หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มอบหมายหน้าที่ผู้ช่วยอธิการบดีในกำกับ
วันที่ ๒๑/๐๑/๒๐๑๑ เข้าชม : ๕๑๕๔ ครั้ง

ตามที่มหาวิทยาลัยมีคำสั่งที่ ๓๕๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓  เรื่องมอบหมายหน้าที่ให้รองอธิการบดี กำกับ ดูและ และรับผิดชอบ ความละเอียดทราบแล้วนั้น
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบกำกับ ดูแล และรับผิดชอบ ๘ ประเด็น ดังนี้
๑. กำกับ ดูแล และสังการกองแผนงาน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ งานกิจการวิทยาเขต งานกิจการวิทยาลัยสงฆ์ งานโครงการขยายห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ
๒. กำกับ ดูแล และสั่งการงานประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ระบบงานบริหารงานบุคคล คณะกรรมการกำกับดูแลนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
๓. กำหนดกรอบและดำเนินการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งระยะสั้น ระยะกลางกละระยะยาว ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาชาติ
๔. ติดตามผลการปฏิบัติงาน การใช้จ่ายงบประมาณ ประเมินผลงาน ทบทวน และปรับปรุงงานของส่วนงานต่าง ๆ ตามแผนงาน โครงการที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสนอรายงานประจำปีต่ออธิการบดี
๕. จัดทำและเสนอรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยต่อมหาวิทยาลัยและมหาเถรสมาคม
๖. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานในอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
๗. ประสานงานด้านวางแผนและพัฒนากับรองอธิการบดีฝ่ายอื่น ๆ คณบดี ผู้อำนวยการหรือหน่วยงานอิสระอื่น ๆ
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการกำกับดูแลนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานนั้น
๑. ถ้าเป็นเรื่องนโยบาย ต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีก่อน
๒. ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกับฝ่ายอื่นนอกสายงานที่ได้รับมอบหมาย จะต้องได้รับความเห็นชอบร่วมกัน
๓. ในการติดต่อกับหน่วยงานราชการหรือบุคคลภายนอก ที่ทำหน้าที่ในฐานะปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี ต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีก่อน

ในการนี้  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้มีบันทึกข้อความที่ ศธ.๖๑๐๐.๓/๐๑๕  ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ เรื่องมอบหมายหน้าที่ให้ผู้ช่วยอธิการบดีกำกับดูแลดังนี้
๑. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนงบประมาณ  เป็นผู้กำกับ ดูแล และรับผิดชอบ "งานสั่งการกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี"
๒. ผุ้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ เป็นผู้กำกับ ดูแล และรับผิดชอบ "งานสั่งการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์"

จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ทุกส่วนงานเพื่อทราบโดยทั่วกัน


สรุปข่าวโดย  หัวหน้าฝ่ายวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน


แหล่งข่าว : กองแผนงาน
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕