หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวทั่วไป
แจ้งนิสิตเข้าปฐมนิเทศโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ : ๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๔
วันที่ ๑๗/๑๒/๒๐๑๑ เข้าชม : ๕๙๔๖ ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง การฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔
-----------------------------

        เพื่อให้การฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตชั้นปีที่หนึ่ง ถึงชั้นปีที่สี่ทุกคณะของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และมติที่ประชุมคณะกรรมการโครงการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงออกประกาศ ให้นิสิตทุกคณะ ทุกชั้นปี เข้าฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานในเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้
        ๑. นิสิตทุกชั้นปี ทุกคณะ ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ ๑๘ – ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
        ๒. นิสิตที่เป็นคฤหัสถ์ทุกคณะ ทุกชั้นปี ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ ๑๘ – ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
        ๓. นิสิตของห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการ ที่สังกัดคณะของส่วนกลางทุกแห่งปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ณ สถานที่ที่ห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการนั้น ๆ กำหนด โดยปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยอนุโลมตามส่วนกลาง
        ๔. นิสิตบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ถึง ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
        ๕. นิสิตต้องนำบริขารเพื่อไปใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าไตรจีวร บาตร เสื่อ ผ้าปูที่นอน กระติกน้ำ ไฟฉาย ช้อนซ่อม ยารักษาโรคประจำตัว สบู่ ยาสีฝัน แปรงสีฟัน ผ้าอาบน้ำ ผ้าเช็ดตัว และ ขันน้ำ
        ๖. ห้ามนิสิตนำสิ่งของเหล่านี้ไปในสถานที่ปฏิบัติธรรม เช่น กล้องถ่ายรูป วิทยุ เทป โทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ วิทยุสื่อสาร สิ่งเสพติด เต็นท์นอน สิ่งพิมพ์ทุกชนิด และอาวุธทุกชนิด ในระหว่างการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน
        ๗. นิสิตบรรพชิตทุกรูปต้องนุ่งห่มดองรัดอกให้เรียบร้อยเป็นปริมณฑล ต้องเชื่อฟังคำสั่งคำแนะนำและคำตักเตือนของพระวิปัสสนาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด
        ๘. นิสิตคฤหัสถ์ต้องนุ่งห่ม ชุดขาว และสมาทานศีลอุโบสถตลอดระยะเวลาการปฏิบัติธรรม
        ๙. นิสิตมีปัญหาระหว่างการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ให้พระวิปัสสนาจารย์และคณะนั้นๆ ประชุมมีมติชี้ขาดให้เป็นไปตามหลักธรรมวินัยและสอดคล้องกับระเบียบการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานที่มหาวิทยาลัยประกาศ
        ๑๐. นิสิตที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ เช่น ลาการปฏิบัติ ขาดการเข้าฝึกภาคปฏิบัติ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ถือว่าไม่ผ่านการปฏิบัติ จะต้องปฏิบัติใหม่เป็นเวลา ๑๕ วัน ติดต่อกัน และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในอัตรา วันละ ๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยบาท) หรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
        ๑๑. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระวิปัสสนาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ให้ปฏิบัติหน้าที่จนครบกำหนดตลอดระยะเวลาการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ยกเว้นคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
        ๑๒. ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่เป็นคฤหัสถ์ที่ได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติหน้าที่แต่งชุดขาวตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน
        ๑๓. ให้ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ส่วนธรรมนิเทศ จัดปฐมนิเทศและอบรมคณาจารย์เจ้าหน้าที่จากคณะต่าง ๆ ในส่วนกลางเพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติร่วมกัน รวมถึงดูแลรับผิดชอบการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
        ๑๔. เมื่อสิ้นสุดการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานแล้ว ให้คณบดีสรุปและรายงานผลการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานต่อมหาวิทยาลัย ภายในสามสิบวันทำการ
        ๑๕. ให้กองกิจการนิสิตเป็นหน่วยงานประสานงานในการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน
        ๑๖. ให้ทุกคณะจัดปฐมนิเทศนิสิต เพื่อชี้แจงระเบียบ ข้อปฏิบัติ การจัดกลุ่มนิสิตและประสานงานกับพระวิปัสสนาจารย์ก่อนถึงวันปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานจริง ตามที่กำหนด
        ๑๗. ให้ทุกคณะ แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

----------------------------------

        เพื่อให้การฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์  คณะครุศาสตร์ จึงแจ้งนิสิตคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าปฐมนิเทศก่อนการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน  ในวันที่ ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๔  ณ หอประชุม มวก. ๔๘  พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ลงทะเบียนเวลา ๑๒.๐๐  น.


แหล่งข่าว : คณะครุศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาเถรตั้งผู้แทนคุยวธ.ปัญหาวัดกัลยาฯ  
  คณะพุทธศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน  
  วัดประยุรวงศาวาสจัดงานสมโภช ๑๘๗ ปี  
  คณะสงฆ์หนกลาง ระดับภาค จังหวัดและอำเภอกว่า ๗๐๐ รูป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
  พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลและฉลองพุทธชยันตี  
  บรรยายพิเศษเรื่อง “เกณฑ์รับรองมาตรฐานคุณภาพในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระดับอุดมศึกษา”  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕