หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
อธิการบดี มจร ร่วมงานหนึ่งทศวรรษแห่งการก่อตั้งมหาจุฬาฯ ห้องเรียนเพชรบูรณ์
วันที่ ๑๓/๐๙/๒๐๑๒ เข้าชม : ๑๐๕๘๘ ครั้ง

   เมื่อเร็วๆ นี้ พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายสำนักงานและมอบประกาศนียบัตรแก่พระสังฆาธิการที่สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ห้องเรียนคณะพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนเพชรบูรณ์ วาระครบ ๑ ทศวรรษการก่อตั้ง ณ วัดไพรสณฑ์ศักดาราม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

 

ห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ จังหวัดเพชรบูรณ์ กำเนิดขึ้นได้ เพราะความดำริของพระเดชพระคุณพระราชพัชราภรณ์ (ไพฑูรย์  อคฺคธมฺโม) อดีตเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ และอดีตเจ้าอาวาสวัดไพรสณฑ์ศักดาราม เพื่อจัดตั้งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้พระภิกษุสามเณรได้รับการศึกษาชั้นสูงนอกจากการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลีและแผนกสามัญศึกษา

แต่พระเดชพระคุณ ได้มรณภาพลงก่อนส่วนปณิธานของพระเดชพระคุณไม่ได้สูญสลายไปตามสังขารปณิธานความตั้งใจได้ถูกสานต่อโดย พระปริยัติพัชราภรณ์รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ รูปที่ ๑ ฝ่ายการศึกษา เจ้าอาวาสวัดไพรสณฑ์ศักดาราม ได้นำเรื่องการจัดตั้งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเข้าที่ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๐๑/๒๕๔๓ ณ วัดมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพรัตนกวี  สมัยที่ดำรงสมณศักดิ์ที่พระศรีพัชโรดม เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในที่ประชุม คณะสงฆ์มีมติเป็นเอกฉันท์มอบให้พระปริยัติพัชราภรณ์ จัดทำเอกสารให้สมบูรณ์แล้วนำเสนอ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อขออนุมัติดำเนินการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ต่อมาทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอนุมัติโครงการขยายห้องเรียน สังกัดคณะพุทธศาสตร์  สาขาวิชาศาสนา  ในการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๔๔ เมื่อวันที่  ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๔ จากปีการศึกษา ๒๕๔๔  ถึงปัจจุบันห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ จังหวัดเพชรบูรณ์ได้เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต จำนวน ๓ สาขาวิชาและอีก ๑ หลักสูตร

   . สาขาวิชาศาสนาสำหรับพระภิกษุสามเณร

   . สาขาวิชาพระพุทธศาสนาสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์

   .สาขาวิชารัฐศาสตร์วิชาเอกการบริหารรัฐกิจสำหรับพระภิกษุ

     สามเณรและคฤหัสถ์

   ๔.หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์(.บส.)

   มีอาคารที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม จำนวน ๒ หลัง มีบุคลากรจำนวน ๒๕ รูป/คน แยกเป็นสายผู้บริหาร ๓ รูป/คน สายวิชาการ จำนวน ๑๕ รูป/คน และสายปฏิบัติการวิชาชีพจำนวน ๗ คน คณาจารย์พิเศษ จำนวน ๑๕ รูป/คน  นิสิตนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๕  จำนวน  ๔๖๕ รูป/คน  มีนิสิตที่สำเร็จการศึกษาและได้รับปริญญาบัตรแล้ว  ๗  รุ่น  

   สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๕ ทางคณะกรรมการบริหารจึงได้มีมติร่วมกันจัดงานครบรอบ ๑๐ ปี ขึ้นเพื่อบำเพ็ญกุศลแด่บุรพาจารย์และระดมทุนเพื่อรองรับการขอยกฐานะของห้องเรียนขึ้นเป็นวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัย ได้รับความอุปถัมภ์จาก คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยงานราชการ พ่อค้า ประชาชน ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ และ พุทธศาสนิกชนทั่วไป

 

  ด้านพระธรรมโกศาจารย์ กล่าวว่า "การพัฒนาการศึกษาของห้องเรียนคณะพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนเพชรบูรณ์  มีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว ถือว่าเป็นที่พึ่งของชาวพุทธในจังหวัดนี้และจังหวัดใกล้เคียง นับเป็นแบบอย่างที่ดีของการจัดการศึกษาทางพระพุทธศาสนา และขอชมเชยคณะผู้บริหารที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถทำให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยต้องพัฒนาเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง โดยเฉพาะในเรื่องของประชาคมอาเซียน ที่กลุ่มประเทศในแถบนี้จะรวมตัวกัน ดังนั้น มหาวิทยาลัยที่มีส่วนในการจัดการศึกษาต้องพัฒนาทั้งบุคลากรและการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับการพัฒนาของบ้านเมือง" 

สมหมาย  สุภาษิต/ข่าว

กรนันท์ ขันวัง/ภาพ


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕