หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
งานมอบประกาศนียบัตร วุฒิบัตรและทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
วันที่ ๐๙/๐๒/๒๐๑๑ เข้าชม : ๕๘๐๖ ครั้ง

  

กำหนดการมอบประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และทุนการศึกษา

ปีการศึกษา ๒๕๕๓

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

(พอ.มจร รุ่นที่ ๕๐)

โรงเรียนพุทธศาสนาวันเสาร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

สาขาโรงเรียนวัดสวนส้ม สมุทรปราการ (พส.มจร รุ่นที่ ๒๖)

โรงเรียนพุทธศาสนาวันเสาร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สาขาโรงเรียนวัดไตรสามัคคี สมุทรปราการ (พส.มจร รุ่นที่ ๑๕)

ณ มณฑลพิธีหน้าโรงเรียนวัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔

 

 

เวลา ๐๗.๐๐ น.                          ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน การประกวดจากสถานศึกษาต่าง ๆ
                                                  ผู้เข้ารับเกียรติบัตรและนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
                                                  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, โรงเรียนพุทธศาสนาวันเสาร์
                                                  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สาขาโรงเรียน วัดสวนส้ม
                                                  สมุทรปราการ, โรงเรียน พุทธศาสนาวันเสาร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
                                                  ลงกรณ ราชวิทยาลัย สาขาโรงเรียนวัดไตรสามัคคี สมุทรปราการ
                                                  ที่เข้ารับประกาศนียบัตรวุฒิบัตร และทุนการศึกษา ลงทะเบียน
                                              -   รับประทานอาหารเช้า
เวลา ๐๘.๐๐ น.                          คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พระอาจารย์ ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน
                                                  ศิษย์เก่า และท่านผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ มณฑลพิธีด้านหน้าอาคาร
                                                  โรงเรียนวัดมหาธาตุ
เวลา ๐๘.๓๐ น.                          พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
                                                  วิทยาลัย ประธานพิธี เดินทางถึงมณฑลพิธี
                                              -   ประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                                              -   พระครูวิสุทธิปริยัติคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธศาสนา
                                                  วันอาทิตย์มหาวิทยาลัย     มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
                                                  กล่าวถวายรายงาน
                                              -   ประธานพิธีมอบเกียรติบัตร แก่ผู้มีอุปการคุณ และประกาศนียบัตร
                                                  วุฒิบัตร แก่นักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร,
                                                  โรงเรียนพุทธศาสนาวันเสาร์ มจร สาขาโรงเรียนวัดสวนส้ม
                                                  และสาขาโรงเรียนวัดไตรสามัคคี สมุทรปราการ
                                                  และกล่าวสัมโมทนียกถา
เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.              กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาธรรม, ดนตรีไทย, การประกวดมารยาทไทย ฯลฯ
เวลา ๑๐.๐๐-๑๕.๐๐ น.              กิจกรรมการแสดง ของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
                                                  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เวลา ๑๕.๐๐ น.                          ประกาศผลการแข่งขันทุกประเภท
เวลา ๑๖.๐๐ น.                           พระธรรมสุธี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
                                                  อธิบดีสงฆ์ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
                                                  มอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน  แต่ละประเภท
                                                  และมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
                                                  มหาวิทยาลัยมหาจุฬา ลงกรณราชวิทยาลัย
เวลา ๑๖.๔๕ น.                         ถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อบำรุงการศึกษา
เวลา ๑๗.๐๐ น.                          พิธีปัจฉิมนิเทศ ปิดภาคการเรียนประจำปี ๒๕๕๓
                                              -   ปิดงาน

แหล่งข่าว : โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕