หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
มหาเถรสมาคมเห็นชอบโครงการพระไตรปิฎกสากลและงานวิสาขบูชาโลก พ.ศ.๒๕๕๔
วันที่ ๑๖/๐๑/๒๐๑๑ เข้าชม : ๑๐๕๕๔ ครั้ง

           ๑๕ มกราคม ๒๕๕๔ : มหาจุฬาฯ วังน้อย พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, เจ้าคณะภาค ๒  ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา (Meeting of interantional council of United Nations Day of Vesak) ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

            พระธรรมโกศาจารย์ กล่าวว่า "มหาเถรสมาคมอนุมัติให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดกิจกรรมนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของสหประชาชาติ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๑๒-๑๔ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร  หัวข้อเรื่อง "พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ Buddhist Virtues in Socio-Economic Development" โดยสมเด็จพระสังฆราช ประมุขสงฆ์ ผู้นำชาวพุทธ นักวิชาการ นักปราชญ์ด้านพระพุทธศาสนา"

             นอกจากนี้ พระธรรมโกศาจารย์ เปิดเผยว่า "ตามที่ประชุมชาวพุทธฯ ได้ตกลงจัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับสากล เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา นำไปแจกไว้ตามโรงแรมทั่วโลก ที่กำลังดำเนินการ หรืออยู่ระหว่างการจัดทำต้นฉบับ ประกอบด้วยฉบับภาษาไทย ภาษาสันสกฤต นิกายมหายาน นิกายเถรวาท และนิกายวชิรญาณ มารวมเป็นเล่มเดียวให้มีความเป็นสากล โดยจะมีการตั้งคณะทำงานเป็นกองบรรณาธิการ และกำหนดวิธีการรวบรวมเนื้อหาพระไตรปิฎกฉบับสากล ส่วนขั้นตอนการจัดทำ ในเบื้องต้น กำหนดให้มีทีมงานนำพระไตรปิฎกของแต่ละนิกายที่เป็นภาษาบาลี นำมาแปลเป็นภาษาอังกฤษ และนำเข้าหารือที่ประชุม เพื่อหาข้อสรุปถึงการนำเนื้อหาของทั้ง ๓ นิกาย มารวบรวมเรียบเรียงในฉบับสากล เมื่อที่ประชุมเห็นชอบให้การยอมรับในเนื้อหาพระไตรปิฎกฉบับสากลแล้ว ให้ผู้นำชาวพุทธแต่ละประเทศ สามารถนำไปแปลเป็นภาษาของตนเองได้ ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้เป็นการระดัมนักวิชาการทุกฝ่าย รวมทั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย"

            พระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ ) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ได้แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเป็นบรรณาธิการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับสากล ในส่วนของไทยประกอบด้วย คณะกรรมการบรรณาธิการพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย,คณะกรรมการบรรณาธิการพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี,คณะกรรมการบรรณาธิการพระไตรปิฎกภาษาไทยอักษรโรมัน และคณะกรรมการบรรณาธิการพระไตรปิฎกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือโปรแกรมเมอร์ ในด้านเนื้อหาต้นฉบับที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วกว่า ๘๐ เบอร์เซ็น คือ ต้นฉบับพระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทย,อักษรโรมัน,ต้นฉบับภาษาไทย โดยได้มอบหมายพระมหาเจิม สุวโจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และกองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้รับผิดชอบ โดยทางมหาวิทยาลัยได้ตั้งกองบรรณาธิการ ห้อง C ๔๑๕ อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย เพื่อทำงานเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ รวมทั้งได้ระดมนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนอกและในมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานวันละ ๑๐ ชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อให้งานสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป"

             ด้าน ดร.อำนาจ  บัวศิริ  ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม(สถ.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) เปิดเผยที่ประชุมว่า "มหาเถรสมาคม ได้มีมติเห็นชอบสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยจัดทำพระไตรปิฎกฉบับสากลฯ และโครงการจัดกิจกรรมนานาชาติฯ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔"

              พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า "ปัจจุบันมหาวิทยาลัย เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ เสนอบทความในหัวข้อหลัก (Main Theme) "พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมและเศรฐกิจ" Buddhist Virtues in Socio-Economic Development โดยมีข้อข้อย่อย (Sub-Themes) เรื่อง ภาวะผู้นำเชิงพุทธกับการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจ (Buddhist Leadersip and Socio-Economic Development), พุทธธรรมกับการสร้างสังคมปรองดอง (Building a Harmonious Society), พุทธธรรมกับการรักษา และการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม (Environmental Presrvation and Restoration) และหัวข้อ พุทธิปัญญาเพื่อสังคมแห่งการตื่นรู้ (Wisdom for Awakening Society) บทความที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการจะได้รับการตีพิมพ์เผยแผ่ในระดับนานาชาติ และมีรางวัลโล่ห์คุณภาพ, เกียรติบัตร ให้ด้วย  โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความระดับนานาชาติครั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๘ หรือเว็บไซต์ www.li.mcu.ac.th"

               พระมหาศรีทนต์ สมจาโร  ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง กล่าวว่า "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กำหนดเป้าหมายพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของโลก มุ้งพัฒนาห้องสมุดมหาจุฬาฯ วังน้อย เป็นแหล่งรวบรวมพระไตรปิฎกทุกชาติ ทุกภาษา รวมทั้งรวบรวมคัมภีร์สำคัญ คำสอนพระมหาเถระ พระเถระ ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เช่น หลวงพ่อพุทธทาส, พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), หลวงพ่อจรัญ รวมทั้งผลงานบุคคลผู้มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย"
 
                 ในโอกาสนี้ ขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอื่นๆ และนักวิจัย ทั่วประเทศ เสนอบทความทางวิชาการในหัวข้อดังกล่าว เพื่อตีพิมพ์และนำเสนอระดับนานาชาติ สอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๘

                 ข่าวโดย   พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง  
                                 นายสมหมาย สุภาษิต หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕