตรฯ โทร. ๐๘๑-๑๓๐๖-๒๑๔

๕. พระสมุห์ศักดิ์ดา วิสุทฺธิญาโณ  รก.เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์  ๐๘๑-๕๙๐๐-๔๗๗

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 


แหล่งข่าว : คณะสังคมศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕