หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ข้อสอบกลาง สร้างมาตรฐานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
วันที่ ๒๘/๐๕/๒๐๑๑ เข้าชม : ๕๗๐๕ ครั้ง

                เมื่อวันที่  ๒๐ – ๒๒ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔   ณ  มหาวิทยาลัยมหาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  คณะกรรมการจัดทำข้อสอบกลางประจำรายวิชา รวมคณาจารย์ ๕๐ รูป/คน ทั่วประเทศ ได้ร่วมกันจัดทำข้อสอบกลาง  ๑๐ รายวิชา เพื่อใช้สอบวัดผลประเมินผลนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทั่วประเทศในปีการศึกษา ๒๕๕๔


                พระศรีคัมภีรญาณ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยมีส่วนจัดการศึกษามาก การจัดศึกษาจะมีมาตรฐานเดียวกันหรือใกล้เคียงกันมากที่สุด ต้องทำให้ระบบเข้มแข็ง ๓ ระบบ คือ ระบบการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล ระบบทะเบียนกลาง พร้อมทั้งต้องมีเครือข่ายเชื่อมโยงถึงกันได้”              

                        มหาวิทยาลัยเริ่มต้นสอบด้วยข้อสอบกลางในวิชาแกนพระพุทธศาสนาซึ่งต้องใช้ร่วมกันทุกสาขาวิชา ในปีการศึกษา ๒๕๕๒   และในปีการศึกษา ๒๕๕๔ จะสอบด้วยข้อสอบกลาง รวม ๑๐ รายวิชา โดยภาคการศึกษาที่ ๑ สอบ ๕ รายวิชา คือ วิชาประวัติพระพุทธศาสนา วิชาการปกครองคณะสงฆ์ไทย วิชางานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา วิชาวรรณคดีบาลี วิชาพระไตรปิฎกศึกษา และภาคการศึกษาที่ ๒ สอบ ๕ รายวิชา คือ วิชาพระวินัยปิฎก วิชาพระสุตตันตปิฎก วิชาพระอภิธรรมปิฎก วิชามนุษย์กับสังคม และวิชาภาษากับการสื่อสาร  

                เวลาเช้า ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔    คณะกรรมการจัดทำข้อสอบกลางประจำรายวิชา     ร่วมกันเสวนาระดมความคิดเห็นในหัวข้อ เรื่อง “สัมฤทธิผลการดำเนินงานข้อสอบกลาง” โดยมี ดร.นลินี ณ นคร ผศ.ศศิธร ชุตินันทกุล ดร.สังวร งัดกระโทก อาจารย์ธนิยา เยาดำ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย   สุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งเชี่ยวชาญการออกข้อสอบ วัดผลประเมินผล เข้าร่วมให้ความเห็น 
               

                  วันที่ ๒๐ – ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔  คณะกรรมการแยกกลุ่มรายวิชาเพื่อตรวจแก้ปรับปรุงข้อสอบและออกข้อสอบ   โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้ความรู้และให้ข้อเสนอแนะ

 

 

หนังสือประกอบการเรียนการสอน สอบภาคการศึกษาที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๔

 


 

 หนังสือประกอบการเรียนการสอน สอบภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔


แหล่งข่าว : กองวิชาการ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
  คณะอนุกรรมการปฏิรูปการสอนพุทธในสถานศึกษา  
  สนช.คลอดแล้ว!พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม  
  ฆาตกรรมสันติภาพ!!!พระครูประโชติรัตนานุรักษ์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕