หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
เชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาหญ้าแฝกนานาชาติครั้งที่ ๕ (The Fifth International Conference on Vetiver :ICV-5) และส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล The King of Thailand Vetiver Awards
วันที่ ๐๙/๐๒/๒๐๑๑ เข้าชม : ๖๐๔๗ ครั้ง

เชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาหญ้าแฝกนานาชาติครั้งที่ ๕ (The Fifth International Conference on Vetiver :ICV-5) และส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล The King of Thailand Vetiver Awards
       ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(สำนักงาน กปร.) ได้มีหนังสือประทับตราที่ กร ๐๐๐๘/๓๙๕๓  ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓  เชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาหญ้าแฝกนานาชาติครั้งที่ ๕ (The Fifth International Conference on Vetiver :ICV-5) จัดโดย Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants (CIMAP) ณ เมืองลัคเนา สาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๔  ซึ่งมีหัวข้อหลักของการประชุมคือ "หญ้าแฝกกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" (Vetiver and Climate Change) โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานและพระราชทานรางวัล The King of Thailand Vetiver Awards จำนวน ๔ รางวัลแก้ผู้มีงานวิจัยหญ้าแฝกดีเด่น และผลงานส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบหญ้าแฝกดีเด่น ประเภทละ ๒ รางวัล รางวัลละ ๒,๕๐๐ เหรียญสหรัฐ
       สำหรับผู้ที่ประสงค์จะส่งผลงานประกวด ขอให้ส่งแบบฟอร์มการสมัครพร้อมผลงานไปยัง สำนักงาน กปร. ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ ตามที่อยู่ The Selection Committee for the "King  of Thailand Vetiver Awards", Foreign Affairs Group, the Office of the Royal Development Projects Board. 78 Rajdamnern Nok Ave, Bangkok 10300 ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดการส่งผลงานเ้ข้าประกวดได้ที่เว็บไซต์ http://www.vetiver.org และ http://icv-5.cimap.res.in/ กรณีมีข้อสอบถามเพิ่มเิติมโปรดติดต่อ สำนักศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๐-๖๑๙๓ ต่อ ๑๙๔ โทรสาร ๐๒-๒๘๒-๓๘๑๙

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ.
(กองกลาง สำนังานอธิการบดี.)


แหล่งข่าว : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕