หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
สาขาวิชาที่เปิดสอนและจำนวนนิสิตที่รับสมัครประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
วันที่ ๑๔/๑๒/๒๐๑๑ เข้าชม : ๑๕๓๘ ครั้ง

สาขาวิชาที่เปิดสอนและจำนวนนิสิตที่รับสมัคร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

------------------

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ สำหรับพระภิกษุสามเณร) เรียนวันจันทร์-ศุกร์  ประกอบด้วย

·         สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จำนวน   ๕๐   รูป

·         สาขาวิชาสังคมศึกษา(หลักสูตร ๕ ปี) จำนวน   ๓๐    รูป

·         สาขาวิชารัฐศาสตร์(การปกครอง)  จำนวน   ๕๐    รูป

·       สาขาวิชารัฐศาสตร์(บริหารรัฐกิจ)  จำนวน   ๕๐    รูป

·         สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  จำนวน   ๓๐    รูป

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ   ๑๒,๐๐๐ บาท

 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ สำหรับคฤหัสถ์) เรียนวันจันทร์-ศุกร์  ประกอบด้วย

·         สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จำนวน   ๓๐   คน

·         สาขาวิชาสังคมศึกษา(หลักสูตรใหม่ ๕ ปี)  จำนวน   ๓๐    คน

·        สาขาวิชารัฐศาสตร์(การปกครอง)  จำนวน   ๕๐    คน

·        สาขาวิชารัฐศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) จำนวน   ๕๐    คน

·         สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน   ๓๐    คน

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ   ๑๖,๐๐๐ บาท

 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ สำหรับคฤหัสถ์) เรียนวันอาทิตย์-วันเสาร์  ประกอบด้วย

·    สาขาวิชารัฐศาสตร์(การปกครอง) จำนวน   ๕๐    คน

·        สาขาวิชารัฐศาสตร์(บริหารรัฐกิจ)จำนวน   ๕๐    คน

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ   ๕๐,๐๐๐ บาท

  

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ-และภาคพิเศษ) เรียนวันอาทิตย์-เสาร์ ประกอบด้วย

·        สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (บรรพชิตและคฤหัสถ์) จำนวน        ๕๐  รูป/คน

·         สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (บรรพชิตและคฤหัสถ์)  จำนวน ๖๐  รูป/คน

·        สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(บรรพชิตและคฤหัสถ์) จำนวน           ๖๐  รูป/คน

           

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ   ๗๕,๐๐๐  บาท

 

หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดหนองขุนชาติ จังหวัดอุทัยธานี

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ สำหรับพระภิกษุสามเณร)เรียนวันจันทร์-ศุกร์ ประกอบด้วย

·         สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                        จำนวน ๓๐      รูป

·         สาขาวิชารัฐศาสตร์(การปกครอง)                   จำนวน  ๕๐     รูป

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ สำหรับคฤหัสถ์)เรียนวันจันทร์-ศุกร์ ประกอบด้วย

·         สาขาวิชารัฐศาสตร์(การปกครอง)                  จำนวน  ๕๐     คน

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ สำหรับคฤหัสถ์)เรียนวันอาทิตย์-เสาร์ ประกอบด้วย

·         สาขาวิชารัฐศาสตร์(การปกครอง)                   จำนวน  ๕๐     คน

หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดกำแพงเพชร

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ สำหรับพระภิกษุสามเณร)เรียนวันจันทร์-ศุกร์ ประกอบด้วย

·         สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                         จำนวน ๕๐      รูป

·         สาขาวิชารัฐศาสตร์(การบริหารรัฐกิจ)               จำนวน  ๕๐     รูป

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ สำหรับคฤหัสถ์)เรียนวันอาทิตย์-เสาร์  ประกอบด้วย

·         สาขาวิชารัฐศาสตร์(การบริหารรัฐกิจ)               จำนวน  ๕๐     คน

หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดพฤกษวันโชติการาม จังหวัดพิจิตร

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ สำหรับพระภิกษุสามเณร)เรียนวันจันทร์-ศุกร์ ประกอบด้วย

·         สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                        จำนวน ๕๐      รูป

·         สาขาวิชารัฐศาสตร์(การบริหารรัฐกิจ)               จำนวน  ๕๐     รูป

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ สำหรับคฤหัสถ์)เรียนวันอาทิตย์-เสาร์  ประกอบด้วย

·         สาขาวิชารัฐศาสตร์(การบริหารรัฐกิจ)               จำนวน  ๕๐     คน

----------------------------------------

หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์(ป.บส.)

·         วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์รับสมัคร                   จำนวน  ๕๐     รูป

·         หน่วยวิทยบริการฯ  จังหวัดอุทัยธานี               จำนวน  ๕๐     รูป

·         หน่วยวิทยบริการฯ  จังหวัดกำแพงเพชร           จำนวน  ๕๐     รูป

·         หน่วยวิทยบริการฯ  จังหวัดพิจิตร                  จำนวน  ๕๐     รูป

------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา

วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ระดับปริญญาโท ติดต่อประสานงาน ผศ.ดร.วรกฤต เถื่อนช้าง    โทร.084-619-699

                                      ระดับปริญญาตรี ติดต่อประสานงาน คุณกัญณัฏฐ์  เอี่ยมน้อย    โทร.089-639-1015

หน่วยวิทยบริการฯ จังหวัดอุทัยธานี        ติดต่อประสานงาน   ผศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน    โทร.081-972-6426

หน่วยวิทยบริการฯ จังหวัดกำแพงเพชร    ติดต่อประสานงาน   พระสมุห์มาส อิสฺสรธมฺโม โทร.084-595-5599

หน่วยวิทยบริการฯ จังหวัดพิจิตร           ติดต่อประสานงาน   คุณดาวัลย์  สุขสมวัย     โทร.084-595-5599

 

 

4

 


แหล่งข่าว : วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ศธ.ตั้ง"บวรศักดิ์-พระมหาหรรษา-บรรจบ"ปฏิรูปสอนพุทธในร.ร.สพฐ.  
  "อธิการบดีมจร"ร่วมประชุมจัดงานวิสาขบูชาโลกที่ทำเนียบรัฐบาล  
  สมเด็จพระสังฆราชประทานปริญญาบัตรบัณฑิต  
  ทึ่งน้องบุ๋มบิ๋มบัณฑิตรั้ว มจร. แม้พิการแต่มุ่งมั่นเรียนจนจบ ป.ตรี  
  ภรรยาเจ้าสัวไทยเบฟ รับป.พุทธศาสตรดุษฎีฯ มจร ‘ก้อง ห้วยไร่-บัวขาว’ รับเข็ม  
  พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้โอวาทงาน พิธีประสาทปริญญา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕