หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ขอเชิญเข้าใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเลกทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันที่ ๒๔/๑๐/๒๐๑๒ เข้าชม : ๑๕๒๗ ครั้ง

               ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นำฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-books มากกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ เล่ม ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียน  การสอน การวิจัย เพื่อเพิ่มจำนวนหนังสือภาษาต่างประเทศและแก้ไขจำนวนหนังสือภาษาต่าง ประเทศที่มีอยู่จำนวนน้อย และสนองการเปิดหลักสูตรต่างๆ โดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นหนังสือภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ 
               ฐานข้อมูลออนไลน์ DATA BASE ONLINEฐานข้อมูลออนไลน์ 

               ๗.๑  ฐานข้อมูลวิทยานิพน์ มจร  โหลดได้ทั้งเล่ม 
http://www.mcu.ac.th/site/thesiscontent.php


               ๗.๒  ฐานข้อมูลงานวิจัย โหลดได้เฉพาะบทคัดย่อ 
http://www.mcu.ac.th/site/researchcontent.php  

               ๗.๓  ฐานข้อมูลวิทยานิพน์มหาวิทยาลัยต่างๆ (ฐานข้อมูล สกอ.) 
http://www.thailis.uni.net.th/dc.php                

 
              ๗.๔  ฐานข้อมูลบทความทางวิชาการ โหลดได้ทั้งเล่ม
                       ttp://www.mcu.ac.th/site/articlecontent.php

              ๗.๕  ฐานข้อมูลห้องสมุดหนังสือ มจร http://vtls.mcu.ac.th/


               ๗.๖  ฐานข้อมูลหนังสือภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ ๒ ล้านเล่ม ๑๘ ภาษา
                      
http://community.ebooklibrary.org/?AffiliateKey=Mahachulalong

              ๗.๗  ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เฉพาะทาง (e-Book)   สาขาวิชาการบริหารและจัดการธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง ธรรมาภิบาล กฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  กรณีศึกษาในกลุ่ม ประเทศเชียอาคเณย์  ศึกษาศาสตร์  ภาษาและภาษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น สามารถ Copy, Print, Download   
http://portal.igpublish.com 


               ๗.๘   Scan พระไตรปิฎก ฉบับ ร.๕ เป็นอิเล็กทรอนิกส์ e-book 

                       
http://portal.igpublish.com เฉพาะในรูปแบบอินทราเน็ตเท่านั้น

                ๗.๙  ฐานข้อมูลกฤตภาคออนไลน์ (หนังสือพิมพ์ย้อนหลัง) 
           
http://edu.iqnewsclip.com/newsservice.aspx

            ในการนี้จึงขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต นักวิจัย และห้องสมุดในเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดทำ Link บนเว็ขส่วนงาน ร่วมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าใช้ฐานข้อมูลต่อไป

             ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันทำการของมหาวิทยาลัย โทร 035-248-078


แหล่งข่าว : ส่วนหอสมุดกลาง
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ครม.อนุมัติให้ทำMOUระหว่าง"มจรในฮังการี"กับวิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกท  
  พระราชวรเมธี เป็นประธานในพิธีลาสิกขา และให้โอวาทแก่สามเณรภาคฤดูร้อน มจร  
  พระพรหมบัณฑิต สนทนาธรรมเรื่อง “ศาสนากับประเพณีไทย สงกรานต์ ๒๕๖๑” ออกอากาศสดในรายการโทรทัศน์ชื่อ“NBT  
  พระราชวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๙ และระดับชาติ ครั้งที่ ๑  
  ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนตักบาตรสามเณร ถวายเพลพระสงฆ์ จำนวน ๘๑ รูป โครงการบรรพชาสามเณร และบวชเนกขัมมจาริณี ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๗  
  มจร จัดโครงการบรรพชาสามเณร และบวชเนกขัมมจาริณี ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๗  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕