หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ขอเชิญเสนอบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทัศน์
วันที่ ๒๗/๐๑/๒๐๑๑ เข้าชม : ๘๙๔๒ ครั้ง

           สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้อนุมัติให้ คณะสังคมศาสตร์ จัดทำวารสารทางวิชาการชื่อ “มจร สังคมศาสตร์ปริทัศน์” ซึ่งเป็นวารสารวิชาการที่มีคณะกรรมการพิจารณาตีพิมพ์ผลงานวิชาการ (Peer Review) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นวารสารรองรับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนิสิตในสังกัดสาขาสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของนักวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ และเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ ๆ อันเกิดจากผลงานวิจัย และการสังเคราะห์งานวิชาการที่หลากหลายต่อสาธารณชน

               ในการนี้ คณะสังคมศาสตร์ จึงเล็งเห็นความสำคัญของการผลิตวารสารทางวิชาการที่จะเป็นเครื่องมือในการนำองค์ความรู้อันเกิดจากการวิจัยและสังเคราะห์เพื่อนำไปเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับรู้ และสร้างประโยชน์เกื้อกูลต่อการพัฒนางานวิชาการของประเทศชาติ จึงขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรในหน่วยงานของท่านเสนอบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ทั้งนี้ ขอให้ผู้สนใจส่งแบบตอบรับ และส่งโครงร่างบทความทางวิชาการ ภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ ณ สำนักงานวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศูนย์วัดศรีสุดาราม แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

  สถานที่ติดต่อเกี่ยวกับบทความ 

สำนักงานวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทัศน์

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วัดศรีสุดาราม แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์ ๐๘ ๕๐๗๒ ๙๐๑๖,โทรสาร ๐ ๒๔๓๔ ๒๑๒๓ ภายใน ๒๑๐๔,๒๑๓๐,๒๑๓๖

E-mail: nakornnan22927@hotmail.com

 

ผู้ประสานงาน:

๑.      พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, ผศ. / อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

โทร:     ๐๘๖-๖๐๐-๓๑๙๙

E-mail:           boonlert_2517@hotmail.com

๒.      พระวันชัย ภทฺทจารี / อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

โทร:     ๐๘๖-๖๒๗-๕๐๗๖

E-mail:           wanchai2226@hotmail.com

๓.      พระประเสริฐ  วรธมฺโม / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะสังคมศาสตร์

โทร:     ๐๘๕-๐๗๒-๙๐๖๑

E-mail:           nakornnan22927@hotmail.com

๔.      พระปลัดศักดิ์ดา  วิสุทฺธิญาโณ / รักษาการเลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์

โทร:     ๐๘๑-๕๙๐-๐๔๗๗

E-mail:           social_faculty@mcu.com

 

การติดต่อโฆษณาและการสมัครสมาชิก

การติดต่อโฆษณา การสั่งซื้อ และการสมัครเป็นสมาชิกวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทัศน์ กรุณาติดต่อ บรรณาธิการวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทัศน์สำนักงานวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วัดศรีสุดาราม แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์,โทรสาร ๐ ๒๔๓๔ ๒๑๒๓   E-mail: nakornnan22927@hotmail.com

อัตราค่าวารสาร

            กำหนดออกวารสารปีละ ๓ ฉบับ จำหน่ายราคาฉบับละ ๑๐๐ บาท รวมค่าส่ง

 อัตราค่าสมาชิก

            ปีละ ๓๐๐ บาท


แหล่งข่าว : คณะสังคมศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕