หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
สถาบันภาษาพัฒนานิสิตเขียนบทความตีพิมพ์ในวารสารรับประกันคุณภาพ
วันที่ ๑๑/๑๒/๒๐๑๒ เข้าชม : ๖๖๘๖ ครั้ง

       เมื่อวันที่ ๙-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดสัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความอย่างมีประสิทธิผล รุ่นที่ ๙” ณ มหาจุฬาฯ วังน้อย อยุธยา โดยมีนิสิตปริญญาเอกของบัณฑิตวิทยาลัย สาขาพระพุทธศาสนา สังคมศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และบุคคลทั่วไปเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมจำนวน ๓๗ รูป/คน ซึ่งวิทยากรพิเศษประกอบด้วย พระศรีคัมภีรญาณ, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ศ.ดร.สมภาร พรมทา อาจารย์ประจำคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


         วัตถุประสงค์หลักในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มุ่งเน้นทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ โดยเบื้องต้นให้นิสิตเรียนรู้และเข้าใจโครงสร้าง เทคนิค แนวทาง วิธีการ และขั้นตอนของการเขียนบทความ การแบ่งกลุ่มให้อ่าน ศึกษา และวิพากษ์วิจารณ์รูปแบบการเขียนของนักเขียนที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์เพื่อให้ได้แบบอย่าง และแนวทางในการพัฒนางานเขียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการให้นิสิตที่เข้ารับการฝึกอบรมกำหนดหัวข้อของการเขียนและแลกเปลี่ยนกับวิทยากรจนสามารถได้ข้อสรุปเกี่ยวหัวข้อในการเขียน

 


         หลังจากนี้ นักเขียนจะนำหัวข้อและประเด็นสำคัญต่างๆ ที่ได้รับการเสนอแนะจากวิทยากรไปเขียนบทความฉบับสมบูรณ์เพื่อส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบด้วย ศ.ดร.เดือน คำดี ศ. (พิเศษ) อดิศักดิ์ ทองบุญ ศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ และ ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ ได้อ่าน และวิพากษ์นิสิตที่จะนำมาเสนอในระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และ
คณะบรรณาธิการจะนำบทความที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอนุมัติแล้วไปตีพิมพ์เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวันวิสาขบูชาโลกซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ต่อไป
 

 

         อนึ่ง การเขียนบทความครั้งนี้ นอกจากจะเอื้อต่อการศึกษาของนิสิตในระดับปริญญาเอกต่อการเขียนรายงานประจำภาคการศึกษาส่งอาจารย์บรรยายประจำวิชาแล้ว ยังเอื้อต่อการเขียนวิทยานิพนธ์ และการนำเสนอบทความที่ได้รับการตีพิมพ์จากวารสารที่ได้รับการยอมรับไปเป็นเงื่อนไขในการขอจบหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอกอีกด้วย สนใจหลักสูตรการเขียนบทความทางวิชาการ รุ่นที่ ๑๐ ติดต่อได้ที่สถาบันภาษา มจร ผ่านทางเฟซบุ๊คของสถาบันภาษา ชื่อ http://www.facebook.com/limcu.th หรือ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๘


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕