หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวสัมมนา/ประชุม
คณะพุทธศาสตร์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทำผ่านกลยุทธ์ ระยะที่12 ปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันที่ ๐๘/๐๒/๒๐๑๙ เข้าชม : ๙๐ ครั้ง

ส่วนงาน               คณะพุทธศาสตร์
ผู้รับผิบชอบ         คณะพุทธศาสตร์
ประเภท                การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง                     การจัดทำแผนกลยุทธ์คณะพุทธศาตร์ ระยะที่ ๑๒
                             การบรรยาย เรื่อง "กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์"
                            โดย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กำหนดผู้เข้าร่วม   ผู้บริหาร คณาจารย์ประจำ/หลักสูตร และเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการวิชาชีพ

                            ส่วนกลาง หน่วยวิทยาบริการและห้องเรียน คณะพุทธศาสตร์ทุกท่าน
กำหนดวัน            ๑๔ - ๑๖ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒
กำหนดเวลา         ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
กำหนดสถานที่    ห้องประชุมคณะพุทธศาสตร์  ชั้น G อาคารเรียนรวม
                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬางลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา


แหล่งข่าว : คณะพุทธศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  คณะพุทธศาสตร์ จัดโครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อการพัฒนาคณาจารย์และพัฒนาหลักสูตร จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
  คณะทำงานบริหารความสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
  คณะครุศาสตร์และสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร. ร่วมกับโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาสังคมศึกษาและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์ประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”  
  การประชุมวิชาการทางจิตวิทยาระดับชาติ  
  บำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ๕๕ ปี พระธรรมโกศาจารย์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕