หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวสัมมนา/ประชุม
งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง ครั้งที่ 2
วันที่ ๐๕/๐๒/๒๐๐๘ เข้าชม : ๘๒๔๑ ครั้ง

จุดประสงค์ งานประชุมวิชาการนานาชาติ ‘Amazing e-Learning’ ครั้งที่สอง มีจุดประสงค์ดังนี้ 1) สร้างโอกาสให้สถาบันการศึกษา, หน่วยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ผู้ผลิต และตัวแทนจำหน่ายสินค้าและบริการด้าน e-learning ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูลและเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนโดยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อลดต้นทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน e-Learning ระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ 3) สร้างเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้ง เผยแพร่งานวิจัยและบทความทางวิชาการด้าน e-Learning ในเวทีนานาชาติ4) เป็นเวทีสำหรับเรียนรู้ ทดลองใช้สินค้าและบริการทั้ง Course ware, Hardware และ Software ด้าน e-Learning ชั้นนำของประเทศไทยและจากต่างประเทศ เพื่อการศึกษารูปแบบใหม่

 
 “งานประชุมวิชาการนานาชาติและการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องยุทธศาสตร์
อีเลิร์นนิ่ง : Edutainment และนิทรรศการผู้ผลิตและผู้ให้บริการด้านอีเลิร์นนิ่ง”
 วันที่ 7-9 มีนาคม 2551
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

e-learningii.jpgเว็บไซต์อ้างอิง
  Web Link : http://db-s.co.th/conference2008/
แหล่งข่าว : ส่วนหอสมุดกลาง
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  คณะพุทธศาสตร์ จัดโครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อการพัฒนาคณาจารย์และพัฒนาหลักสูตร จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
  คณะทำงานบริหารความสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
  คณะครุศาสตร์และสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร. ร่วมกับโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาสังคมศึกษาและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์ประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”  
  การประชุมวิชาการทางจิตวิทยาระดับชาติ  
  บำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ๕๕ ปี พระธรรมโกศาจารย์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕