หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
การปฐมนิเทศนิสิตฝึกงานภาคตะวันออก จันทบุรี ระยอง ชลบุรี
วันที่ ๒๕/๐๓/๒๐๑๒ เข้าชม : ๔๓๙๘ ครั้ง

 

 

กำหนดการ

โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร  อภิปรายและเสวนาเชิงวิชาการ

หน่วยวิทยบริการ มจร. = จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดจันทบุรี

คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  ศาลาการเปรียญ วัดเนินพระ ชั้น ๒  วันจันทร์ ที่  ๒๖  เดือน มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๕

-----------------------

เวลา  ๐๘.๐๐  น.   คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  นิสิต  และผู้ร่วมงาน  ลงทะเบียนพร้อมกัน

                       โดยการลงทะเบียนแยกหน่วยวิทยบริการ ณ  ศาลาการเปรียญวัดเนินพระ  

เวลา  ๐๙.๐๐  น.   พระธรรมเจดีย์ เจ้าคณะภาค ๑๓ ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณงาน

                       -  ประธานในพิธี  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย

                       -  พระราชสิทธินายก ประธานกรรมการบริหารหน่วยวิทยบริการ มจร.จังหวัด

                          ระยอง เจ้าคณะจังหวัดระยอง ในนามตัวแทนหน่วยวิทยบริการฯ กล่าว     

                          รายงาน

                      -  พระธรรมเจดีย์ เจ้าคณะภาค ๑๓ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง บทบาทพระสงฆ์ต่อ

                         สังคมไทย

                      -  พระราชสิทธินายก ประธานกรรมการบริหารหน่วยวิทยบริการ มจร.จังหวัด

                         ระยอง เจ้าคณะจังหวัดระยอง ถวายของที่ระลึกแด่ประธานในพิธี

เวลา  ๑๑.๐๐  น.   -  ฉันภัตตาหารเพล / รับประทานอาหาร  ศาลาการเปรียญชั้น ๑ วัดเนินพระ

เวลา  ๑๒.๓๐  น.   -  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  นิสิต  และผู้ร่วมงาน ลงทะเบียนพร้อมกัน

                           ศาลาการเปรียญวัดเนินพระ ชั้น ๒ โดยพร้อมเพรียงกัน

เวลา  ๑๓.๐๐  น.   -  พระธรรมโกศาจารย์, ศ.ดร. เจ้าคณะภาค ๒ กรรมการมหาเถรสมาคม

                         อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปาฐกถาพิเศษ 

                         เรื่อง  “ทิศทางการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย”

                      -  การเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การปฏิบัติศาสนกิจของพระนิสิตพุทธศาสตร  

                     บัณฑิต”

                       การเสวนา  โดย   

                               พระมหาบุญชู เขมจารี*  ผอ.กองกิจการนิสิต      

                                                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

                               ดร.พิเชฐ ทั่งโต            หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์

                          อาจารย์รัฐพล เย็นใจมา   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

                               ดำเนินการเสวนา โดย 

              ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป  มจร.

                     พระราชสิทธินายก ประธานกรรมการบริหารหน่วยวิทยบริการ มจร.จังหวัดระยอง

                     เจ้าคณะจังหวัดระยอง ถวาย/มอบของที่ระลึก  แด่วิทยากรผู้ร่วมเสวนา

 เวลา  ๑๗.๐๐  น.  -  พระราชสิทธินายก ประธานกรรมการบริหารหน่วยวิทยบริการ มจร.

                          จังหวัดระยอง

                          เจ้าคณะจังหวัดระยอง พระราชสิทธินายก ประธานกรรมการบริหารหน่วย  

                          วิทยบริการ  มจร.จังหวัดระยอง  ในนามตัวแทนหน่วยฯ เจ้าคณะจังหวัด

                           ระยอง กล่าวปิดโครงการ

                            -  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

หมายเหตุ :  ๑.  กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

             ๒.  ฉันข้าวต้มเช้าที่วัดเนินพระ  เวลา  ๐๗.๐๐  น.

 


แหล่งข่าว : หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) จังหวัดจันทบุรี
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  MESSAGES THE CELEBRATION OF INTERNATIONAL BUDDHIST CONFERENCE FROM BUDDHIST LEDDERS BELOW  
  13th Anniversary Celebration of the United Nations Day of Vesak Announcing the 2016/B.E. 2559  
  ประกาศปฏิญญากรุงเทพมหานคร ๒๕๕๙ โดย พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.  
  รัฐมนตรีกระทรวงพระพุทธศาสนา ศรีลังกา รับเป็นเจ้าภาพจัดงานวิสาขบูชาโลกครั้งที่ 14 : 2560 : ชูวันวิสาขบูชา เป็นวันสวดมนต์โลก  
  พิธีเปิดงานวันวิสาขบูชาโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ โดย พลเอก อาชวินทร์ เศวตเศรนี ผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นประธานเปิดการประชุม  
  ปฏิญญา กรุงเทพฯวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่13: ชาวพุทธ85ประเทศเน้นสันติศึกษาแก้ขัดแย้ง  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕