หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
สาขาวิชาที่เปิดสอนและจำนวนนิสิตที่รับสมัครประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
วันที่ ๑๔/๑๒/๒๐๑๑ เข้าชม : ๑๕๒๙ ครั้ง

สาขาวิชาที่เปิดสอนและจำนวนนิสิตที่รับสมัคร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

------------------

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ สำหรับพระภิกษุสามเณร) เรียนวันจันทร์-ศุกร์  ประกอบด้วย

·         สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จำนวน   ๕๐   รูป

·         สาขาวิชาสังคมศึกษา(หลักสูตร ๕ ปี) จำนวน   ๓๐    รูป

·         สาขาวิชารัฐศาสตร์(การปกครอง)  จำนวน   ๕๐    รูป

·       สาขาวิชารัฐศาสตร์(บริหารรัฐกิจ)  จำนวน   ๕๐    รูป

·         สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  จำนวน   ๓๐    รูป

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ   ๑๒,๐๐๐ บาท

 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ สำหรับคฤหัสถ์) เรียนวันจันทร์-ศุกร์  ประกอบด้วย

·         สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จำนวน   ๓๐   คน

·         สาขาวิชาสังคมศึกษา(หลักสูตรใหม่ ๕ ปี)  จำนวน   ๓๐    คน

·        สาขาวิชารัฐศาสตร์(การปกครอง)  จำนวน   ๕๐    คน

·        สาขาวิชารัฐศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) จำนวน   ๕๐    คน

·         สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน   ๓๐    คน

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ   ๑๖,๐๐๐ บาท

 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ สำหรับคฤหัสถ์) เรียนวันอาทิตย์-วันเสาร์  ประกอบด้วย

·    สาขาวิชารัฐศาสตร์(การปกครอง) จำนวน   ๕๐    คน

·        สาขาวิชารัฐศาสตร์(บริหารรัฐกิจ)จำนวน   ๕๐    คน

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ   ๕๐,๐๐๐ บาท

  

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ-และภาคพิเศษ) เรียนวันอาทิตย์-เสาร์ ประกอบด้วย

·        สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (บรรพชิตและคฤหัสถ์) จำนวน        ๕๐  รูป/คน

·         สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (บรรพชิตและคฤหัสถ์)  จำนวน ๖๐  รูป/คน

·        สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(บรรพชิตและคฤหัสถ์) จำนวน           ๖๐  รูป/คน

           

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ   ๗๕,๐๐๐  บาท

 

หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดหนองขุนชาติ จังหวัดอุทัยธานี

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ สำหรับพระภิกษุสามเณร)เรียนวันจันทร์-ศุกร์ ประกอบด้วย

·         สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                        จำนวน ๓๐      รูป

·         สาขาวิชารัฐศาสตร์(การปกครอง)                   จำนวน  ๕๐     รูป

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ สำหรับคฤหัสถ์)เรียนวันจันทร์-ศุกร์ ประกอบด้วย

·         สาขาวิชารัฐศาสตร์(การปกครอง)                  จำนวน  ๕๐     คน

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ สำหรับคฤหัสถ์)เรียนวันอาทิตย์-เสาร์ ประกอบด้วย

·         สาขาวิชารัฐศาสตร์(การปกครอง)                   จำนวน  ๕๐     คน

หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดกำแพงเพชร

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ สำหรับพระภิกษุสามเณร)เรียนวันจันทร์-ศุกร์ ประกอบด้วย

·         สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                         จำนวน ๕๐      รูป

·         สาขาวิชารัฐศาสตร์(การบริหารรัฐกิจ)               จำนวน  ๕๐     รูป

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ สำหรับคฤหัสถ์)เรียนวันอาทิตย์-เสาร์  ประกอบด้วย

·         สาขาวิชารัฐศาสตร์(การบริหารรัฐกิจ)               จำนวน  ๕๐     คน

หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดพฤกษวันโชติการาม จังหวัดพิจิตร

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ สำหรับพระภิกษุสามเณร)เรียนวันจันทร์-ศุกร์ ประกอบด้วย

·         สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                        จำนวน ๕๐      รูป

·         สาขาวิชารัฐศาสตร์(การบริหารรัฐกิจ)               จำนวน  ๕๐     รูป

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ สำหรับคฤหัสถ์)เรียนวันอาทิตย์-เสาร์  ประกอบด้วย

·         สาขาวิชารัฐศาสตร์(การบริหารรัฐกิจ)               จำนวน  ๕๐     คน

----------------------------------------

หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์(ป.บส.)

·         วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์รับสมัคร                   จำนวน  ๕๐     รูป

·         หน่วยวิทยบริการฯ  จังหวัดอุทัยธานี               จำนวน  ๕๐     รูป

·         หน่วยวิทยบริการฯ  จังหวัดกำแพงเพชร           จำนวน  ๕๐     รูป

·         หน่วยวิทยบริการฯ  จังหวัดพิจิตร                  จำนวน  ๕๐     รูป

------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา

วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ระดับปริญญาโท ติดต่อประสานงาน ผศ.ดร.วรกฤต เถื่อนช้าง    โทร.084-619-699

                                      ระดับปริญญาตรี ติดต่อประสานงาน คุณกัญณัฏฐ์  เอี่ยมน้อย    โทร.089-639-1015

หน่วยวิทยบริการฯ จังหวัดอุทัยธานี        ติดต่อประสานงาน   ผศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน    โทร.081-972-6426

หน่วยวิทยบริการฯ จังหวัดกำแพงเพชร    ติดต่อประสานงาน   พระสมุห์มาส อิสฺสรธมฺโม โทร.084-595-5599

หน่วยวิทยบริการฯ จังหวัดพิจิตร           ติดต่อประสานงาน   คุณดาวัลย์  สุขสมวัย     โทร.084-595-5599

 

 

4

 


แหล่งข่าว : วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  จาก"มหาวิทยาลัยเถื่อน" สู่มหาวิทยาลัยระดับโลก!  
  ศูนย์วิปัสสาสากลไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก พิธีเปิดการสัมมนา 'กฎหมายใกล้สงฆ์ และพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม"  
  ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริหารวิชาการ  
  ตั้งพระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต) ดำรงตำแหน่งพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ  
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร บรรยายถวายความรู้พระธรรมทูตรุ่นที่ ๒๔  
  รองประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป แนะพระธรรมทูตต้องมีความเสียละ สามัคคีและสันติธรรม  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕