หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
วันที่ ๐๓/๐๒/๒๐๑๑ เข้าชม : ๖๑๕๖๒ ครั้ง

รายระเอียดการรับสมัคระดับปริญญาโท-เอก(ที่นี่)
รายละเอียดระดับปริญญาเอกสาขารัฐประศาสนศาสตร์ และการจัดการเชิงพุทธ((ที่นี่))

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้((ที่นี่)) 
ดาวน์โหลดประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดสูตร
((ที่นี่))
ดาวน์โหลดขั้นตอนการสมัครเรียน((ที่นี่))
รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปิดจำหน่ายใบสมัคร และรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
กำหนดการวัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ขายใบสมัคร  วันที่  ๑๐  มกราคม  -  ๓๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔
การรับสมัคร   วันที่  ๑    กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔
มี  สถานที่ ดังนี้ คือ
๑. กองทะเบียนและวัดผล ห้อง ๓๑๐ (มุขตะวันตก) ชั้น ๓ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์  กรุงเทพ เวลา  ๑๓.๐๐–๑๗.๐๐ น.
๒. กองทะเบียนและวัดผล อาคารเรียนรวม ชั้น ๓ โซน C ห้อง C300 มจร.  อำเภอวังน้อย   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา  ๐๙.๐๐–๑๗.๐๐ น.
กำหนดสอบคัดเลือก  และสอบสัมภาษณ์  ๓  วัน  ดังนี้
วันที่ ๓ พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔   
พระพุทธศาสนา  เวลา   ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐  น.
ความรู้ความสามารถทั่วไป  เวลา    ๑๔.๔๐ – ๑๖.๑๐  น.
วันที่ ๔ พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔
ภาษาอังกฤษ เวลา   ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐  น.
วันที่   ๖   พฤษภาคม    พ.ศ.    ๒๕๕๔ 
เวลา  ๑๓.๐๐  น. ประกาศผลสอบข้อเขียน
วันพุธที่    ๙   พฤษภาคม    พ.ศ.    ๒๕๕๔  
เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐  น.  สอบสัมภาษณ์
วันที่  ๑๒   พฤษภาคม    พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
เวลา  ๑๓.๐๐  น. ประกาศผลสอบคัดเลือก
สถานที่สอบคัดเลือก
๑.วัดศรีสุดาราม บางขุนนนท์ กรุงเทพมหานคร
๒. อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คณะและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
((ตรวจสอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่สกอ.รับรองคลิ๊ก))
คณะพุทธศาสตร์        
- สาขาวิชา  พระพุทธศาสนา 
- สาขาวิชา  พระพุทธศาสนา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)(บรรพชิต/คฤหัสถ์) 
- สาขาวิชา  ศาสนา  
- สาขาวิชา  ปรัชญา 
- สาขาวิชา  ภาษาสันสกฤต 
- สาขาวิชา  พระพุทธศาสนา (คฤหัสถ์) 
- สาขาวิชา  พระอภิธรรม (คฤหัสถ์) 
- สาขาวิชา  ปรัชญา  (คฤหัสถ์)
คณะครุศาสตร์         
- สาขาวิชา  การบริหารการศึกษา 
- สาขาวิชา  สังคมศึกษา 
- สาขาวิชา  การสอนภาษาไทย 
- สาขาวิชา  การสอนภาษาอังกฤษ 
- สาขาวิชา  จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 
- สาขาวิชา  การสอนภาษาอังกฤษ  (คฤหัสถ์) 
- สาขาวิชา  จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว (คฤหัสถ์) 

- สาขาวิชา  คอมพิวเตอร์ศึกษา (คฤหัสถ์) 
คณะมนุษยศาสตร์        
- สาขาวิชา  ภาษาไทย 
- สาขาวิชา  ภาษาอังกฤษ 
- สาขาวิชา  พุทธจิตวิทยา 
- สาขาวิชา จิตวิทยา 
- สาขาวิชา  ภาษาอังกฤษ  (คฤหัสถ์) 
- สาขาวิชา  พุทธจิตวิทยา (คฤหัสถ์) 
คณะสังคมศาสตร์        
- สาขาวิชา  รัฐศาสตร์
- วิชาเอกการปกครอง 
- วิชาเอกการปกครอง (คฤหัสถ์) 
- วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ 
- วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ (คฤหัสถ์) 
- สาขาวิชา  เศรษฐศาสตร์ 
- สาขาวิชา  เศรษฐศาสตร์ (คฤหัสถ์) 
- สาขาวิชา  สังคมวิทยา 
- สาขาวิชา  สังคมวิทยา (คฤหัสถ์) 
- สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ 
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
เอกสารสำคัญต้องแสดงวันสมัคร
๑. ใบประกาศนียบัตรตามระบุในคุณสมบัติของผู้สมัคร 
ใบ  รบ.๑ ต.  หรือ  ใบ  รบ. ๑ ป ตัวจริง พร้อมใบถ่ายสำเนา  ๒  ชุด
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน  ๑  ชุด
๓. หนังสือสุทธิสำหรับพระภิกษุและสามเณร  พร้อมถ่ายสำเนา  ๑  ชุด
๔. บัตรประชาชน  สำหรับคฤหัสถ์  พร้อมถ่ายสำเนา  ๑  ชุด
๕. รูปถ่าย  ๑  นิ้วครึ่ง   หน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ ๒ รูป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่
กองทะเบียนและวัดผล วัดมหาธาตุ โทร ๐๒-๒๒๑-๘๘๙๑
กองทะเบียนและวัดผล วังน้อย อยุธยา โทร ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๑๙ และ ๘๔๒๒  และ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒
รายระเอียดการรับสมัคระดับปริญญาโท-เอก(ที่นี่)
ดาวน์โหลดรายละเอียดระดับปริญญาเอกสาขารัฐประศาสนศาสตร์ และการจัดการเชิงพุทธ((ที่นี่))


 


แหล่งข่าว : สำนักทะเบียนและวัดผล
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕