หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
การปฐมนิเทศนิสิตฝึกงานภาคตะวันออก จันทบุรี ระยอง ชลบุรี
วันที่ ๒๕/๐๓/๒๐๑๒ เข้าชม : ๕๓๓๘ ครั้ง

 

 

กำหนดการ

โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร  อภิปรายและเสวนาเชิงวิชาการ

หน่วยวิทยบริการ มจร. = จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดจันทบุรี

คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  ศาลาการเปรียญ วัดเนินพระ ชั้น ๒  วันจันทร์ ที่  ๒๖  เดือน มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๕

-----------------------

เวลา  ๐๘.๐๐  น.   คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  นิสิต  และผู้ร่วมงาน  ลงทะเบียนพร้อมกัน

                       โดยการลงทะเบียนแยกหน่วยวิทยบริการ ณ  ศาลาการเปรียญวัดเนินพระ  

เวลา  ๐๙.๐๐  น.   พระธรรมเจดีย์ เจ้าคณะภาค ๑๓ ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณงาน

                       -  ประธานในพิธี  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย

                       -  พระราชสิทธินายก ประธานกรรมการบริหารหน่วยวิทยบริการ มจร.จังหวัด

                          ระยอง เจ้าคณะจังหวัดระยอง ในนามตัวแทนหน่วยวิทยบริการฯ กล่าว     

                          รายงาน

                      -  พระธรรมเจดีย์ เจ้าคณะภาค ๑๓ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง บทบาทพระสงฆ์ต่อ

                         สังคมไทย

                      -  พระราชสิทธินายก ประธานกรรมการบริหารหน่วยวิทยบริการ มจร.จังหวัด

                         ระยอง เจ้าคณะจังหวัดระยอง ถวายของที่ระลึกแด่ประธานในพิธี

เวลา  ๑๑.๐๐  น.   -  ฉันภัตตาหารเพล / รับประทานอาหาร  ศาลาการเปรียญชั้น ๑ วัดเนินพระ

เวลา  ๑๒.๓๐  น.   -  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  นิสิต  และผู้ร่วมงาน ลงทะเบียนพร้อมกัน

                           ศาลาการเปรียญวัดเนินพระ ชั้น ๒ โดยพร้อมเพรียงกัน

เวลา  ๑๓.๐๐  น.   -  พระธรรมโกศาจารย์, ศ.ดร. เจ้าคณะภาค ๒ กรรมการมหาเถรสมาคม

                         อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปาฐกถาพิเศษ 

                         เรื่อง  “ทิศทางการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย”

                      -  การเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การปฏิบัติศาสนกิจของพระนิสิตพุทธศาสตร  

                     บัณฑิต”

                       การเสวนา  โดย   

                               พระมหาบุญชู เขมจารี*  ผอ.กองกิจการนิสิต      

                                                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

                               ดร.พิเชฐ ทั่งโต            หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์

                          อาจารย์รัฐพล เย็นใจมา   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

                               ดำเนินการเสวนา โดย 

              ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป  มจร.

                     พระราชสิทธินายก ประธานกรรมการบริหารหน่วยวิทยบริการ มจร.จังหวัดระยอง

                     เจ้าคณะจังหวัดระยอง ถวาย/มอบของที่ระลึก  แด่วิทยากรผู้ร่วมเสวนา

 เวลา  ๑๗.๐๐  น.  -  พระราชสิทธินายก ประธานกรรมการบริหารหน่วยวิทยบริการ มจร.

                          จังหวัดระยอง

                          เจ้าคณะจังหวัดระยอง พระราชสิทธินายก ประธานกรรมการบริหารหน่วย  

                          วิทยบริการ  มจร.จังหวัดระยอง  ในนามตัวแทนหน่วยฯ เจ้าคณะจังหวัด

                           ระยอง กล่าวปิดโครงการ

                            -  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

หมายเหตุ :  ๑.  กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

             ๒.  ฉันข้าวต้มเช้าที่วัดเนินพระ  เวลา  ๐๗.๐๐  น.

 


แหล่งข่าว : หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) จังหวัดจันทบุรี
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ศธ.ตั้ง"บวรศักดิ์-พระมหาหรรษา-บรรจบ"ปฏิรูปสอนพุทธในร.ร.สพฐ.  
  "อธิการบดีมจร"ร่วมประชุมจัดงานวิสาขบูชาโลกที่ทำเนียบรัฐบาล  
  สมเด็จพระสังฆราชประทานปริญญาบัตรบัณฑิต  
  ทึ่งน้องบุ๋มบิ๋มบัณฑิตรั้ว มจร. แม้พิการแต่มุ่งมั่นเรียนจนจบ ป.ตรี  
  ภรรยาเจ้าสัวไทยเบฟ รับป.พุทธศาสตรดุษฎีฯ มจร ‘ก้อง ห้วยไร่-บัวขาว’ รับเข็ม  
  พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้โอวาทงาน พิธีประสาทปริญญา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕