หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
การส่งโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน เพื่อขออนุมัติมหาวิทยาลัย
วันที่ ๑๓/๐๑/๒๐๑๑ เข้าชม : ๗๙๕๒ ครั้ง
คำชี้แจง
 
 
๑. การส่งโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน  เพื่อขออนุมัติมหาวิทยาลัย
    ๑.๑ หัวหน้าหน่วยฝึกอบรมต้องเป็นพระภิกษุเท่านั้น และให้เสนอโครงการฯต่อมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓
    ๑.๒ หัวหน้าหน่วยฝึกอบรมโครงการฯจะต้องติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิตจนกว่า
      โครงการฯ ของตนจะได้รับอนุมัติ
    ๑.๓ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาโครงการฯ ที่เสนอเอกสารสมบูรณ์และถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเท่านั้น
    ๑.๔ มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อโครงการฯที่ได้รับอนุมัติให้จัดอบรม ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๔ ติดต่อสอบถาม โทร 035 – 248 – 000 ต่อ 8061 , 8415, 8416 และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือ
    พระปรีดา ปีติธมฺโม หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต     โทรศัพท์ ๐๘-๑๔๓๘-๑๕๔๐
    นายบัญชา นารี     เจ้าหน้าที่ธุรการ             โทรศัพท์ ๐๘-๕๑๓๑-๐๙๓๒ buncha_aody@hotmail.com
๒.  การเขียนแผนที่เดินทางไปยังหน่วยอบรม (ต้องมีทุกหน่วยอบรม)
    ๒.๑ จุดเริ่มต้น
-บอกถนนสายหลักที่จะเดินทางไปยังหน่วยอบรมโครงการฯเชื่อมระหว่างอำเภอจังหวัดหรือสถานที่อื่น ๆ ที่สำคัญบอกถนนหรือทางแยกนั้นอยู่ระหว่างหมู่บ้าน/อำเภอ/จังหวัด ให้ชัดเจน
๓.  จุดสังเกตทางแยกที่จะไปยังหน่วยอบรม
    ๓.๑ ให้ติดป้ายและธงมจร.ประจำหน่วยอบรม/ธงธรรมจักร/ธงชาติไว้ทางแยกที่จะไปยังหน่วยฝึกอบรมให้เด่นชัด
    ๓.๒ ให้ทำลูกศรชี้หรือติดธงชาติ/ธงธรรมจักร จากทางแยกจนถึงหน่วยอบรม
๔.  การอุปถัมภ์ในด้านเอกสารของมหาวิทยาลัย
    ๔.๑ หนังสือสวดมนต์ สมุด วุฒิบัตร ทางมหาวิทยาลัยจะมอบให้ตามจำนวนผู้ที่เข้าฝึกอบรมในโครงการฯ
    ๔.๒ เกียรติบัตร ทางมหาวิทยาลัยจะมอบให้หน่วยละประมาณ ๓๐ - ๑๕๐ แผ่นหรือเห็นสมควร
    ๔.๓ ธงมหาวิทยาลัยจะมอบให้หน่วยละ ๒ ผืน
    ๔.๔ ให้ติดต่อขอรับที่ต้นสังกัดที่ท่านเสนอโครงการฯตามวันเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด
๕. หัวหน้าหน่วยอบรมโครงการฯหรือตัวแทนแต่ละโครงการฯต้องเข้าอบรมตาม วัน เวลา สถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ (ต้องหมั่นตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการ และสอบถามวัน เวลา และสถานที่การอบรมด้วยตนเอง)
๖. สามารถกรอกรายละเอียดโครงการในแบบฟอร์มนี้ได้ หรือพิมพ์รายละเอียดโครงการตามแบบฟอร์มที่ให้นี้ตามสะดวก แล้วส่งตามอีเมล์ buncha_aody@hotmail.com
ฝ่ายส่งเสริมกิจการนิสิต กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕