หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวทั่วไป
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร พธ.ม. บริหารการศึกษา
วันที่ ๒๘/๐๕/๒๐๑๑ เข้าชม : ๘๓๗๑ ครั้ง

ประกาศ

ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร พธ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ภาคเรียนที่ ๑

*****************


    ตามที่ คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย ได้ดำเนินการสอบเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔  โดยการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยมีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก  ดังต่อไปนี้

 

ก. กลุ่มพระสังฆาธิการ  (เรียนวันพฤหัสบดี–วันศุกร์  ที่ มจร. วัดศรีสุดาราม กรุงเทพฯ)


๑. พระครูสังฆรักษ์อภิชาติ สนฺติกโร เดชชัย
๒. พระสิทธินนท์ สิทฺธินนฺโท ชนิกานนนท์
๓. พระสมุห์สัมฤทธิ์ ติสฺสานุตฺตโร ดิสสา
๔. พระครูสุตวุฒิคุณ ญาณวฑฺฒโน สุขหนุน
๕. พระครูเมตตาคุณาธาร เมตฺติโก โชคสวัสดิ์
๖. พระครูสังฆรักษ์วรวุฒิ มหาลาโภ เวชประสิทธิ์
๗. พระอธิการสุวิทย์ ชาตเมโธ งามสังเกตุ
๘. พระครูปลัดไทรทอง สุธมฺโม เนียมมั่นคง
๙. พระครูสมุห์นพรัตน์ กนฺตสีโล บุญมี
๑๐. พระมหาอุทิศ กวิวํโส แววสะบก
๑๑. พระครูสังฆรักษ์ใกล้รุ่ง รุจิธมฺโม ทองมา
๑๒. พระครูสังฆรักษ์วิสิทธิ์ ธมฺมธโร วัฒนคู
๑๓. พระครูสมุห์ประสิทธิ์ อาทิตฺตญาโณ ศรีเพ็ง
๑๔. พระครูพิศาลศาสนธรรม จิรวํโส แสงคลัง
๑๕. พระครูวิสาลสรนาท อิทฺธิญาโณ รอดยัง
๑๖. พระครูขันติวโรภาส ขนฺติโก บุญรอด
๑๗. พระครูประโชติจันทวิมล จนฺทโชโต หวังชื่นชม
๑๘. พระสมุห์ประยูร โฆสโก จั้นเขว้า
๑๙. พระอธิการสุรินทร์ ฐานวโร นราแหวว
๒๐. พระครูประทีปธรรมนาถ ชุตินฺธโร เปรมปราโมทย์
๒๑. พระมหาชลอ อาภากโร รุ่งพุก
๒๒. พระปลัดธีรนันท์ ญาณเมธี ดวงมนตรี
๒๓. พระเจริญชัย ชยปาโล วาสนดิลก
๒๔. พระสมุห์สังวาลย์ จนฺทวณฺโณ ทรัพย์ใหญ่
๒๕. พระครูสังฆรักษ์วินัย ปาสาทิโก วงษ์สุเทพ
๒๖. พระครูสังฆรักษ์สุชาติ เขมกาโร แย้มเดช
๒๗. พระปลัดวัชระ ภทฺทธมฺโม ศรีสังข์
๒๘. พระครูสังฆรักษ์วิชัย สีลสาโร บุนนาค
๒๙. พระประกอบ ทีปธมฺโม อัมพันธ์ศิริ
๓๐. พระมหาไพทูลย์ ปภสฺสโร ไชยกูล
๓๑. พระครูสังฆรักษ์วัชรินทร์ ปญฺญาวุฑฺฒโก จักกสิการ
๓๒. พระสมศักดิ์ สุจิตฺโต ถมทรัพย์
๓๓. พระมณี กุสลจิตฺโต ศรีหยวก
๓๔. พระเลื่อน อมโร สิงห์เจริญ
๓๕. พระวันชัย  ปริปุณฺโณ เสมแจ้ง
๓๖. พระครูสังฆรักษ์วีระศักดิ์ จนฺทวํโส รถจันทร์วงษ์

ข.  กลุ่มบรรพชิตและคฤหัสถ์  (เรียนวันเสาร์–วันอาทิตย์  ที่ มจร.วัดศรีสุดาราม  กรุงเทพฯ)


๑. พระสุวัฒน์ อธิปญฺโญ แพงกันยา
๒. พระจักรพงษ์ ธีรธมฺโม สีแก้ว
๓. พระมหาอุดร ปญฺญาวุฑฺฒโก จันทร์ชนะ
๔. สามเณรชวิน - ชัยสุวรรณ
๕. พระวิเชียร อาทโร แดงประเสริฐ
๖. พระนิวัฒน์ ปญฺญาวุฑฺโฒ เชิงการ
๗. พระมหาหล่อ ฐานุตฺตโร เงาสงค์
๘. พระสันติ สนฺติธมฺโม รุ่งเรืองทวีชัย
๙. พระมหาสุรชัย ปนฺนภาโร สารศิลป
๑๐ พระกัญญา สุจินโน กุลนะวงส์
๑๑. พระศรีพล จนฺทธมฺโม พิลาสุตา
๑๒. นางสุมาลี ทองงาม 
๑๓. นายวิโรจน์ เข็มทอง
๑๔. นายสุรพงษ์ ทิพย์ประไพ
๑๕. นางสาวณิชชา เบญจพรวัฒนา
๑๖. นายนพรัตน์ วิวัฒนากูล
๑๗. นางสาวกนกพร เฑียรทอง
๑๘. นางสาวอรอุษา ตะเพียนทอง
๑๙. นางสาวสมพร จิตรัตนพร
๒๐. นายวุฒิพงษ์ หงษ์ไชย
๒๑. นางนันทพร เวียงอินทร์
๒๒. นางสาวพัชรินทร์ บุญเลิศ
๒๓. นางสาวมณีวรรณ์ มุ่งมาตร
๒๔. นางสาวขวัญษา เอกจิตต์
๒๕. นายณัฐ แดงตะนุ
๒๖. นายสุริยา แก้ววงศ์ษา
๒๗. นางปัทมา ปานบุญห้อม
๒๘. ส.อ.พิสิฐษ์ ฉลองเกียรตินภา
๒๙. นางสาวศศิภา ฉั่วตระกูล
๓๐. นายฉัตรกร วรรณโก

ค.  กลุ่มบรรพชิตและคฤหัสถ์  (เรียน วันเสาร์–วันอาทิตย์  ที่ มจร. วังน้อย  พระนครศรีอยุธยา)


๑. พระมหาสงกรานต์ โสภโณ โสภี
๒. พระสุชาติ พลวโร รักขิตาธรรม
๓. พระเจริญพงษ์ ธมฺมทีโป วิชัย
๔. พระมหาประยูร ธีรวโร ตระการ
๕. พระวัชรินทร์ ชินวโร ยิ้มย่อง
๖. พระประเสริฐ รตนโชโต จักรปั่น
๗. พระศุภฤกษ์ ปิยสีโล  มลิเภา
๘. พระคำจันทร์ คุณวํโส ชัยพฤฏษมาลา
๙. พระเอกพร เอกวโร เอียดจุ้ย
๑๐. พระจันทร์คำ คุณวีโร ดีขอ
๑๑. พระวัฒนา อภิวฑฺโฒ คำแพง
๑๒. พระอิสระพงศ์ ปิยวณฺโณ เกษมสุนทรชัย
๑๓. พระวุฒิชัย ฐิตโสภโณ วุฒิกร
๑๔. พระวิษณุ วิสุทฺธจิตฺโต วินทวามร
๑๕. พระภิรมย์ สาสนปชฺโชโต รุน
๑๖. พระมานิตย์ จนฺทธมฺโม ศรีบัณฑิตย์
๑๗. พระมหาพีระพล ฐานจาโร นาคะจักรวาล
๑๘. พระมหามานพ โพธิญาโณ โพธิ์นุสนธิ์
๑๙. พระสีสะเกด โชติปญฺโญ ลัดตะนะ
๒๐. พระเพชร สิริธมฺโม ศรีสว่าง
๒๑. พระทองจุ่น พิธปญฺโญ พรหมจักร
๒๒. พระดารา อคฺคญฺญาโณ ถาจ
๒๓. นางสาวภัชภิชา ตั้งสินทรัพย์ศิริ
๒๔. นางสาวพวงทิพย์    อะกะพงษ์
๒๕. นางวรรณา    สุภาพงษ์
๒๖. นายดวงชัย    มงคลกุล
๒๗. พ.ต.ท.วิเชียร    เหมือนสุวรรณ์
๒๘. นายจีระศักดิ์   ธารสุขกระจ่าง
๒๙. นายปายาส    ทองแดง
๓๐. นายปัญญา   สามัญ
๓๑. นายนรรัตน์   เอี่ยมสังวาลย์
๓๒. นางสาวศิวนันท์ อาคำ

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวไปรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต  พร้อมทั้งลงทะเบียนรายวิชาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่สำนักงานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้อง ๓๒๔ อาคารเรียนวัดศรีสุดาราม  เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร  ตั้งแต่  วันที่  ๒๖–๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔  เวลา  ๑๓.๐๐– ๑๗.๐๐ น.  เป็นต้นไป

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๓   พฤษภาคม   พุทธศักราช  ๒๕๕๔

-----------------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต (สำหรับนิสิตใหม่)
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันที่  ๒๖ – ๓๑  พฤษภาคม   ๒๕๕๓   เวลา  ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.
--------------------------
รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต  ลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ ห้อง ๓๒๔ สำนักงานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา อาคารเรียนวัดศรีสุดาราม เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร

ก. ขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและลงทะเบียนเรียน
   ๑. รับเอกสารประกอบการรายงานตัวและกรอบรายละเอียดในเอกสาร คือ ใบทะเบียนประวัติ และใบลงทะเบียนรายวิชา 
  ๒. ยื่นเอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร
  ๓. เซ็นชื่อกำกับในบัญชีรายชื่อผู้มารายงานตัว

ข. เอกสารที่ใช้ประกอบในการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและลงทะเบียนเรียน
  ๑. ปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว สำหรับติดบัตรประจำตัวนิสิต (หน้าตรง ไม่สวมแว่นดำ แต่งกายสุภาพ ถ่ายไม่เกิน  ๖  เดือน)  ๒ ภาพ
  ๒. ใบทะเบียนประวัติที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว  พร้อมติดรูปถ่ายขนาด  ๑  นิ้ว  ๑ ภาพ
  ๓. ใบลงทะเบียนรายวิชา

ค. ค่าธรรมเนียมการศึกษา (สำหรับนิสิตใหม่)
   ๑.บรรพชิต   รวม ๘,๐๐๐ บาท
  ๒. คฤหัสถ์     รวม ๒๐,๐๐๐ บาท

ง. เรื่องอื่น ๆ 
  ๑. พระสังฆาธิการ เรียนวัน พฤหัสบดี–วันศุกร์ เริ่มเปิดเรียนวันที่  ๙  มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ วัดศรีสุดาราม  บางกอกน้อย  กรุงเทพฯ
  ๒. บรรพชิตภาคปกติและคฤหัสถ์ ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์ เริ่มเปิดเรียน วันที่ ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๔  ณ วัดศรีสุดาราม  บางกอกน้อย  กรุงเทพฯ
  ๓. บรรพชิตภาคปกติและคฤหัสถ์ ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์–อาทิตย์ เริ่มเปิดเรียน วันที่ ๑๑  มิถุนายน ๒๕๕๔  ณ มจร. วังน้อย  ตำบลลำไทร  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  ๔. กำหนดพิธีเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  ณ  อาคารหอประชุม  มวก.๔๘  พรรษา มหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร    อำเภอวังน้อย  จังหวัดอยุธยา
  ๕. รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ ๑ นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามข้อบังคับฯ  ส่วนข้อกำหนดเพิ่มเติมให้ศึกษาดูจากคู่มือการศึกษาระดับปริญญาโท
  ๖. บัตรประจำตัวนิสิต จะได้รับหลังจากเปิดภาคการศึกษาแล้ว  ประมาณ  ๒ - ๓   อาทิตย์
  ๗. สอบถามรายละเอียดอื่นๆ ได้ที่ สำนักงานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ห้อง ๓๒๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วัดศรีสุดาราม  แขวงบางขุนนนท์  เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพฯ
  ๘. ตารางเรียนจะได้รับในวันลงทะเบียนเรียน

 

ดููที่ http://edu.mcu.ac.th/site/provide/download.php?file2_id=2917 

ติดต่อสอบถาม

โทร. 087-517-6152, 086-154-8896, 081-628-9665


แหล่งข่าว : คณะครุศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาเถรตั้งผู้แทนคุยวธ.ปัญหาวัดกัลยาฯ  
  คณะพุทธศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน  
  วัดประยุรวงศาวาสจัดงานสมโภช ๑๘๗ ปี  
  คณะสงฆ์หนกลาง ระดับภาค จังหวัดและอำเภอกว่า ๗๐๐ รูป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
  พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลและฉลองพุทธชยันตี  
  บรรยายพิเศษเรื่อง “เกณฑ์รับรองมาตรฐานคุณภาพในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระดับอุดมศึกษา”  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕