หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวรับสมัครนิสิต
ระเบียบการรับสมัครนิสิตใหม่ ปี ๕๔
วันที่ ๒๒/๐๔/๒๐๑๑ เข้าชม : ๕๙๘๖ ครั้ง

ปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ห้องเรียนวัดโสธรวราราม  จังหวัดฉะเชิงเทรา

ระเบียบการรับสมัครนิสิตใหม่

ปีการศึกษา๒๕๕๔

---------------------

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรประกาศนีบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์(ป.บส.)

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต(พธ.บ.)       

๑. คณะพุทธศาสตร์  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา                 

            ๒. คณะครุศาสตร์    สาขาวิชาสังคมศึกษา                          

๓. คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

            ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑

            ๑. เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค หรือ

            ๒. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

๑.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาเปรียญธรรม ๙ ประโยค หรือ

๒.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือ

๓.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า

            ระดับหลักสูตรประกาศนีบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)

            ๑. เป็นพระสังฆาธิการ มีตำแหน่งทางคณะสงฆ์

            ๒. เป็นผู้สำเร็จ นักธรรมเอก หรือเทียบเท่า

 

กำหนดการสอบคัดสมัครและการสอบคัดเลือก

            ๑ มี.ค. – ๑๐ พ.ค. ๕๔            - ช่วงจำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร

            วันพุธที่ ๑๑ พ.ค. ๕๔              - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

            วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พ.ค. ๕๔    - สอบข้อเขียนหลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตร (ป.บส.)

                - เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

            วันศุกร์ที่ ๑๓ พ.ค. ๕๔          - สอบสัมภาษณ์หลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตร(ป.บส.)

                - เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

            วันเสาร์ที่ ๑๔ พ.ค. ๕๔                   - ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก

            วันพุธที่ ๑๘ พ.ค. ๕๔                     - รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่

                - เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐น.                     

            วันจันทร์ที่ ๒๓ พ.ค. ๕๔       - เปิดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๔ และเริ่มลงทะเบียนเรียน

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

-สำนักงาน มจร.ห้องเรียนวัดโสธรฯ โทร.๐๓๘-๘๒๐๙๑๖ http://sothorn.mcu.ac.th

-ฝ่ายทะเบียนและวัดผล พระมหาสถาพร สมาจาโร Tel.๐๘๕-๐๘๗-๐๓๙๗ email: teacher_man01@hotmail.com

               

 


แหล่งข่าว : วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร เปิดรบสมัคร ปริญญาเอก ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๔ ต.ค. ๒๕๕๗  
  รับสมัครนิสิตใหม่เข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  
  ด่วน รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท สาขาพุทธจิตวิทยา  
  คณะสังคมศาสตร์ รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก  
  หน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
  ประกาศผลผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรป.บัณฑิต วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕