หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวทั่วไป
ขอเชิญไหว้ครูและสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "พุทธศาสตรกับการบริหารการศึกษา"
วันที่ ๐๔/๐๘/๒๐๑๒ เข้าชม : ๒๔๑๘ ครั้ง

ในวันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ นี้ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้กำหนดจัดงานไหว้ครู และสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง พุทธศาสตร์กับการบริหารการศึกษา โดยมีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมเสวนา ในการนี้จึงขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมงานในวันดังกล่าว มีกำหนดการและรายละเอียดตามที่แนบมา

กำหนดการ

โครงการไหว้ครูและสัมมนาทางวิชาการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันเสาร์ที่  ๑๘  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ณ ห้องเธียรเตอร์ โซน C อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

--------------------

เวลา  ๐๗.๐๐ น.  รถบัสออกจาก  มจร. วัดศรีสุดาราม ไป  มจร. วังน้อย     (๒  คัน)
เวลา ๐๘.๓๐ น.  ผู้เข้าร่วม สัมมนาลงทะเบียน
         -ร่วมร้องเพลงมาร์ชครุศาสตร์ นำการขับร้องโดย นิสิตปริญญาโท รุ่นที่ ๖ - ๗
เวลา ๐๙.๐๐ น.  กิจกรรมไหว้ครูและมอบตัวเป็นศิษย์
         -ถวายพานพุ่มบูช
าครู เปิดเพลงพระคุณที่สาม
เวลา  ๐๙.๓๐ น.  เสวนา เรื่อง "พุทธศาสตร์กับการบริหารการศึกษา"
         วิทยากร โดย  
         ๑. ร.อ. สุธี  สุกสากล             
         ๒. ผศ.ดร. อัครพนท์ เนื้อไม้หอม  
                         ๓. ดร.เปขนางค์       ยอดมณี
         ดำเนินรายการเสวนา โดย  ผศ.ดร.สมชัย  ศรีนอก หัวหน้าภาคหลักสูตรและการสอน
เวลา  ๑๑.๓๐  น. ฉันภัตตาหารเพล และรับประทานอาหาร
เวลา  ๑๒.๓๐  น. กิจกรรมการแสดงของนักเรียน
เวลา  ๑๓.๐๐  น. พิธีเปิด 
         -พระครูปลัดมารุต  วรมงฺคโล ผศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงาน
         -บรรยายพิเศษ เรื่อง  "ทิศทางการบริหารการศึกษาแบบบูรณาการเปิดประตูสู่อาเซี่ยน"
        โดย  พระธรรมโกศาจารย์, ศ.ดร. อธิการบดี
เวลา  ๑๕.๐๐  น. กิจกรรมนิสิตสัมพันธ์ (ตัวแทนนิสิต วข.ขอนแก่น, วส.นครสวรรค์ และส่วนกลาง)  
เวลา  ๑๖.๐๐  น. - แหล่การกุศล (โดย พระมหาใกล้รุ่ง  รุจิธมฺโม นิสิตปริญญาโท รุ่น ๖)
         - ระดมทุนและมอบทุนการศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
เวลา  ๑๖.๓๐  น. พิธีปิด  โดย  พระสุธีธรรมานุวัตร, ผศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เวลา  ๑๗.๐๐  น. เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
---------------------
พิธีกรประจำวัน ผศ.ดร.สิน  งามประโคน, นายสุรพงษ์ ทิพย์ประไพ, นางสุมาลี ทองงาม, 
                        น.ส.ขวัญษา  เอกจิตร

แหล่งข่าว : คณะครุศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาเถรตั้งผู้แทนคุยวธ.ปัญหาวัดกัลยาฯ  
  คณะพุทธศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน  
  วัดประยุรวงศาวาสจัดงานสมโภช ๑๘๗ ปี  
  คณะสงฆ์หนกลาง ระดับภาค จังหวัดและอำเภอกว่า ๗๐๐ รูป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
  พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลและฉลองพุทธชยันตี  
  บรรยายพิเศษเรื่อง “เกณฑ์รับรองมาตรฐานคุณภาพในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระดับอุดมศึกษา”  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕