หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรสันติศึกษา
วันที่ ๓๐/๐๘/๒๐๑๒ เข้าชม : ๕๙๙๘ ครั้ง

      เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๕๕ ที่ผ่านมาสภาวิชาการ มหาจุฬาฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ ซึ่งมีพระธรรมโกศาจารย์, ศ.ดร. อธิการบดีทำหน้าที่ประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาฯ กว่า ๗๐ รูป/คน ได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตรและโครงการเปิดสอนหลักสูตรสันติศึกษา  เพื่อให้หลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานักสันติวิธีที่อยู่ในภาคศาสนา ภาคการศึกษา ภาคเศรษกิจ ภาคการเมือง ภาคสังคม และเอกชน  อีกทั้งร่วมกันศึกษาและพัฒนาแนวทาง และเครื่องมือในการจัดการความขัดแย้ง และความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ทั้งในแง่ของการเปลี่ยนผ่าน การป้องกัน และแก้ไขความขัดแย้ง

      หลังจากที่สภาวิชาการได้พิจารณาอนุมัติหลักสูตรและโครงการเปิดสอนหลักสูตรสันติศึกษาในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว และนำเสนอหลักสูตรและโครงการดังกล่าวให้สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนนั้น  บัดนี้ สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ นำโดยพระธรรมสุธี องค์สภานายก ประธานการประุชุม ได้ร่วมประชุมในวันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕  และมีมติพิจารณาอนุมัุติหลัึกสูตร และโครงการเปิดสอนหลักสูตรสันติศึกษาตามที่บัณฑิตวิทยาลัยได้ขอเปิดการศึกษาในปีการศึกษา ๑/๒๕๕๖

     สำหรับเนื้อหาของหลักสูตรนี้จะเริ่มต้นศึกษาภาคทฤษฎี เช่น วิชาเกี่ยวกับสันติภาพ ความขัดแย้งและความรุนแรง พัฒนาการความขัดแย้งและสันติภาพในโลกยุคใหม่ พุทธสันติวิธี กระบวนการสร้าง และรักษาสันติภาพ สันติสนทนา ผู้นำเพื่อสันติภาพ ขันติธรรมทางศาสนา และองค์กรสันติภาพระหว่างประเทศ ส่วนภาคปฏิบัติจะเป็นการเน้นการสร้างทักษะในการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง ทั้งในศาล และกรณีขัดแย้งในชุมชุมชนต่างๆ โดยการนำเครื่องการสื่อสาร และการใช้กระบวนการทางกฎหมายเข้ามาสนับสนุนกระบวนการปฏิบัติในสถานการณ์จริง อีกทั้งเน้นดูสถานการณ์ความขัดแย้ง และความรุนแรงทั้งในและต่างประเทศ ที่ครอบคลุมถึงมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

      หลักสูตรนี้จะเปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๖ และเปิดการเรียนการสอนในปีภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๖ ซึ่งเน้นทั้งสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับศักยภาพของนิสิต และอาจารย์ที่ปรึกษา วันเวลาในการศึกษานั้นจะเรียนในวันหยุดคือ เสาร์กับอาทิตย์ หลักสูตรนี้ จะเป็นการร่วมมือระหว่างมหาจุฬาฯ สถาบันพระปกเกล้า ศาล องค์กรสันติภาพต่างๆ ในประเทศและต่างประเทศ

 

ศาลพร้อมสนับสนุนและพัฒนานักไกล่เกลี่ยในหลักสูตรสันติศึกษา

       ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการการปฏิบัติการไกล่เกลี่ยนั้น ได้มีการร่วมปรึกษาหารือกับท่านอดุลย์ ขันทอง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ประจำสำนักประนีประนอม ศาลฏีกา นางกรชสา ผอ.สถาบันฯ และเจ้าหน้าระงับข้อพิพาทฯ บทสรุปที่น่าสนใจ คือ ศาลจะเข้าไปร่วมพัฒนาผู้เรียนในหลักสูตรสันติศึกษา ทั้งการให้ผู้พิพากษาไปช่วยพัฒนาและฝึกอบรมการเป็นนักไกล่เกลี่ยคนกลางทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติในรายวิชาไกล่เกลี่ยคนกลาง การปฏิบัติการจัดการความขัดแย้ง และกระบวนการกฏหมายเพื่อสันติ

       หลังจากนั้น ศาลจะให้ความช่วยเหลือโดยการนำนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติจริงในศาลต่างๆ เพื่อจะได้นำผลการฝึกปฏิบัติจริงไปประกอบเป็นสารนิพนธ์ และภายหลังจบการศึกษาผู้เรียนในหลักสูตรสามารถเป็นผู้ประนีประนอมในศาลต่างๆ ได้ มหาจุฬาฯ จะร่วมพัฒนาหลักสูตรนี้กับสถาบันพระปกเกล้า ศาล ศูนย์ไกล่เกลี่ยประจำอำเภอ กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ไกล่เกลี่ยประจำกระทรวงสาธารณสุข และจะเปิดรับสมัครตั้งเดือนมกราคม ๒๕๕๖ และเปิดการ้รียนการสอนในเดือนพฤษภาคม ใช้วิธีการสอบโดยการสอบสัมภาษณ์

      คณาจารย์บรรยายนั้นประกอบผู้เชี่ยวชาญด้านสันติภาพจำนวนมาก เช่น พระธรรมโกศาจารย์, ศ.ดร. พระศรีคัมภีรญาณ,รศ.ดร. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. พระไพศาล วิสาโล ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ จากสถาบันพระปกเกล้า ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์  รศ.ดร.มารค ตามไท  รศ.ดร.โคทม อารียา อดุลย์ ขันทอง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์  นายนพพร โพธิรังสิยากร ผู้พิพากษาศาลอาญา ดร.พศวัจน์ กนกนาค ผู้พิพากษาศาลฏีกา ผศ.ดร. ปาริชาด สุวรรณบุปผา ดร.นพ.บรรพต ต้นธีรวงศ์ และจอห์น แมคคอแนล  สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๘๘ ๖๙๗-๔๗๖๓


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  รมช.ศธ.บรรยายที่"มจร"ทิศทางกระทรวงการอุดมศึกษากับการพัฒนาบัณฑิตไทยในอนาคต  
  "ไทย-ฮังการี"ลงนามร่วมมือพัฒนาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกท  
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารขับเคลื่อนงานในกำกับตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯระยะที่ ๑๒  
  พระมหากษัตริย์นักพัฒนา  
  ปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๖๑ การประชุมชาวพุทธนานาชาติ ครั้งที่ ๑๕ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก  
  Announcing of the 2018 Bangkok Declaration  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕