หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวรับสมัครนิสิต
ระเบียบการรับสมัครนิสิตใหม่ ปี ๕๔
วันที่ ๒๒/๐๔/๒๐๑๑ เข้าชม : ๖๒๑๔ ครั้ง

ปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ห้องเรียนวัดโสธรวราราม  จังหวัดฉะเชิงเทรา

ระเบียบการรับสมัครนิสิตใหม่

ปีการศึกษา๒๕๕๔

---------------------

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรประกาศนีบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์(ป.บส.)

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต(พธ.บ.)       

๑. คณะพุทธศาสตร์  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา                 

            ๒. คณะครุศาสตร์    สาขาวิชาสังคมศึกษา                          

๓. คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

            ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑

            ๑. เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค หรือ

            ๒. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

๑.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาเปรียญธรรม ๙ ประโยค หรือ

๒.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือ

๓.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า

            ระดับหลักสูตรประกาศนีบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)

            ๑. เป็นพระสังฆาธิการ มีตำแหน่งทางคณะสงฆ์

            ๒. เป็นผู้สำเร็จ นักธรรมเอก หรือเทียบเท่า

 

กำหนดการสอบคัดสมัครและการสอบคัดเลือก

            ๑ มี.ค. – ๑๐ พ.ค. ๕๔            - ช่วงจำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร

            วันพุธที่ ๑๑ พ.ค. ๕๔              - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

            วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พ.ค. ๕๔    - สอบข้อเขียนหลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตร (ป.บส.)

                - เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

            วันศุกร์ที่ ๑๓ พ.ค. ๕๔          - สอบสัมภาษณ์หลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตร(ป.บส.)

                - เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

            วันเสาร์ที่ ๑๔ พ.ค. ๕๔                   - ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก

            วันพุธที่ ๑๘ พ.ค. ๕๔                     - รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่

                - เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐น.                     

            วันจันทร์ที่ ๒๓ พ.ค. ๕๔       - เปิดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๔ และเริ่มลงทะเบียนเรียน

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

-สำนักงาน มจร.ห้องเรียนวัดโสธรฯ โทร.๐๓๘-๘๒๐๙๑๖ http://sothorn.mcu.ac.th

-ฝ่ายทะเบียนและวัดผล พระมหาสถาพร สมาจาโร Tel.๐๘๕-๐๘๗-๐๓๙๗ email: teacher_man01@hotmail.com

               

 


แหล่งข่าว : วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  วิดีโอ การแนะนำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของการศึกษาปริญญาเอก โท ตรี  
  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท/เอก หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ปีการศึกษา 60  
  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พ.ค.2560  
  ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560  
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  
  รับสมัคร นิสิต จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว รับสมัครแล้ว วันนี้ - ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕