หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
อธิการบดี มจร รับรางวัลพุทธคุณูปการ ประเภทวัชรเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๕๔
วันที่ ๑๙/๐๔/๒๐๑๑ เข้าชม : ๘๑๕๖ ครั้ง

 

     คณะ กรรมาธิการ ศาสนา  ศิลปะ และวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร จะประกอบพิธีถวาย/มอบ "รางวัลพุทธคุณูปการ" แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระศาสนา  ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๔ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เป็นประธานมอบ

 
ในงานนี้มีผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลหลายท่าน เช่น
 
ประเภทวัชรเกียรติคุณ
 -พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดี
 -พระพรหมโมลี  รองอธิการบดี วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

ประเภทกาญจนเกียรติคุณ

-พระเทพปริยัติเมธี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ นครสวรรค์

-พระมหาโชว์  ทสฺสนีโย

-พระหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร

-นายสนิท  ไชยวงศ์คต

ประเภทรัชตเกียรติคุณ
 

 

 

-พระครูปริยัติภัทรคุณ (เสนอ สิริภทฺโท)
-พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม
- นายสมหมาย  สุภาษิต


 

๑. กำหนดการ เสาร์ ๒๓ เม.ย. ๕๔

๒. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลพุทธคุณูปการ

๓. แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา_พิธีมอบ


    รางวัลพุทธคุณูปการ เป็นรางวัลเกียรติยศของสภาผู้แทนราษฎรไทย ที่มอบให้แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เพื่อแสดงความกตัญญู และยกย่องทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
    รางวัลนี้มอบโดยการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมาธิการการของรัฐสภา ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทย เป็นเครื่องหมายหนึ่งที่แสดงถึงการให้ความสำคัญแก่พระพุทธศาสนาในประเทศไทย และความสำคัญของรางวัลนี้ ที่มอบให้แก่ผู้ทุ่มเททั้งกายและใจ ทั้งพระสงฆ์ บุคคลทั่วไป และองค์กร ที่มีความตั้งใจ ทุ่มเท เสียสละ และอุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนา

    ผู้ควรแก่รางวัลจะได้รับมอบโล่รางวัลพุทธคุณูปการ พร้อมด้วยประกาศเกียรติคุณจากประธานสภาผู้แทนราษฏร และประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช
 
ความเป็นมาของการมอบรางวัลพุทธคุณูปการ
    การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนารางวัลพุทธคุณูปการ เริ่มในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นปีแรกของการคัดเลือก และได้มีพิธีมอบในวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ในปีแรก มีผู้ได้รับโล่รางวัลพุทธคุณูปการทั้งพระสงฆ์ บุคคลทั่วไป และองค์กร จำนวนทั้งหมด ๒๙๓ รางวัล แบ่งเป็น รางวัลพุทธคุณูปการประเภทวัชรเกียรติคุณ มีพระสงฆ์ได้รับรางวัล จำนวน ๓ รูป ประเภทบุคคล จำนวน ๓ คน ประเภทองค์กร จำนวน ๑ องค์กร, รางวัลพุทธคุณูปการประเภทกาญจนเกียรติคุณ มีพระสงฆ์ได้รับรางวัลจำนวน ๔๖ รูป ประเภทบุคคล จำนวน ๒๔ คน ประเภทองค์กร จำนวน ๗ องค์กร, รางวัลพุทธคุณูปการประเภทรัชตเกียรติคุณ มีพระสงฆ์ได้รับรางวัลจำนวน ๑๒๐ รูป ประเภทบุคคล จำนวน ๖๖ คน และประเภทองค์กรจำนวน ๒๓ องค์กร

การพิจารณามอบรางวัลพุทธคุณูปการ
    รางวัลพุทธคุณูปการ เป็นรางวัลเกียรติยศที่คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร พิจารณามอบให้แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมยกย่องคุณความดีและประกาศเกียรติคุณแด่บุคคล องค์กร และหน่วยงาน ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาให้ปรากฏแก่พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป เป็นแบบอย่างแก่สังคม เพื่อเป็นเกียรติ เป็นกำลังใจ และเป็นการแสดงกตัญญูต่อ ผู้ตั้งใจทุ่มเทในบำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ผู้มีศีลาจารวัตรอันดีงาม จนเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไปว่าไม่มีประวัติด่างพร้อยและสมควรแก่การ ยกย่อง และ เป็นผู้ธำรงไว้ซึ่งความเป็นพุทธศาสนทายาทหรือเป็นต้นแบบของพุทธบริษัทที่ดี ซึ่งได้ผ่านการเสนอชื่อการพิจารณาคัดเลือกกลั่นกรองจากที่ประชุมคณะอนุ กรรมาธิการกิจการพระพุทธศาสนา ใน คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร และการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร

ประเภทของการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลพุทธคุณูปการ
    จากประกาศคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้ารับรางวัลพุทธคุณูปการ พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฏร ได้แบ่งประเภทการคัดเลือกออกเป็น ๓ ระดับ คือ
   ๑. รางวัลวัชรเกียรติคุณ มอบเป็นรางวัลแก่พระภิกษุ บุคคลหรือองค์กรผู้ซึ่งสร้างคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง
   ๒. รางวัลกาญจนเกียรติคุณ มอบเป็นรางวัลแก่พระภิกษุ บุคคลหรือองค์กรผู้ซึ่งมีผลงานด้านการทำนุบำรุงและส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างโดดเด่น
   ๓. รางวัลรัชตเกียรติคุณ มอบเป็นรางวัลแก่พระภิกษุ บุคคลหรือองค์กรผู้ซึ่งมีผลงานด้านการทำนุบำรุงและส่งเสริมพระพุทธศาสนาเป็นที่ประจักษ์

    นอกจากนี้ ยังมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณพุทธคุณูปการแก่พระเถรานุเถระผู้ดำรงตำแหน่ง สังฆาธิการสำคัญ ๆ ด้วย ซึ่งไม่นับเข้าในระดับรางวัลดังกล่าวข้างต้น แต่เป็นการมอบถวายเพื่อเป็นการยกย่องและแสดงความกตัญญูในฐานะผู้ปฏิบัติ หน้าที่ปกครองในทางคณะสงฆ์และธำรงไว้ซึ่งสถาบันพระพุทธศาสนา


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
  คณะอนุกรรมการปฏิรูปการสอนพุทธในสถานศึกษา  
  สนช.คลอดแล้ว!พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม  
  ฆาตกรรมสันติภาพ!!!พระครูประโชติรัตนานุรักษ์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕