หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ (วิทยาเขตหนองคาย)
วันที่ ๑๑/๐๗/๒๐๑๒ เข้าชม : ๔๗๓๙ ครั้ง

       รศ.ดร.พระศรีคัมภีรญาณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในฐานะเลขานุการสภาวิชาการ ได้มีหนังสือที่ ศธ ๖๑๐๐.๒/๖๐๙ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นัดประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมีระเบียบวาระ ดังนี้

 

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ เรื่อง ผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกที่ตั้งของ สกอ.
๓.๒ เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์
๓.๓ เรื่อง ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์(อาจารย์คณะครุศาสตร์ ๒ คน)

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ (อาจารย์วิทยาเขตนครราชสีมา)
๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ (มคอ.๒)
๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติโครงการเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา(สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์) วิทยาเขตหนองคาย
๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
๔.๕ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
๔.๖ เรื่อง ขออนุมัติโครงการเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์

 


แหล่งข่าว : กองวิชาการ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
  คณะอนุกรรมการปฏิรูปการสอนพุทธในสถานศึกษา  
  สนช.คลอดแล้ว!พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม  
  ฆาตกรรมสันติภาพ!!!พระครูประโชติรัตนานุรักษ์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕