หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท 2554
วันที่ ๒๕/๐๔/๒๐๑๑ เข้าชม : ๒๒๙๗ ครั้ง

 

ประกาศศูนย์บัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
ที่ ๑/๒๕๕๔
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท
-------------------
 
            ตามที่ศูนย์บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม   ได้เปิดรับสมัครนิสิตเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา ประจำภาคเรียนที่  ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระหว่าง วันที่ ๑ มีนาคม - ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ดังต่อไปนี้
 

เลขที่
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
หมายเหตุ
พระมหาชัยนันต์
โชติปญฺโญ
สุตะวงษ์
 
พระเสริม
ปญฺญาสาโร
ใหญ่เยี่ยม
 
พระวีรพงษ์      
วีรวํโส
ภูงามดี
 
พระมหาสุรชัย
ฐิตธมฺโม
มั่นธรรม
 
พระษิณะกัณฐ์
ปริชาโน
มหาจิณณะการณ์
 
พระมหาสมศรี
เตชธมฺโม
ทักษิณ
 
พระมหาศักดิ์ศรี  
ปุญฺญธโร
เชื้อชำนาญ
 
พระสมศักดิ์
สุทฺธิจาโค
ธิดา
 
พระภาณุวิชญ์
อโสโก
เริงรื่น
 
๑๐
พระในฎีกานิ่ง
ธมฺมกาโม
เสาวนาม
 
๑๑
พระมหาอาทร
มหามงฺคโล
ใหม่แก้ว
 
๑๒
พระจักรพงศ์
ปิยธมฺโม
ไหมเพชร
 
๑๓
พระมหาบุญลือ
ปุณฺณโก
อุปลา
 
๑๔
พระกิตติธัช
ถาวรธมฺโม
ดีสารี
 
๑๕
พระมหาสมชาย
สุรเตโช
สิงหา
 
๑๖
พระครูพิพิธสารคุณ
คมฺภีโร
ธีระปรีชา
 
๑๗
พระคำรณ
วณฺณวฑฺฒโก
ศรไชย
 
๑๘
พระคณิน
โสทโร
เมืองเกิด
 
๑๙
พระธนพัชร์
นิติสกฺโก
คุ้มสมบัติ
 
๒๐
พระณปภัช
กิตฺติสุโข
สิริภคภูมิ
 
๒๑
พระมหาวิฑูร
เทวธมฺโม
เกิดศร
 
๒๒
พระจิรวัฒน์
โอภาโส
ทองเฟื้อง
 
๒๓
พระสมุห์คูณ
ติกฺขปญฺโญ
เอมโอฐ
 
๒๔
พระปาณชัย
ชยธมฺโม
ไชยคราม
 
๒๕
พระมหาสุธีรพล
สุชาโต
อุ่นสมัย
 
๒๖
พระอธิการไพโรจนน์
เขมจิตฺโต
ขวัญเมือง
 
๒๗
พระครูใบฎีกาพรชัย
ปุญฺญกาโม
วรรณเถา
 
๒๘
พระยุทธนา
ชุติปญฺโญ
มหาวัย
 
๒๙
พระอุดม
คุณวีโร
ห้อยประเวช
 
๓๐
พระทองประเสริฐ
สีลสํวโร
มาทัน
 
๓๑
พระครูอุปถัมภ์ธรรมวัฒน์
วฑฺฒโน
ยางม่วง
 
๓๒
พระเอกพงษ์
เอกวณฺโณ
วัชรธรรมรังษี
 
๓๓
พระครูสาครธรรมวิมล
อนามโย
เย็นศิริ
 
๓๔
พระสุริยา
วิสุทฺธธมฺโม
สระกอบแก้ว
 
๓๕
พระครูสุวรรณเมธาภรณ์
 
 
 
๓๖
พระมหาทรงกลด
กุสลจิตฺโต
 
 
๓๗
พระสุชาติ
ธมฺมธโช
 
 
๓๘
พระสมรัตน์
โรจนพโล
 
 
๓๙
พระสมพร
สจฺจญาโณ
ไชยยะ
 
๔๐
พระสมคิด
รกฺขิตจิตฺโต
สู่พิภักดิ์
 
๔๑
พระวรรธณะ
มหาคมฺภีโร
โตน้อย
 
๔๒
พระสันต์ทัศน์
คมฺภีรปญฺโญ
สินสมบัติ
 
๔๓
พระเรรัฒน์
ชยากโร
จันทวงศ์
 
๔๔
พระมหานิวัตร
กลฺยาณวฑฺฒโน
อุนารัตน์
 
๔๕
พระสุชาติ
ตื่อเยี่ยน
เชื้อรุ่ง
 
๔๖
พระสุทัน
มหาปญฺโญ
คชายุทธ
 
๔๗
พระประสงค์
นนฺทโก
แม้วงาม
 
๔๘
พระครูปลัดทนากร
วรญาโณ
จอมพล
 
๔๙
พระมหาณรงค์
ปญฺญาวฑฺโฒ
โหลแก้ว
 
๕๐
พระประสิทธิ์
มหาปุญฺโญ
ชูคด
 
๕๑
พระภัทรมงคล
กนฺวณฺโณ
โชฎก
 
๕๒
นางมะลิ
 
ปลื้มจิตร
 
๕๓
นายประจวบ
 
สะพู
 
๕๔
แม่ชีวรรณา
 
รุ่งเรือง
 
๕๕
แม่ชีวันเพ็ญ
 
อนุสนธ์
 
๕๖
นางสาวญาณภัทรา
 
เปรมสกุล
 
๕๗
นางสาวพิมลมาศ
 
งามสีขำ
 
๕๘
นายสุเมธ
 
ญาณาภิรัติ
 
๕๙
นางสาวสุขฤดี
 
รัตนเกษตร
 
๖๐
นางสาวพิมสาย
 
กมลยะบุตร
 
๖๑
นางสาวนฤมล
 
อภินิเวศ
 
๖๒
นางสาวจารุภัสสร์
 
เศรษฐสิทธากุล
 
๖๓
เรือโทสุวรรณ
 
ศรีพรหมมา
 
๖๔
นางบุณชญา
 
วิวิธขจร
 
๖๕
นางสาวศมาภา
 
เพชรมา
 
๖๖
นางเรวดี
 
บุญเกิด
 
๖๗
นางสาวพุทธินันท์
 
ธนนท์ภูมพัชร์
 
๖๘
แม่ชีสำลี
 
สิงหรา
 
๖๙
นางปรียานันท์
 
เพ็งพุ่ม
 
๗๐
นางสรภัส
 
พันธุนนท์
 
๗๑
นายโสภณ
 
เทียนศรี
 

   
                       ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้น เข้าสอบข้อเขียนในวันที่  ๓ พฤษภาคม.ศ.๒๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ . -.๐๐ น. ณ ห้อง ๒๐๒ ชั้น ๒ อาคารพระปริยัติธรรม พระธรรมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม) 
                       อนึ่ง ผู้สมัครที่ไม่มาทำการสอบในวันดังกล่าว มหาวิทยาลัย ถือว่าสละสิทธิ์
 
                       ประกาศ ณ  วันที่        เมษายน  .ศ.   ๒๕๕
 
 
 
(พระมหาสุรชัย วราสโภ)
รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส

แหล่งข่าว : วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จังหวัดนครปฐม
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ศธ.ตั้ง"บวรศักดิ์-พระมหาหรรษา-บรรจบ"ปฏิรูปสอนพุทธในร.ร.สพฐ.  
  "อธิการบดีมจร"ร่วมประชุมจัดงานวิสาขบูชาโลกที่ทำเนียบรัฐบาล  
  สมเด็จพระสังฆราชประทานปริญญาบัตรบัณฑิต  
  ทึ่งน้องบุ๋มบิ๋มบัณฑิตรั้ว มจร. แม้พิการแต่มุ่งมั่นเรียนจนจบ ป.ตรี  
  ภรรยาเจ้าสัวไทยเบฟ รับป.พุทธศาสตรดุษฎีฯ มจร ‘ก้อง ห้วยไร่-บัวขาว’ รับเข็ม  
  พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้โอวาทงาน พิธีประสาทปริญญา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕