หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับต้น
วันที่ ๑๔/๐๒/๒๐๑๑ เข้าชม : ๗๘๘๘ ครั้ง

 

 เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ศ.ดร.พระธรรมโกศาจารย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับต้น และบรรยายพิเศษเรื่อง “ผู้บริหารระดับต้นที่พึงประสงค์” ณ ห้องประชุมโซน เอ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา โดย พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ได้กล่าวถวายรายงานโดยสรุปว่า วัตถุประสงค์ของโครงการจัดอบรมในครั้งนี้ คือ

๑.เพื่อให้ผู้บริหารระดับต้นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารและพัฒนากระบวนการทางความคิดในการบริหาร
๒. เพื่อให้ผู้บริหารระดับต้นมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการดำเนินการด้านเขียนโครงการ การจัดทำงบประมาณ การเงินการบัญชี พัสดุ และการประกันคุณภาพการศึกษา
๓. เพื่อให้ผู้บริหารระดับต้นมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการประสานงาน การสื่อสาร การดำเนินการตามนโยบาย และการเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดอบรมตามหลักสูตรนี้มีระยะเวลา ๑๒ วัน ระยะที่ ๑ จำนวน ๕ วัน ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ระยะที่ ๒ จำนวน ๗ วัน ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีรูปแบบและกิจกรรมประกอบด้วย

๑. การฟังบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิตามรายวิชาที่กำหนดในหลักสูตร ๕ หมวดวิชา คือ หมวดที่ ๑ การพัฒนากระบวนการทางความคิดในการบริหาร มี ๔ หัวข้อวิชา หมวดที่ ๒ ภาวะผู้นำ มี ๙ หัวข้อวิชา หมวดที่ ๓ การบริหารงานยุคใหม่ มี ๖ หัวข้อวิชา หมวดที่ ๔ วัฒนธรรรม องค์กร มี ๓ หัวข้อวิชา และหมวดที่ ๕ การเสริมสร้างประสบการณ์การบริหาร มี ๒ หัวข้อวิชา รวมทุกหมวดมี ๒๔ หัวข้อวิชา จำนวน ๘๕ ชั่วโมง

๒. การเสวนาเชิงปฏิบัติการ และการฝึกปฏิบัติ

๓. การศึกษาดูงาน

ในการจัดอบรมตามหลักสูตรในครั้งนี้ มีผู้บริหารระดับต้นเข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น ๙๘ รูป/คน ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการกองและโรงเรียน จำนวน ๑๔ รูป/คน หัวหน้าฝ่าย จำนวน ๘๔ รูป/คน แบ่งเป็นส่วนกลาง ๕๑ รูป/คน และวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ๔๗ รูป/คน โดย สำนักงานอธิการบดี และส่วนธรรมนิเทศ เป็นผู้ดำเนินการโครงการ

               อธิการบดีได้บรรยายโดยเน้นย้ำให้ผู้บริหารระดับต้นได้พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในภาระงานประจำ พร้อมทั้งให้ มีการมอบหมายงานแก่ผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้บริหารระดับต้นเป็นคนที่มีความสำคัญมากในองค์กรเพราะเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ แต่แรกและขับเคลื่อนองค์กรไปตามนโยบายและเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้ 

ในการนี้ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบอินทราเน็ตได้ตลอดงาน

 


 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕