หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวรับสมัครนิสิต
ประกาศรับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 5
วันที่ ๐๕/๐๕/๒๐๑๘ เข้าชม : ๔๓๓๔ ครั้ง

 ประกาศรับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 5

ประกาศคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง การรับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
*****************
๑. คุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด ดังนี้
          ๑.๑ คุณสมบัติ(ครูโรงเรียนทั่วไป)ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ดังนี้
                   ๑.๑.๑ เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
                   ๑.๑.๒ เป็นครูสอนในโรงเรียน
                   ๑.๑.๓ คำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่สอน หรือ สำเนาสมุดประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบัน หรือสำเนาจ้างระบุ ตำแหน่งครูผู้สอน
                   ๑.๑.๔ สัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน หรือบุคลากรทางการศึกษา จนถึงวันที่รับสมัคร
                   ๑.๑.๕ หนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน หากหนังสืออนุญาตฯ หมดอายุในวันสมัคร ผู้สมัครต้องมีหนังสืออนุญาตฯฉบับใหม่แล้ว
          ๑.๒ คุณสมบัติ(ครูสอนโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญ หรือเป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (บรรพชิต) ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ดังนี้
                   ๑.๒.๑ ต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
                   ๑.๒.๒ เป็นครูสอนในโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญ
                   ๑.๒.๓ คำสั่งแต่งตั้งเป็นครูสอนโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญ หรือ คำสั่งแต่งตั้งเป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

๒. กำหนดการสมัคร
          บัดนี้ – ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
          วันอาทิตย์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

๔. สอบสัมภาษณ์
          วันเสาร์ที่ ๙-๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
          ณ อาคารเรียนรวม โซนซี  ชั้น ๒ ห้อง C๒๑๘ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๕. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
          วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

๖. รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์และชำระค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร
          วันที่ ๑๔-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
          จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท

๗. การสมัคร
          การสมัครสามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง คือ
.สมัครเรียนผ่านระบบทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp
และส่งเอกสารประกอบการสมัคร (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) มาที่...โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๗๙ หมู่ ๑ ถนนพหลโยธิน กม.๕๕ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ หรือ
 ตัวอย่าง
        ๒. สมัครด้วยตนเองพร้อมส่งเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่... อาคารเรียนรวม โซนซี(ZONE C) คณะครุศาสตร์ ชั้น M ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         ดาว์นโหลดเอกสาร ประกาศ ปฏิทินการรับสมัคร ใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๘. แผนที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๙. ติดต่อสอบถาม
          พระณรงค์ ฐานวุฑฺโฒ,ดร. โทร.087-330-4711
          พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ โทร.083-307-1215
          อาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา โทร.094-350-6464
          ดร.บุญมี พรรษา โทร.084-931-8701
ลิงค์กลุ่มไลน์ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รุ่นที่ ๕)
ไลน์กลุ่ม : http://line.me/R/ti/g/07i25DAAxO
QR Code ไลน์กลุ่มผู้สมัครเข้าเรียน :
๑๐. เปิดเรียน ภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
          ปฐมนิเทศ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
          เปิดเรียน  วันที่  ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๑๑. เวลาเรียน

          เรียน เสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. 

 

 

สมัครเรียน หลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู ผ่านระบบออน์ไลน์ได้ที่

 ก่อนสมัครควรโหลดคู่มือการสมัคร มาศึกษาเพื่อสมัครได้ถูกต้อง

 

วิธีการสมัครเรียนออนไลน์

 

 

คลิกดูประกาศการรับสมัคร และรายละเอียดได้ที่
 

สถาบันที่ได้รับการรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ประจำปี 2561 จำนวน 35 แห่ง มีดังนี้ 
         
1. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา (90 คน)
          2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (180 คน) 
          3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (180 คน) 
          4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี (60 คน) 
          5. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (60 คน) 
          6. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (180 คน) 
          7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (180 คน)      
          8. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (180 คน) 
          9. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (180 คน) 
          10. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (180 คน) 
          11. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (180 คน) 
          12. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (180 คน) 
          13. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (180 คน) 
          14. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (180 คน)  
          15. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (120 คน) 
          16. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (180 คน) 
          17. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (180 คน) 
          18. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (150 คน)  
          19. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (180 คน) 
          20. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ (180 คน)
          21. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (180 คน) 
          22. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (90 คน)                   
          23. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (180 คน) 
          24. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (180 คน)                
          25. มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (120 คน) 
          26. มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา (60 คน)       
          27. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (150 คน) 
          28. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (120 คน) 
          29. มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (120 คน) 
          30. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (180 คน) 
          31. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (180 คน) 
          32. วิทยาลัยเชียงราย (180 คน) 
          33. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (120 คน) 
          34. วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย (180 คน) และ 
          35. วิทยาลัยสันตพล (180 คน)

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=92&did=1428&tid= 
 
 
 

 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2562  
  มจร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี โท เอก มกราคม ถึง พฤษภาคม 2562  
  วิดีโอ การแนะนำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของการศึกษาปริญญาเอก โท ตรี  
  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท/เอก หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ปีการศึกษา 60  
  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พ.ค.2560  
  ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕