หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวสัมมนา/ประชุม
คณะพุทธศาสตร์ จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อการพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2560
วันที่ ๒๓/๐๙/๒๐๑๗ เข้าชม : ๓๙๓ ครั้ง

ส่วนงาน      คณะพุทธศาสตร์
ประเภท      โครงการประชุมและโครงการบริหาร
เรื่อง           สัมมนาวิชาการเพื่อการพัฒนาบุคลากรและ
                 การบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อให้ได้การรับรองคุณภาพ (TQR)  ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ผู้เข้าร่วม      ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ในกำกับคณะพุทธศาสตร์
กำหนดวัน     ๒๖ - ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๐
กำหนดเวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.
สถานที่        ห้องประชุมเธียเตอร์ โซน D อาคารเรียนรวม
                  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดูรายละเอียด26ได้ที่นี้

ดูรายละเอียด27ได้ที่นี้

พิิธีกรประจำวัน
                 ดร.แสวง  นิลนามะ    หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา
                 ผศ.สมควร  นิืยมวงศ์  หัวหน้าภาควิชาบาลีและสันสกฤต
                 ผศ.ดร.อิทธิพล  แก้วพิลา  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่

 

พิธีการประจำวัน
                 พระเมธีวรญาณ, ดร.   อาจารย์ประจำภาควิชาพระพุทธศาสนา
                 พระมหาบุญเกิด  ปญฺญาปวุฑฺฒี, ดร.    อาจารย์ประจำภาควิชาบาลีัและสันสกฤต
                 ผศ.ดร.อิทธิพล  แก้วพิลา  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่

 

***กำหนดการนี่้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


แหล่งข่าว : คณะพุทธศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  คณะพุทธศาสตร์ จัดโครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อการพัฒนาคณาจารย์และพัฒนาหลักสูตร จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
  คณะทำงานบริหารความสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
  คณะครุศาสตร์และสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร. ร่วมกับโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาสังคมศึกษาและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์ประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”  
  การประชุมวิชาการทางจิตวิทยาระดับชาติ  
  บำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ๕๕ ปี พระธรรมโกศาจารย์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕