หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวรับสมัครนิสิต
รับสมัครผู้เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ ๐๕/๐๕/๒๐๑๘ เข้าชม : ๗๓๖๓ ครั้ง
รับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
 
๑. คุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด ดังนี้
          ๑.๑ คุณสมบัติ(ครูโรงเรียนทั่วไป)ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ดังนี้
                   ๑.๑.๑ เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
                   ๑.๑.๒ เป็นครูสอนในโรงเรียน
                   ๑.๑.๓ คำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่สอน หรือ สำเนาสมุดประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบัน หรือสำเนาจ้างระบุ ตำแหน่งครูผู้สอน
                   ๑.๑.๔ สัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน หรือบุคลากรทางการศึกษา จนถึงวันที่รับสมัคร
                   ๑.๑.๕ หนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน หากหนังสืออนุญาตฯ หมดอายุในวันสมัคร ผู้สมัครต้องมีหนังสืออนุญาตฯฉบับใหม่แล้ว
          ๑.๒ คุณสมบัติ(ครูสอนโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญ หรือเป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (บรรพชิต) ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ดังนี้
                   ๑.๒.๑ ต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
                   ๑.๒.๒ เป็นครูสอนในโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญ
                   ๑.๒.๓ คำสั่งแต่งตั้งเป็นครูสอนโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญ หรือ คำสั่งแต่งตั้งเป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

๒. กำหนดการสมัคร
          บัดนี้ – ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
          วันอาทิตย์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

๔. สอบสัมภาษณ์
          วันเสาร์ที่ ๙-๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
          ณ อาคารเรียนรวม โซนซี  ชั้น ๒ ห้อง C๒๑๘ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๕. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
          วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

๖. รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์และชำระค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร
          วันที่ ๑๔-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
          จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท

๗. การสมัคร
          การสมัครสามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง คือ
. สมัครเรียนผ่านระบบทะเบียนออนไลน์
              ได้ที่ 
http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp
และส่งเอกสารประกอบการสมัคร (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) มาที่...โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๗๙ หมู่ ๑ ถนนพหลโยธิน กม.๕๕ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ หรือ
 ตัวอย่าง
        ๒. สมัครด้วยตนเองพร้อมส่งเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่... อาคารเรียนรวม โซนซี(ZONE C) คณะครุศาสตร์ ชั้น M ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         ดาว์นโหลดเอกสาร ประกาศ ปฏิทินการรับสมัคร ใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๘. แผนที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๙. ติดต่อสอบถาม
          พระณรงค์ ฐานวุฑฺโฒ,ดร. โทร.087-330-4711
          พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ โทร.083-307-1215
          อาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา โทร.094-350-6464
          ดร.บุญมี พรรษา โทร.084-931-8701
ลิงค์กลุ่มไลน์ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รุ่นที่ ๕)
ไลน์กลุ่ม : http://line.me/R/ti/g/07i25DAAxO
QR Code ไลน์กลุ่มผู้สมัครเข้าเรียน :

แหล่งข่าว : คณะครุศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2562  
  มจร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี โท เอก มกราคม ถึง พฤษภาคม 2562  
  วิดีโอ การแนะนำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของการศึกษาปริญญาเอก โท ตรี  
  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท/เอก หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ปีการศึกษา 60  
  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พ.ค.2560  
  ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕