หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ไตรสิกขาช่วยให้โลกมีสันติสุข
วันที่ ๒๑/๐๕/๒๐๑๓ เข้าชม : ๓๕๕๖ ครั้ง

เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์                   วันนี้ (๒๑ พ.ค.๕๖) เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นกล่าวสัมโมทนียกถาต่อที่ประชุมชาวพุทธนานาชาติ ใจความว่า "ขอแสดงความชื่นชมยินดีที่ชาวพุทธทั่วโลกได้มาประชุมพร้อมกัน ณ สถานที่แห่งนี้ เนื่องในเฉลิมฉลองวันวิสาขาบูชา ๒๕๕๖ และ เนื่องในวโรกาสงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกในปีนี้" 
 
                    เจ้าประคุณสมเด็จได้ประทานวรธรรมคติว่า "เมื่อวันวิสาขบูชาที่เวียนมาแต่ละปี เป็นวันที่พุทธบริษัท่จะได้ทวบทวนตัวเองให้ทำความดียิ่งๆ ขึ้นไป พร้อมกับแผยแผ่คุณค่าคุณงามความดีให้กว้างไกลยิ่งๆ ขึ้นไป องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานพรแก่ชาวโลก ๓ ประการ คือ ๑.การศึกษาเรื่องระเบียบวินัย ๒.การศึกษาเรื่องการควบคุมใจ และ ๓. การศึกษาเรื่องการพัฒนาความรู้  หากมนุษย์ได้ศึกษาไตรสิกขาอย่างท่องแท้ ดำรงตนอยู่ในระเบียบวินัย  รู้จักควบคุมจิตใจตนเองให้อยู่ในสิ่งที่ถูกที่ควร และพัฒนาตนให้รู้ความจริงของชีวิตแล้ว จะทำให้โลกร่มเย็นอย่างแท้จริง  การศึกษาทั้ง ๓ อย่าง สามารถช่วยพลเมืองโลกได้อย่างแน่นอน เพราะสามารถนำพลเมืองโลกไปสู่สันติสูขที่มั่นคงสถาพร  ขอให้ช่วยกันเผยแผ่พุทธธรรม ให้ชาวโลกได้พบกับแสงสว่างแห่งชีวิตตลอดไป"
 
                    การจัดงานประชุมชาวพุทธนานาชาติ ครั้งที่ ๑๐ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร โดยการสนับสนุนจากคณะสงฆ์และรัฐบาลไทย
 

                    ข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร   คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศ


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  โครงการพุทธเกษตรสาธิต บูรณาการกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเดินธุดงค์ - ธรรมยาตราหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
  ขอเชิญร่วมงานสานสัมพันธ์ศืษย์เก่า "คืนสู่เหย้า ชาว มจร" ครั้งที่ ๑๔  
  ‘อธิการบดี มจร’นำลงพื้นที่เมืองคอน ให้กำลังใจพระ-โยมประสบภัยปาบึก  
  the journal of IBSC  
  IBSC open for recieving academic articles  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕