หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวสัมมนา/ประชุม
บัณศิตศึกษา สาขาวิลาศาสนาเปรียบเทียบ คณะพุทธศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เสวนาวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ ๒๒/๐๙/๒๐๑๘ เข้าชม : ๒๙๑ ครั้ง

ส่วนงาน         คณะพุทธศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ   บัณฑิตศึกษา ภาควิชาศาสนาและปรัชญา สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ
ประเภท         โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เรื่อง               (บรรยายพิเศษ)  เทคนิคการเขียนวิทยานิพนธ์ทางศาสนาเปรียบเทียบ (ภาคเช้า)
                     (เสวนาทางวิชาการ)        (ภาคบ่าย)
ผู้เข้าร่วม        ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตคณะพุทธศาสตร์  (ส่วนกลาง)
กำหนดเวลา   ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
กำหนดวัน       พุธที่ ๒๖ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑
กำหนดสถานที่     ห้องสันติศึกษา ชั้น ๔ อาคารเรียนรวม โซน ดี
                             มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีกรประจำวัน   
                     พระมหาจรูญ  กิตฺติปญฺโญ, ดร. / ดร.คงสฏษฎ์  แพงทรัพย์


แหล่งข่าว : คณะพุทธศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  คณะพุทธศาสตร์ จัดโครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อการพัฒนาคณาจารย์และพัฒนาหลักสูตร จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
  คณะทำงานบริหารความสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
  คณะครุศาสตร์และสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร. ร่วมกับโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาสังคมศึกษาและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์ประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”  
  การประชุมวิชาการทางจิตวิทยาระดับชาติ  
  บำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ๕๕ ปี พระธรรมโกศาจารย์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕