หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
คณะสังคมศาสตร์จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อม รับการประเมินจาก สมศ.
วันที่ ๐๗/๑๒/๒๐๑๒ เข้าชม : ๕๓๓๙ ครั้ง

        ตามที่ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ออกประกาศ เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ กำหนดเข้าประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ นั้น 

                             

 

 

         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐและเป็นสถาบันอุดมศึกษาของ คณะสงฆ์ไทย มีเป้าหมายหลักในการให้การศึกษาและการวิจัย ตลอดจนส่งเสริมและให้บริการทางวิชาการแก่พระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถ์เป็นสาระสำคัญ โดยที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)จะเข้าประเมินสถาบันอุดมศึกษา รอบที่ประเมิน ๒๕๕๔-๒๕๕๘ (รอบที่สาม)เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน คณะสังคมศาสตร์ จึงได้กำหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในวันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐น. ณ ห้องเธียร์เตอร์ C อาคารเรียนรวมโซน C มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อให้การจัดการศึกษามุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน ผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 

        ๑ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินของ สมศ.

๒ เพื่อพัฒนาคุณภาพในการเก็บรวมรวมข้อมูลรับการประเมินของ สมศ.

๓ เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทั้งจากส่วนกลางและหน่วยวิทยบริการ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทางสังคมศาสตร์ได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนทัศนะระหว่างกันในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินของ สมศ. ในครั้งนี้

        สำหรับกิจกรรมที่ได้กำหนดขึ้นในครั้งนี้ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ บรรยายพิเศษ บรรยายเชิงปฏิบัติการ ให้เสนอแนะ และตอบข้อซักถาม ดังนี้

๑.   บรรยายเรื่อง “การร่วมมือของหน่วยงานเพื่อการเตรียมความพร้อมรับการประเมินจาก สมศ.โดย ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

๒.   บรรยายพิเศษ “การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาก สมศ.โดยรศ.ดร.ดวงตา  สราญรมย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลกรณ์ อาจารย์ พัฒนพงษ์ จันทร์ควง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

๓.   บรรยายเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมการรองรับการประเมินจาก สมศ. วิทยากร โดยรศ.ดร.อภินันท์  จันตะนี  นักวิชาการอิสระ

๔.   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณะสังคมศาสตร์ กับ หน่วยวิทยบริการในสังกัดวิทยากรโดย คณาจารย์จากคณะสังคม และกองวิชาการ ประกอบด้วย พระมหาบุญเลิศ  อินฺทปญฺโญ,ผศ.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะสังคมศาสตร์ พระมหาสุทัศน์  ติสฺสรวาที  รักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการ ผศ.ดร.โกนิฏฐ์  ศรีทอง  หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และ

๕.   พระศรีคัมภีรญาณ รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ บรรยายเรื่อง “การเตรียมรับการประเมินของ สมศ.”และกล่าวปิดโครงการสัมมนา ฯ

       ในการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินของ สมศ.ในวันนี้มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย

       ผู้บริหาร-คณาจารย์-เจ้าหน้าที่ นิสิตคณะสังคมศาสตร์ ทั้งส่วนกลาง และหน่วยวิทยบริการ 

        ผลของการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินของ สมศ.นี้ จะทำให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. ทุกตัวบ่งชี้ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านประสบการณ์ตรงของผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เข้าใจถึงวิธีการนำทฤษฎีไปปฏิบัติได้จริงอย่างถูกต้อง ได้เห็นประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม และได้มีส่วนร่วมในการทำงานเชิงบูรณาการระหว่างส่วนงานภายในคณะสังคมศาสตร์ ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษายิ่งขึ้นไป


แหล่งข่าว : คณะสังคมศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕