หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์ รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ : 19- ม.ค.-18 พ.ค. 2555
วันที่ ๒๘/๐๑/๒๐๑๒ เข้าชม : ๑๔๔๒๙ ครั้ง

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครพระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยในปีนี้ คณะครุศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ดังนี้

๑. ระดับประกาศนียบัตร

           คณะครุศาสตร์ จัดการศึกษา จำนวน ๑ หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการเทศนา
รับสมัคร : พระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไป
คุณสมบัติของผู้สมัคร :
๑) สอบได้เปรียญธรรม ๑-๒ หรือ
๒) นักธรรมชั้นเอกและมีพรรษา ๓ ขึ้นไป หรือ
๓) เป็นผู้ มีคุณสมบัติเหมาะสมและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักสูตร
ระยะเวลาการศึกษา : ศึกษาตลอดหลักสูตร ๑ ปีการศึกษา
สถานที่เรียน : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
๒. ระดับปริญญาตรี
           คณะครุศาสตร์ จัดการศึกษา จำนวน ๔ หลักสูตร ดังนี้
๒.๑ สาขาวิชาสังคมศึกษา
๒.๒ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
๒.๓ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
๒.๔ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา
รับสมัคร : พระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไป
คุณสมบัติของผู้สมัคร :
๑) จบมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ จากโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ หรือ
๒) สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค และจบมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓ หรือ
๓) จบมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าจาก โรงเรียนสายสามัญทั่วไป
วันรับสมัคร สอบคัดเลือก และรายงานตัว :
- ขายใบสมัคร                 ๑๙ ม.ค. – ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๕
- รับสมัคร                      ๑ ก.พ.-๑๘ พ.ค. ๒๕๕๕
- สอบข้อเขียน                ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๕
- สอบสัมภาษณ์              ๒๓ พ.ค. ๒๕๕๕
- ประกาศผลสอบคัดเลือก  ๒๔ พ.ค. ๒๕๕๕
- ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต        ๒๙-๓๑ พ.ค.๒๕๕๕
- ปฐมนิเทศเปิดภาคการศึกษา ๕ มิ.ย. ๒๕๕๕
สถานที่สอบคัดเลือก :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลาการศึกษา :
ศึกษาตลอดหลักสูตร ๔ ปีการศึกษา และปฏิบัติการสอน ๑ ปีการศึกษา
สถานที่เรียน :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันที่เรียน :
- ชั้นปีที่ ๑-๒ เรียน วันจันทร์-อังคาร-พุธ-พฤหัสบดี เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๕๐ น.
- ชั้นปีที่ ๓-๔ เรียน วันอังคาร-พุธ-พฤหัสบดี เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๕๐ น.
(พระภิกษุ สามเณร หน่วยกิตละ ๒๕ บาท, บุคคลทั่วไป หน่วยกิตละ ๕๐ บาท)
สถานที่ขายใบสมัครและรับสมัคร :
-  กองทะเบียนและวัดผล อาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ชั้น ๓ ห้อง ๓๑๐ วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ พระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
   ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.- ๑๗.๐๐ น. โทร. ๐๒-๒๒๑-๘๘๙๑
- กองทะเบียนและวัดผล อาคารเรียนรวม ชั้น ๓ โซนซี ห้อง C๓๐๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
   ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๑๙, ๘๔๒๒
 
๓. ระดับปริญญาโท
คณะครุศาสตร์ จัดการศึกษา จำนวน ๑ หลักสูตร ดังนี้
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
แผน ก (๒) ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๖ หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์
รับสมัคร : พระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไป
คุณสมบัติของผู้สมัคร :
๑) จบปริญญาตรีทุกสาขา หรือ
๒) สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค
วันรับสมัคร :
๑ กุมภาพันธ์ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
สถานที่ขายใบสมัครและรับสมัคร :
- กองทะเบียนและวัดผล อาคารเรียนรวม ชั้น ๓ โซนซี ห้อง C๓๐๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๑๙, ๘๔๒๒
- สำนักงานหลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา อาคาร ๑ ห้อง ๑๑๓ วัดศรีสุดาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร. ๐๘๔-๑๐๔-๔๒๗๓, ๐๘๐-๒๔๕-๘๖๙๙
สถานที่เรียน :
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาคารเรียนวัดศรีสุดาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ค่าเรียนตลอดหลักสูตร บรรพชิต ๔๐,๐๐๐.- / คฤหัสถ์ ๖๐,๐๐๐.-
 
การเดินทาง
เที่ยวไป : รถออกเวลา ๐๗.๐๐ น.
- มจร. บริเวณสนามหลวง(ฝั่งตึกแดง) เวลา ๐๗.๐๐ น.
- มจร. วัดศรีสุดาราม บางขุนนนท์ เวลา ๐๗.๐๐ น.
เที่ยวกลับ : รถออกตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น.
(หยุดวันพระ และวันอาทิตย์)
 
ติดต่อสอบถาม :
- คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาคารเรียนรวม โซนซี เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ถ.พหลโยธิน กม.๕๕ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
   โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๔ โทรสาร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๕ อีเมล์ : tp409739@hotmail.com, mrsak@mcu.ac.th
- กองทะเบียนและวัดผล อาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ชั้น ๓ ห้อง ๓๑๐ วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ พระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
  ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.- ๑๗.๐๐ น. โทร. ๐๒-๒๒๑-๘๘๙๑
- กองทะเบียนและวัดผล อาคารเรียนรวม ชั้น ๓ โซนซี ห้อง C๓๐๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
   ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๑๙, ๘๔๒๒
เว็บไซต์ : http://www.mcu.ac.th, http://edu.mcu.ac.th

แหล่งข่าว : คณะครุศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  "มส.และมจร"เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ถวายพระพรชัยมงคล  
  มส.เห็นชอบพิธีตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ในหลวง ร. ๑๐ ด้านมจร.วังน้อย จัดที่อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา  
  พระพรหมบัณฑิต แสดงปาฐกถาเรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาของคณะครุศาสตร์ยุคดิจิตอล” เนื่องในงาน ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์  
  "พระพรหมบัณฑิต"ยกเคส13ชีวิตหมูป่าติดถ้ำยุคดิจิตทัล สะท้อนจิตอาสาโลก  
  "ผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มจร"เจริญพระพุทธมนต์ส่งกำลังใจให้ทีมหมูป่า  
  "มจร"ลงนาม MOU ม.โปแลนด์ปั้นหลักสูตรร่วมสาขาสันติศึกษา  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕