หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวทั่วไป
คณะครุศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2553
วันที่ ๐๘/๐๘/๒๐๑๑ เข้าชม : ๓๒๓๔ ครั้ง

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2553 นำโดย...ผศ.เสกสรรค์ แย้มพินิจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประธานคณะกรรมการ, พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป คณะกรรมการ, อาจารย์เกรียงศักดิ์ ฟองคำ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะคณะครุศาสตร์ โดยมี...พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล คณบดีคณะครุศาสตร์ และผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาคารเรียนรวม โซนซี ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีผลการประเมินอยู่ที่ ระดับพอใช้

มีรายละเอียดกิจกรรมการตรวจประเมินดังนี้
วันที่ 4 กรกฎาคม 2554
เวลา 09.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมิน ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ พร้อมกัน ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ พระครูปลัดมารุต วงมงฺคโล คณบดีคณะครุศาสตร์กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมิน พระครูสังฆรักษ์กิตติพงศ์ สิริวฑฺฒโน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานกิจกรรมและภาพรวมของคณะครุศาสตร์ต่อทางคณะกรรมการตรวจประเมิน
เวลา 10.00 น. ผศ.เสกสรรค์ แย้มพินิจ ประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน แจ้งกรอบและกิจกรรมการตรวจประเมินของคณะกรรมการเบื้องต้น ให้ทางผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์ทราบ
เวลา 12.30 - 17.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมิน ทำการตรวจเอกสาร ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์ C113 โดยมี ผู้ประสาน ประกอบด้วย พระทิพย์ สิริธมฺโม เลขานุการสำนักงานคณบดี, นางสาวพรทิพย์ วรรณวิโรจน์ เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี, พระมหาสำรวย ภูริเมธี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี, พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม ผศ.ดร.สิน งามประโคน ภาควิชาบริหารการศึกษา, อาจารย์พิธพิบูลย์ ทองเกลี้ยง พระสรวิชญ์ อภิปุญฺโญ ภาควิชาปริยัติธรรมและจริยศึกษา, และอาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา อาจารย์ธีรภัทร มะกา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

ภาพกิจกรรม

       
       

วันที่ 5 กรกฎาคม 2554
เวลา 09.00 - 09.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมิน ดูสภาพจริงของการจัดการเรียนการสอน อาคารและสถานที่ เวลา 09.30 - 15.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมิน ทำการตรวจเอกสาร ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์ C113 และสัมภาษณ์ผู้แทนคณะครุศาสตร์ มีผู้บริหาร จำนวน 1 รูป คณาจารย์ จำนวน 2 ท่าน และนิสิต จำนวน 3 รูป
เวลา 15.10 น. คณะกรรมการตรวจประเมิน รายงานผลการตรวจประเมินเบื้องต้น ด้วยวาจาอยู่ที่ระดับ พอใช้

ภาพกิจกรรม

       

ภาพ/ข่าวยโดย...ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์


แหล่งข่าว : คณะครุศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาเถรตั้งผู้แทนคุยวธ.ปัญหาวัดกัลยาฯ  
  คณะพุทธศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน  
  วัดประยุรวงศาวาสจัดงานสมโภช ๑๘๗ ปี  
  คณะสงฆ์หนกลาง ระดับภาค จังหวัดและอำเภอกว่า ๗๐๐ รูป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
  พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลและฉลองพุทธชยันตี  
  บรรยายพิเศษเรื่อง “เกณฑ์รับรองมาตรฐานคุณภาพในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระดับอุดมศึกษา”  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕